VEDTÆGTER
§ 1. Foreningens navn er NABO ØSTERBRO.
NABO ØSTERBRO har adresse i Odensegade 5 og driver
Værestedet Odensegade 6 og Værestedet Vibenshave Nyborggade 9.

§ 2. NABO ØSTERBRO er en frivillig forening med hjemsted på Østerbro i Københavns Kommune.

§ 3. Foreningens formål er: At styrke det sociale fællesskab og de fysiske og intellektuelle kompetencer blandt bydelens ældre borgere og gennem aktiviteter at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og give mulighed for at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Herigennem vil NABO ØSTERBRO også søge at skabe løsninger for truede, ensomme og udstødte personer i bydelen. Gennem bl.a. et integreret samarbejde med Ældreråd, andre frivillige foreninger, socialcenter og institutioner på Østerbro og i Københavns Kommune.
Foreningen står til rådighed i forbindelse med jobtræning, flexjob og samfundstjeneste. Foreningen kan etablere opsøgende indsats ved hjælp af frivillige eller aktiverede personer.

§ 4. NABO ØSTERBROs højeste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af (et ulige antal) indtil 7 personer og 2 bestyrelsessuppleanter.
Formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen. Alle valg gælder 2 år. Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer af sin midte en næstformand og kan konstituere en kasserer. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 1 medlem.
Bestyrelse og forretningsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.
Personer i ægteskabelige eller lignende forhold kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.

§ 5. NABO ØSTERBRO ledes af en daglig leder/forretningsfører i samarbejde med formanden. Forretningsføreren ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra forretningsudvalget.
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og leder(forretningsfører) med mindst 2 af de 3, der også kan udstede prokura.

§ 6. Som medlemmer af NABO ØSTERBRO optages enkeltpersoner.
Foreninger, institutioner og lign. kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages som kollektive medlemmer.

§ 7. Til fremme af foreningens formål anvendes midler i form af medlemskontingent og indtægter fra arrangementer samt indtægter i form af gaver og lignende samt offentlige tilskud efter gældende regler.
Hvert medlem, individuelt som kollektivt, betaler årligt et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves indtil videre som hidtil med sidste nummer af medlemsbladet for det kommende år.

§ 8. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af forretningsudvalget med mindst 4 ugers skriftligt varsel.
Indkaldelse skal som minimum ske ved opslag i Odensegade og Nyborggade. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab samt budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg
a) Formand – ulige år.
b) Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c) Suppleant til bestyrelsen
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Forslag må – for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling – være forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.
Den endelige dagsorden offentliggøres senest 14 dage før i værestederne.
Forslag, regnskab, budget, vedtægtsændringer eller ønske om foreningens opløsning skal offentliggøres senest 14 dage før i Værestederne. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i vedtægterne.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det begæres skriftligt af enten 3 medlemmer af forretningsudvalget, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer.
Begæringen skal angive de punkter, der kræves behandlet på generalforsamlingen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 10. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Foreningens medlemmer hæfter ikke for eventuel gæld.

§ 11. Ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer har givet møde, og hvis forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.
Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen og forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, indkalder forretningsudvalget inden 4 uger en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamling tilstedeværendes stemmer.

§ 12. l tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens egenkapital – efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen – tilfalde en forening eller en fond, der virker inden for det sociale område, og som har et almennyttigt formål.

Vedtaget på
NABO ØSTERBROs stiftende generalforsamling 13. marts 1997
med ændringer 30. marts 2000, 9. april 2001 og 31. marts 2016, 25. april 2016, 8. april 2019, 2. maj 2019 og senest den 21. september 2021
Underskrevet referenter Uffe Nielsen og Ruth Ridder, dirigent Laue Traberg Smidt.

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide, der arrangerer turer ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses aktuelle arrangementer. Det er gratis at deltage, man betaler dog selv for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr. Se kalenderen for næste dato.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial