2021 12 16 Referat

Referat af bestyrelsesmøde 16/12. 2021
Tilstede: Poul Erik. Bente VA. Ruth
Afbud: Jette.

DAGSORDEN
1) Valg af ordstyrer og referent: PE. Ruth
2) Godkendelse af referat fra sidste møde (venter)
3) Budgetopfølgning. Bogholder Henriette Deleuran(RI) deltager.
a) Bogholderi og regnskabsføring fremover
b) Bogholder redegør for sin funktion og beder om at få bilag for at komme videre i regnskabsføringen. Ligeså beder hun om adgang til banken, da hun lige nu kun kan komme på konto-kik. Og beder om koderne til Danløn. Dette bliver imødekommet. Gennem videre dialog finder vi frem til en fremtidig måde at samarbejde på. Og vi er indstillet på at lave denne ordning permanent.
c) BVA spørger til en kontrakt og en underskrift af formand og næstformand. Dette er endnu ikke sket. Ligeså er BVA skeptisk overfor og vil have en forklaring på, at Linda har medarbejder-adgang. Der udspinder sig under dissespørgsmål /svar stor uenighed mellem parterne: På den ene side BVA og på den anden side PE og RR (tidligere og nuværende formand samt best. medlem RR) og med bogholder som tilhører.
d) Det hele munder ud i, at BVA forlader mødet og erklærer, at hun “ikke mere kan tage ansvar for måden at forvalte NØ’ s økonomi på”, og at hun samtidig forlader posten som bestyrelsesmedlem (se iøvrigt BVA’ s redegørelse).
e) PE og RR gennemfører – efter en kort betænkningspause – resten af dagsordenen, efter telefonisk konference med nestformanden.
f) (punkt 2 genoptaget) Referat fra sidst godkendes med de fra BVA tilsendte tilføjelser og rettelser.
4) Meddelelser fra formanden:
a) PE redegør for og beklager forsinkelse i administrationen
b) Værestedernes indkøb inden udgangen af 2021: Samtlige ønsker (nævnt i dagsorden) godkendes og kan indkøbes.
c) Prokura til bank: Formanden har lov til at tilpasse adgang til bank, der funktionelt er nødvendig for praktisk arbejdsgang.
d) Betalingsgeteway til ny database hjemmeside kan etableres.
5) Aktiviteter Udsættes.
6) Hjælp til administration
a) Der søges en fleksjobber til kontoret.
b) Der forhandles en ordning, hvor Linda indgår som fung. daglig leder mod betaling. Stilling opslås snarest.
7) Medlemsblad.
a) Sarah har tilbudt at stå for bladet mod betaling, hvilket er accepteret.
8) Udgår, da BVA har forladt mødet.
9) Ny mødedato: Må besluttes efter forhandling med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10) Evt. Før mødet havde Hugo meldt sig ud af bestyrelsen.
Referent: Ruth Ridder 20. december 2021