Udgivet i Skriv en kommentar

2021 11 22 Referat

Referat af bestyrelsesmøde 22/11. 2021

Tilstede: Poul Erik. Mona. Bente VA. Jette. Ruth
Afbud: Hugo pgr. af sygdom
Inge Buch på dette tidspunkt udtrådt af bestyrelsen.

DAGSORDEN

1) Valg af mødeleder og referent Mona som mødeleder. Ruth som referent
a) Bente VA beder om et direkte citat til referatet: “Jeg finder formandens retorik helt utilstedelig i mail til hele bestyrelsen i omtale af mig som person”.
2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt – med de på mail tilføjede rettelser.
3) Forretningsorden til godkendelse: Et lille udvalg (Mona, Inge Buch og Ruth) har gennemarbejdet og redigeret gamle og nye forslag og er nu endt op med en 2 sider lang forretningsorden (udsendt til gennemlæsning) og BVA’s bemærkninger som tilføjes. Forretningsorden nu er godkendt. Offentliggøres på hjemmeside og på værestedernes opslagstavler.
4) Meddelelser fra formanden:
a) Revisionsfirmaet (RI)har nu efter bogholders afgang overtaget bogføringen i Nabo Ø, indtil anden ordning træffes, foreløbig frem til 31/12. Prokura til banken varetages foreløbig af PE og Ruth. PE har på eget initiativ holdt et indledende møde med revisor Jan Halling Nordenbjerg og bogholder Henriette Deleuran fra RI. PE har også indhentet tilbud på ny hjemmeside og database (senere på dette møde besøg og nærmere orientering om dette).
b) Det understreges kraftigt fra formanden, at han har brug for hjælp, og at det kun er MIDLERTIDIGT, han kan stå som daglig leder. Forslag om midlertidig ansættelse af Linda (der kender kontorarbejdet) kan ikke behandles i dag, da det ikke er sat på dagsordenen. Ruth beder om, at et sådant forslag kan komme på dagsordenen til næste møde. Vi må på dette næste bestyrelsesmøde overveje, om Linda vil være det bedste bud på praktisk hjælp på kontoret, og om vi måske skulle fortsætte med bogholder Henriette Deleuran, eller vi skal ansøge om en ny bogholder. Det vedtages med flertal – dog ikke enstemmigt – at Linda foreløbig kan træde til i det omfang, hun kan få tid og i det omfang, PE har brug for det. Og uden betaling! En ansøgning må udformes hurtigst muligt, HVIS der skal ansættes en ny daglig leder. BVA’ s tilføjelse: “ Hvem har bedt Linda som den første til at kontakte RI vedr. aftale om regnskab ?” PE’s svar: “Det har jeg, jeg have ikke andre”. BVA’ s tilføjelse: ”Forslag om ansættelse af bogholder/dag leder. Det er der behov for. Aftalen med revisor til at føre regnskabet er meget dyr”.
5) Tyveri og indbrud: Tyveri i Vibenshaves pengeskab. BVA’s tilføjelse: “En person med nøgle til Vibenshave og nøgle til Vibenshaves pengeskab havde den 14/11. lukket sig ind i huset, åbnet pengeskabet og stjålet 7.144 kr samt nogle flasker spiritus. Nøglen var blevet efterladt i låsen. Tyveriet er meldt til politiet. Formanden skal undersøge, om det kan betale sig at melde tyveriet til forsikringen. Kun denne person har haft kendskab til en ekstra nøgle. Debat om foranstaltninger. Enighed om indkøb af nyt pengeskab. Sara må indkøbe samme type som det, der lige er anskaffet i Odensegade. Jette er budbringer. Tyveri af benkokassen i Odensegade 6. Ikke anmeldt . Bente VA finder det dybt kritisabelt, at dette tyveri ikke er anmeldt til,politiet. Formanden havde lovet at anmelde det. Herefter: Alle tyverier – store som små – SKAL anmeldes.
6) Aktiviteter:
a) Odensegade: Wii kører med succes om fredagen. Et malerhold er startet om fredagen – allerede før ferien. Et nyt forsøg på brætspil (igangsat af et nyt medlem)afsluttes p. gr af manglende tilslutning.
b) Vibenshave: NEJ iflg BVA: I ODENSEGADE er et nyt cykelhold startet. De må opfordres til at melde sig ind i Nabo Ø. for bl a at kunne nyde godt af kaffe og mundgodt. Forslag om øjeblikkeligt medlemskab i NØ som “julegave”.
7) Budgetopfølgning:
a) RI ikke tilstede dd. Vi forventer deres tilstedeværelse på et senere møde og tager foreløbig budgettet til efterretning. BVA’ s tilføjelse: “Formanden har ingen viden om budgettet. Vi holder os tilajourført budget af 24/10. 2021 v/ bogholder Uffe Nielsen som bestyrelsen har modtaget på mail den 25/10. 2021.
8) Regnskabsføring og bogholderi varetages fremover foreløbig af RI. Bogholder Henriette Deleuran. BVA’ s TILFØJELSE: Bilag: “udkast til aftalebrev med RI” udsendt med mødeindkaldelse den 9/11. 2021: BVA havde nedfældet 8 spørgsmål til aftalen og efterlyste en plan for løsning af de opgaver, som skal udføres af administrationen/ bestyrelsen i forb.m. RI’ s overtagelse af regnskabet. Spørgsmålene omdelt. Der var ikke lagt nogen plan for, hvem der skal løse opgaverne. Formanden havde deltaget alene i mødet med revisor og servicemedarbejder BVA spurgte til forventet behovstimetal på revisorens arbejde og efterlyste et mødereferat. Der foreligger ikke referat. Formanden indrømmede bagefter, at han ikke havde forstået noget af det.
9) Database og hjemmeside:
a) Besøg af en IT-fagmand, som informerer om installering og brug af den database, han er i gang med at implementere for hele Nabo Østerbro. Vi vil få automatiseret kontingent-indbetaling, og vi er sikret hjælp til medlemmer uden IT-kendskab. Vigtigt, at kontingentindbetaling fastsættes til een gang årligt pr 1/11., så der er likvide midler i kassen ved årsskifte. Bekostning: Et skøn på kr 20.000. Forventes færdiggjort til brug pr 01 01 2022. BVA efterspurgte en skriftlig aftale med krav til, hvad databasen skal kunne – og til levering og afprøvning. Intet konkret svar på, hvor lang tid der efterfølgende vil være den lovede hjælp. Bestyrelsen ved, at NØ har en. pulje på 140.000 i Københavns kommune(KK) til brug for oprettelse af database. BVA påpeger, at man skal være opmærksom på, om der er bestemte krav, der skal opfyldes i forhold til dette. Der skal aflægges regnskab til KK for de 140.000 kr senest 31/12. 2021. I modsat fald skal der søges om udsættelse. Efter gennemgangen går et flertal af bestyrelsen ind for implementeringen af database og hjemmeside. BVA og Jette Skou kunne ikke tilslutte sig aftalen, da den ikke forelå på skrift.
10) Referat fra GF / v.Ruth Referatets pkt 4 er ikke korrekt refereret . Til et indsendt medlemsforslag til vedtægtsændring blev der på GF fra salen stillet et ændringsforslag, hvis ordlyd blev synliggjort på tavlen: “Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, pålægger den kommende nyvalgte bestyrelse at skrive referater, som er fuldt offentlige for medlemmerne.” Dette ændringsforslag blev der stemt om, og det blev vedtaget med et flertal. Debat om dette. Et krav om at få dette punkt i referatet rettet til næste GF kunne ikke tilsluttes af en enig bestyrelse. Dog kan det efterfølgende ses, at der i den nu vedtagne forretningsorden er indføjet, at der nu skrives referat fra et hvert bestyrelsesmøde.
11) Klaverledsagelse ved mandagsforedragene/v. Ruth: Pianist Anne-Marie Kozelu ser sig nu i stand til at yde denne indsats. Ingen aflønning – kun evt i form af forbrugsgoder som kaffe, vin o.a. Samtidig spørger vores pianist om bidrag til udgiften til en stemning af eget private klaver (stemmetræning foregået hos hende privat pga. af lokalemangel i Nabo Ø). En ikke-enig bestyrelse kan ikke gå ind for nogen af forslagene, kan kun føre frem til en pose kaffe pr gang!
12) Vedtagne Vedtægtsændringer/ v Bente VA
a) Forslag til vedtægtsændringer, der blev fremsat første gang på foreningens generalforsamling 1/12. 20 og genfremsat og vedtaget på GF 21/09. 21, har før fremsættelsen været sendt til gennemlæsning hos juristerne i KK for st sikre, at de ikke indeholder passus, som ikke opfylder kravene til §79 tilskud. Vedtægterne skal underskrives af formand og dirigent og fremsendes til Københavns Kommune.
b) Nøgler i Odensegade / v. Bente VA Udlevering af nøgler skal dokumenteres og underskrives af den enkelte bruger. Diskussion om depositum: kr. 250. BVA’ TILFØJELSE: I september blev der bestilt og forudbetalt halvdelen af fakturabeløb til “Den cyklendelåsesmed” for udskiftning af låse og nye nøgler til Odensegade 6. Grundet flere tyverier er det nye system bestilt med lock. En liste skal udarbejdes til låsesmeden med navne på de brugere, der skal have nøgle. Låsesmeden koder en nøgle til den enkelte bruger, så det om nødvendigt kan aflæses, hvem der har lukket sig ind i værestedet.

c) Lokaludvalgets møder i Vibenshave /v. Bente. Det er blevet til et problem med oprydningen morgenen EFTER disse møder, idet Bendt( som før har gjort det), må sige fra, og Sara står med det hele en sådan morgen. Havd kan vi gøre? Kan vi kræve en højere lejebetaling for at tilgodese en morgenrengøring? Ingen afklaring på problemet! BVA’ s RETTELSE: Bendt frasagde sig opgave allerede i forsommeren 2020. Siden da har den opgave “hængt” på Sarah.

d) Medlemsblad i november/ v. Bente VA: Kritik af lederen i bladet. Korte tilkendegivelser i bestyrelsen viser forskellige opfattelser af dette. BVA’ s TILFØJELSE: BVA kritisk over for formandens leder Hun oplever, at formanden med denne bærer ved til myterne. BVA finder den konfrontativ og splittende og skadelig for foreningen. Hun har ikke selv i sin formandstid oplevet de beskrevne problemer.
e) To ansattes ansættelseskontrakter/ orientering v.Bente
13) Ny mødedato: MANDAG den 20/12. kl. 14. Evt. en tidligere dato, hvis folkene fra RI kan melde ind med en dato? Vigtigt med forslag til at få brugt pengene, der er tilbage inden årets udgang: Vi trænger til en hovedrengøring i begge væresteder og nye computere. Vigtigt, at regnskabet for de 140.00 indsendes til KK inden udgangen af 2021 – og hvis ikke, så en kontakt til aKK/Gunhild Kjærgaard om udsættelse. Begge dele vil PE sørge for, bliver gjort. Og evt. flere forslag til anskaffelser med på næste mødes dagsorden. På vegne af Vibenshave fremførte Jette en forespørgsel om evt. Coronarestriktioner i den nærmeste fremtid. Kort drøftelse fører frem til enighed om fælles fodslag i de to væresteder.

Mødet slut kl 17.30

Referent. Ruth
25/11. 2021

Udgivet i Skriv en kommentar

Indkaldelse 2020

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING IFLG. VEDTÆGTERNE

udsat p.g.a. den (inter)nationale nødsituation med Corona virus
… nu til torsdag d. 1. december 2020 kl. 15:00 i Øster Farimagsgade Skoles aula, Øster Farimagsgade 40, 2100 København Ø.

DET PRAKTISKE
Følg myndighedernes anvisninger til bekæmpelse af smittespredning, hold afstand, hygiejne og hensyn til hinanden.
Kom i god tid, så generalforsamlingen kan starte rettidig.
Denne dag lukkes værestederne kl.12 og al aktivitet er aflyst.

Forslag må – for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling – være forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Den endelige dagsorden offentliggøres senest 14 dage før i værestederne.
Forslag, regnskab, budget, vedtægtsændringer eller ønske om foreningens opløsning skal offentliggøres senest 14 dage før i Værestederne.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i vedtægterne.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt – stemmeberettiget er kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2020.

Af hensyn til kontrol ved indgangen: HUSK at tage medlemskortet med eller kend dit medlemsnummer (står på medlemskortet eller postforsendelser).

Udgivet i Skriv en kommentar

Leder 1. februar 2020

Et nyt år – et nyt årti
Da vi den 1.januar gik ind i et nyt år, tog vi samtidig afsked med 10’erne og gik ind i et nyt årti. Hvad vil det bringe? Ingen tvivl om, at det store tema vil være miljø og bekæmpelse af klimaforandringer. Godt, at vores hjemlige politikere er begyndt at tage det alvorligt.

NABO ØSTERBRO LUKKER IKKE!
Hvad vil det nye år bringe Nabo Østerbro?
Nabo Østerbro lukker ikke!! Men en stor udfordring bliver det, at vi fik afslag på ansøgningen om §18 tilskud (i 2019 kr.120.000,-). Det er mange penge, og det vil kunne mærkes – men, vi vil kæmpe for at holde alle aktiviteter i gang. Københavns Kommune henviser stadig borgere til træningslokalet i Vibenshave og kender til det arbejde, vi gør i vores forening. Vi har gode tilbud til ældre, sårbare og enlige. Hver dag mødes mennesker til en snak over en kop kaffe, træning, kortspil, foredrag osv. Alt sammen medvirkende til en god og aktiv tilværelse og til at modvirke ensomhed og sygdom. NØ har en stor skare af frivillige, der sammen med vores 2 daglige ledere arbejder flittigt på at holde det hele i gang. Ligeledes har vi frivillige medarbejdere på kontoret. Men, Nabo Østerbro er afhængig af bevillinger. Derfor vil vi arbejde på at få blot en del af tilskuddet.

Referater
Som noget nyt lægger vi nu referater fra bestyrelsesmøderne på foreningens hjemmeside, så I har mulighed for at følge med i, hvad der sker i bestyrelsen. Kan du ikke komme på hjemmesiden, ligger referaterne i en gul mappe i cafeerne og på kontoret. Spørg efter dem.

Hvordan skal NØ udvikle sig i de kommende år? Hvilke krav og forventninger vil der være? Der er nok at tage fat på. Har du lyst til at være med? Læs om generalforsamlingen på side 8 og 9.

Tag naboen med
”Dagene længes, vinteren strenges” skrev Brorson i 1765. Når I modtager dette blad, er dagen forlænget med mere end en time. Sne og frost? – Uanset vejrlig så husk:

I Nabo Østerbro holder vi hjerterne varme. I er altid velkomne – og tag gerne naboen med.

Med dette ønsker jeg alle et godt år 2020.

Bente Vest Andersen

Udgivet i Skriv en kommentar

MediYoga for de morgenfriske

Medicinsk Yoga er en terapeutisk yoga form, der består af åndedrætsøvelser, fysiske øvelser, afslapning og meditation. Øvelserne kan udføres siddende på gulvet, på en stol, liggende eller stående.

Stor interesse blev vækket med de gratis prøvetimer afholdt i foråret, så nu starter et nyt hold MediYoga i Vibenshave.

Meld dig til hos Inga-marie: ingajensen79 @gmail.com eller sms 30111079.

Holdet kører om onsdagen kl. 8.10-9.40.

 

 

 

Udgivet i Skriv en kommentar

Sprogø billeder

 

Foto optaget under NØs ture

med Erik som guide
Udgivet i 2 kommentarer

Historie

Lidt historie om Hans & Trine

Den 13/3 2019 besøgte Formanden. Lars Thorborg, Carl Einar Jørgensen, for at få en hyggelig snak om filmklubbens tidlige historie.

Carl Einer, som snart fylder 91 år, er en rar og venlig mand. Han har gennem årerne kæmpet med et stort engagement og en stålsat handlekraft. I 1994 blev han ridder af Dannebrog, for sin indsats indenfor modstandsbevægelsen, skolevæsenet, lokalpolitikken m.m. Han er stadig utrolig kvik i øverste etage og han har en imponerende hukommelse. Han fortæller bl.a.:

Det var nærmest børnefilmklubben Buster, som var starten på filmklubben. I de tidlige 50’er inviterede de børn og unge til forestillinger i Park Bio.

Lars Thorborg husker: Salen var, der hvor Netto i dag ligger. I salen var der en stor balkon, som i dag er biografsalen. Jeg var selv medlem af Buster Klubben i 1958-60, og det var vigtigt ikke at sidde nede i salen lige under balkonkanten, for deroppe sad de frække drenge og dryssede peber ned i salen. Det sved i øjnene.

Carl Einar fortsætter: Busterklubben ophørte i 1960 og af asken rejste der sig en filmklub for voksne. Svend Aage Røjkjær og “Møllerz fra Nyborggade” tog initiativet. Alle de klubber og foreninger, som blev dannet under Danske Pensionisters Samvirke dengang, fik to navne. Et navn på en Folketingspolitiker og et navn på en politiker fra Borgerrepræsentationen. Derfor er vor filmklub ikke opkaldt efter en novelle af Pontoppidan. Men er opkaldt efter Hans Hedtoft, og Trine Garde. Sidstnævnte var en fremtrædende lokalpolitiker.

Danske pensionister er jo i dag splittet i to organisationer: ”Ældre Sagen” og ”Danske Seniorer”. Sidst nævnte er jo arbejdernes organisation, som Carl Einer udtrykker det.

Gennem årerne har der været et tæt samarbejde mellem Hans & Trine og Nabo Østerbro.  For cirka 19 år siden havde filmklubben det skidt, men så tog Arne Madsen og Carl Einar fat, og med flot resultat. I den periode skulle man være medlem af Nabo Østerbro for at blive medlem af filmklubben. Folk stod/lå i kø op til dagen hvor salget af medlemskaberne blev givet frit. Der var i flere år ikke plads til alle interesserede i biografen, så på kontoret havde man en venteliste. Så købte folk medlemskab efterhånden som andre trak sig. Også på formands og kassererposterne har der været tæt løb. Navne som Tom Rådberg, Arne Victor Arnsted, Svend Aage Andersen, Hr. Stolz sad på skift i den ene og den anden bestyrelse. Arne, (som i år ikke genopstiller til bestyrelsen for Hans & Trine) var kasserer i årerne før Poul Erik overtog posten. Poul Erik er i dag ”kassemester” og virker aktivt for begge foreninger, så det tætte parløb fortsætter. Til efteråret præsenterer foreningerne i samarbejde filmen ”Journal 64”. Medlemmerne af Nabo Østerbro får set en film fra lokaliteten på Sprogø, som de tidligere på året har besøgt, og filmklubbens medlemmer får en ekstra film i sæsonen 2019/20 uden merpris.

Det var lidt fakta fra vor fortid. Der kan naturligvis graves meget mere historisk materiale frem både på kontoret i Odensegade 5, og på ”Østerbros lille Museum”, som vist nok modtog et par kasser med bilag, da Carl Einar flyttede for et par år siden.

Tak for snakken Carl Einar. Det var svært hyggeligt og meget informativt.

Lars Thorborg, marts 2019

Udgivet i Skriv en kommentar

Slægtsforskning

Hvis du er interesseret i slægtsforskning, så har vi en interessegruppe i værestedet Vibenshave. Vi mødes om onsdagen og hygger os sammen om vores fælles interesse, og du er meget velkommen til at være med.

Vi har plads til såvel erfarne som begyndere. Vi hjælper hinanden med at finde rundt i de mange arkiver på internettet. Vi kan også finde på at besøge Rigsarkivet sammen.

Vi forventer, at du er medlem af Nabo Østerbro, at du kan bruge en computer, og at du er nogenlunde fortrolig med at gå på internettet.

Slægtsforskning afholdes hver onsdag, bortset fra den første i måneden. Har du spørgsmål, kan du kontakte Finn Larsen på tlf.: 20 27 79 05.