20220328 GF referat

Referat af Generalforsamling i Nabo Østerbro d. 28. marts 2022 kl. 13:30
Dagsorden
Ad 1 Valg af dirigent.
Forsamlingen valgte Katrine Lester fra Danske seniorer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt via opslag og udsendt medlemsblad.
Ad 2 Valg af referent.
Forsamlingen valgte Lars Thouborg og Annelise Fabricius.
Ad 3 Valg af tre stemmetællere.
Forsamlingen valgte tre stemmetællere.
Ad 4 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden læste beretningen op. Beretningen var også udsendt.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning.
Ad 5 Fremlæggelse af Årsregnskab samt budget.
Generalforsamlingen fik gennemgået regnskabet af revisor Jan Åling fra Ri, som svarede på spørgsmål fra medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt. Der var ikke fremlagt et budget.
Ad 6 Indkomne forslag
Der var forslag til tekniske ændringer af vedtægterne fremlagt af bestyrelsen. Forslaget blev forkastet.
Af 7 Valg
a) Der skal vælges et medlem for 2 år og fire medlemmer for 1 år, da Ruth Ridder har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen.
Følgende blev valgt for 2 år: Jakob Hougaard. Følgende blev valgt for 1 år: Alex Jensen, Bjarne Fyhn Jensen, Viggo Vikkelsø og Vibeke Westh.
b) Følgende blev valgt som suppleanter: Svend-Erik Seidler og Jette Skov Jørgensen.
Ad 8 Valg af statsautoriseret revisor
Forsamlingen godkendte, at Ri Statsautorisereret Revisionsaktieselskab fortsætter som revisor.
Ad 9. Eventuelt.
Der var intet at bemærke.
For referatet
Jakob Hougaard