Hans & Trine

Seneste referater

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HANS OG TRINE 21. MARTS 2024

Punkt 1. Valg af dirigent og referent
Ilse Ekstrand blev valgt til dirigent og Marianne Møller Pedersen som referent.
Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Punkt 3. Godkendelse af referat af generalforsamling  23. marts 2023
Referatet blev godkendt
Punkt 4. Formandens beretning
Efter Corona har Hans og Trine haft store udfordringer med svigtende medlemstal og store økonomiske udfordringer med ubetalte regninger.
Medlemstallet er nu oppe på 135, men vi skal gerne have flere medlemmer.  Regningerne er betalt.
En børnefilmfestival i Park gjorde, at de to første film måtte flyttes til kl 13 og det var vi ikke gode nok til at få meldt ud.
“Æblelunden” blev udbudt som gratis filmtilbud i håb om at flere medlemmer meldte sig ind.
ISOBRO-fonden og Udviklingspuljen har begge givet tilskud til arrangementer i forbindelse med intro til hhv. efterårets og forårets film med “talk” ved Henrik Palle og Christian Enevoldsen samt afholdelse af generalforsamling
Lars har forhandlet leje af Park Bio ned og er ved at genforhandle aftalen med Nabo Østerbro, så det bliver billigere for Hans og Trine.
Afgiften pr. medlem til Danske Seniorer kan ikke forhandles.
Der har på Ilses initiativ været en flot artikel i ØsterbroLIV – det gav faktisk flere medlemmer med den gode omtale, men flere ønskes. (Det kan ikke siges tit nok).
Afstemningen om næste sæsons film kører pt.
Den 26. september kl. 12 er der åbent hus om efterårets 10 film v/Henrik Palle i Nabo Østerbro.
Beretningen blev taget til efterretning.
Punkt 5. Fremlæggelse af regnskab v/Else Toft
Else fremlagde regnskabet og gjorde rede for de enkelte punkter – der er stadig underskud, en del regninger, der ikke var betalt, har bevirket, at der er dobbeltudgifter – dette vil ikke kunne ske fremover, hvorfor et evt. underskud vil være meget mindre – men vi arbejder selvfølgelig på helt at fjerne underskuddet.
Desuden bliver nogle udgiftsposter billigere.
Underskuddet er 70.000 kr.
Else har gjort et stort arbejde for at få gjort regnskabet gennemskueligt, og der lød både stor tak og klapsalver.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen
Marianne Møller Pedersen og Lilian Petersen ønskede ikke genvalg.
Else Toft og Poul-Erik Jensen blev genvalgt
Gitta Scheer stillede op som suppleant i stedet for bestyrelsesmedlem, og Grete Bendix blev valgt til bestyrelsen i stedet for at fortsætte som suppleant (de to gode kvinder har byttet roller).
Desuden stillede Gertrud Laurberg op og blev valgt.
Punkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vi mangler både en revisor og en revisorsuppleant, men ingen ønskede at stille op. Disse to poster er derfor vakante.
(Revisor Jens Schelde blev i 2023 genvalgt for 2 år)
Punkt 8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Punkt 9. Evt
Et medlem foreslog, at programmet for næste sæson  foreligger tidligere, så vi kan bruge det til hvervning af medlemmer.
Vi blev opfordret til at bruge Facebook mere.
Ilse Ekstrand erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
8. april 2024
Marianne Møller Pedersen

REFERAT af bestyrelsesmøde i Hans og Trine den 27. august 2020
1) Valg af mødeleder og referent
Lars var mødeleder og Marianne referent
2) Godkendelse og justering af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
3) Siden sidst (7.3.) ved formanden
Grundet Corona blev sæsonens sidste 3 forestillinger aflyst, idet Park Bio måtte lukke på linje med alle andre underholdningsetablissementer. Lars stod udenfor Park Bio de følgende 3 torsdage og udleverede afstemningsskemaer. Der kunne desuden også stemmes på nettet på Nabo Østerbros hjemmeside.
Der er kommet et program for 2020/21 ud af det, og dette er udsendt til medlemmerne sammen med indbetalingsmuligheder for sæsonen.
Sæsonen starter allerede den 3. september med to af de tre film, der ikke blev vist i marts. Den tredje “La belle epoque” er udsat, da den ikke har haft officiel premiere endnu. I stedet vises “Livets bedste år”.
4) Opdatering ang. regnskab, medlemstal mv v/Poul-Erik
Regnskabet balancerer med et lille overskud, når de forventede indtægter fra fornyelse af medlemskaber indkommer. Pt har 65 medlemmer fornyet deres medlemskab af Hans og Trine, men Poul-Erik har erfaring for, at der kommer mange nytegninger omkring 1.9.
Lars roste Poul-Erik for hans store arbejde med regnskabet.
5) Generalforsamling 2020 og 2021
Grundet Coronasituationen har formand og kasserer besluttet at slå begge års generalforsamlinger sammen til foråret 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer vil således ganske ekstraordinært være på valg samtidigt . De, der skulle have været valgt/genvalgt i 2020, vælges for et enkelt år og i 2022 for 2 år. Så skulle “pengene passe”.
6) Kommende sæson
a) Østerbro Weekend i Fælledparken er aflyst. Blev først flyttet fra juni til september, men er pga Covid19 restriktioner nu helt aflyst.
b) Vores åbent hus i september er aflyst. Henrik Palle er orienteret.
c) Hvad er betingelserne i Park Bio (max 125 personer i bio og 120 i foyeren)
d) Hvad fortæller DK Seniorer vi kan gøre?
7) Hvad gør vi?
Det blev besluttet at vi begrænser medlemstallet til 150.
Det er erfaringsmæssigt ikke alle medlemmer, der møder frem til alle film. Hvis en enkelt eller to kommer til at gå forgæves, har formanden et antal 50-kronesedler i bukselommen og man får udleveret 50 kr. som kompensation for forgæves fremmøde.
DK Seniorer har oplyst, at vi kan prøve at søge regeringens sommerpakke eller måske NV-fonden, da vi med et lavere medlemstal kommer til at mangle indtægter.
Marianne har efterfølgende undersøgt sommerpakke mulighederne, men det er desværre for sent. Dette er meddelt formanden.
Formanden forsøger sig i NV-fonden.
8) Næste møde og evt.
Vi har ikke modtaget medlemskort til DK Seniorer for 2020. Lars har rykket og de skulle være sendt til os, MEN vi har ikke modtaget dem. Ellers intet til evt.
Næste møde er torsdag den 19. november kl 14.00 efter filmen. Vi håber, mødet kan afholdes i Nabo Østerbro.
8.9.2020
Marianne Møller Pedersen


Referat af bestyrelsesmøde i Hans og Trine 30. januar 2020
Fraværende var Marianne, Lilian, Gitta og Ilse
Formanden modtog valg som ordstyrer.
Grethe Bendix blev valgt som referent.
1. Evalueringen af årets film blev bedømt tilfredsstillende.
2. Kandidater til bestyrelsen – generalforsamlingen 2020
a. Bestyrelsen genopstille alle.
3. Generalforamlingen – forberedelse.
a. Lars foreslås som ordstyrer.
b. Marianne indkøber saltstænger, peanuts. Lars og Mogens vin rød-hvid-alkoholfri og sodavand.
4. Regnskabet 2019 blev forelagt og godkendt.
5. Under eventuelt blev der orienteret om tilbud fra Danske Seniorer.
Formanden takkede for god ro og orden.
Referent Grethe Bendix.


REFERAT fra Generalforsamling i Hans og Trine den 28. Marts 2019.
1. Valg af dirigent og referent
Lars Thorborg blev valgt til dirigent og Marianne Møller Pedersen til referent.
2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.
3. Godkendelse af referat af generalforsamling 2018 – Godkendt
4. Formandens beretning
Lars aflagde en fyldig og interessant mundtlig beretning for Hans og Trines virke i det forløbne år, og den blev godkendt.
Da der på denne sparsomme plads ikke er plads til beretningen, kan den læses på Nabo Østerbros hjemmeside under Hans og Trine. (link indsættes Poul Erik – tak)
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
Regnskabet blev godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
Præsentation for medlemmerne af de bestyrelsesmedlemmer, der IKKE er på valg i ulige år:
Lilian Petersen, Gitta Scheer, Poul Erik Jensen
Arne Victor Arnsted – genopstillede ikke
a. Genvalgt for 2 år: Lars Thorborg, Marianne Møller Pedersen
b. Nyvalgt for 2 år: Ilse Ekstrand (på valg i ulige år)
c. Nyvalgt for 1 år Mogens Pedersen (på valg i lige år)
d. Suppleanter
Grete Bendix blev genvalgt
Annelise Weng blev nyvalgt
7. Valg af revisorer for 2 år og revisorsuppleant for 1 år
a. Jens Schelde blev genvalgt
b. Birthe Søes blev genvalgt.
8. Indkomne forslag – ingen.
9. Eventuelt
a. Der var spørgsmål om, hvornår den nye sæson begynder – det vides endnu ikke, men formentlig ultimo september.
b. Kan man få sendt det nye program og opkrævning til sin sommerhusadresse, da PostNord ikke længere tilbyder omadressering – eller på mail? Man kan henvende sig på Nabo Østerbros kontor og få sendt til sommeradresse, men det er ikke muligt pr. mail.
2. april 2019 Marianne Møller Pedersen


Referat af bestyrelsesmøde i Hans og Trine den 9. maj 2019.
Lars Thorborg bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Mogens Petersen og Ilse
Ekstrand og den nye suppleant Annelise Weng.
1. Valg af mødeleder og referent.
Lars blev valgt til mødeleder og Marianne til referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2019
Referatet blev godkendt.
4. Konstituering af den nye bestyrelse
Lars Thorborg blev valgt til formand og Marianne Møller P til næstformand (omend vedtægten ikke
opererer med sidstnævnte funktion).
Der er et bestyrelsesmedlem mere end vedtægten foreskriver, men erfaringen viser, at der hurtigt
kan blive brug for det.
5. Kommende arrangementer
A) Netværksmøde for filmklubbestyrelser under Danske Seniorer 14. Maj.
Lars, Marianne, Mogens og Ilse deltager.
B) Østerbro Weekend i Fælledparken 1. og 2. juni.
Filmklubben er en del af Nabo Østerbros telt/bod. Lars er der hele weekenden, Marianne
aflaster lørdag eftermiddag.
C) Åbent hus den 19. september kl 12 i Nabo Østerbro.
Henrik Palle fortæller om efterårets 11 film med vanlig entusiasme og klubben giver kaffe/the og
kage. Lars bestiller kaffe, the og kage og bestyrelsen møder kl. 11 og stiller b orde og stole op og
dækker bord.
6. Orientering om regnskab
Poul Erik uddelte regnskabet og konstaterede, at der ikke er ændringer i forhold til status ved
generalforsamlingen.
7. Evt.
Intet.
Lars ønskede alle en god sommer.
13.6.2019
Marianne Møller P.


Referat fra Generalforsamlingen i filmklubben Hans og Trine 31. marts 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra 16. april 2015
4. Formandens beretning.
5. Godkendelse af regnskab og kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
Kasserer, Poul Erik Jensen samt Gurli Wolter og Svend Aage Andersen.
Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Kandidater, der gerne vil opstille til de manglende poster er:
Lars Thorborg, Lone Ravn, Lilian Petersen, Birthe Søes og Hanne Brink Andersen.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Referat

Gurli blev valgt som dirigent. Arne blev valgt som referent.
Dagsordenen blev godkendt.
Referatet fra sidste år blev godkendt.
Beretningen blev uddelt og gennemgået af formanden Vi har haft en spændende og rimelig god sæson med et fremmøde på mellem 130  til 145 medlemmer hver gang ud af et medlemstal af 185. Bestyrelsen fastholder kontingentet for sæsonen 2016/17 til 625 kr. og det er stadigt billigt, hvis man regner det ud pr. forestilling. Natten efter vores første forestilling var der indbrud på kontoret i Odensegade – det var vis små 20.000 kr. blev stjålet. Den 9. oktober 2016 var der kulturnat, hvor Danske Seniorer havde et fint  arrangement i Klerkesalen og hvor Hans og Trine også deltog og hvor  filmprogrammet uddeltes. Filmklubben ansøgte i efteråret og fik bevilget penge fra NordVest fonden til køb  af computer, programmer og projektor. Sidst i november måned afgik vores mangeårige formand Arne Madsen ved døden og først i december døde vores mangeårige bestyrelsesmedlem Eli Petersen. Så der mangler nogle estyrelsesmedlemmer/suppleanter. Filmklubben havde åbent hus i Nabo Østerbro i december, hvor Søren Meinertsen  om sædvanligt fortalte om årets film. Når Danske Seniorer har godkendt de film, som vi har valgt, udsendes  program og girokort for den nye sæson i juni/juli. Man kan betale kontant i Odensegade til Poul Erik eller over netbank. Det er efterhånden blevet for dyrt at betale på posthuset. Jeg håber, at mange af Jer har deltaget i nogle af de mange tilbud, man kan læse om i Seniorbladet. Nogle af Jer har måske også deltaget i seniordagen i remisen i Aarhusgade, hvor  Hans og Trine også deltog sammen med Nabo Østerbro. Ja, det var vist det jeg havde at berette fra den forløbne sæson.
Poul Erik gennemgik regnskabet, der blev omdelt. Det viser et underskud på  17.000 kr. Regnskabet blev godkendt.
Poul Erik Jensen, Gurli Wolter og Svend Aage Andersen blev alle genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Som bestyrelsessupleanter blev valgt Lars Thorborg  og Lilian Petersen. Begge for 1 år. Lone Ravn var ikke tilstede og Hanne Brink Andersen trak sig. Da Jytte Bach Madsen ikke ønskede genvalg som revisor blev Jette Bautrup valgt  til ny revisor. Som revisorsuppleant blev Birthe Søs valgt.
Der var ingen forslag indgået.
Der var intet til eventuelt.
Arne Arnsted