Information

FILMKLUBBEN HANS & TRINE
c/o Nabo Østerbro
Odensegade 6 st. th., 2100 København Ø
cvr 34780048 – filmklub@outlook.dk
Her kan du finde forskelligt, indkaldelse og referater, fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


Referat af generalforsamlingen den 31. marts 2022 i filmklubben Hans og Trine


DAGSORDEN
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af generalforsamling 28. marts 2019
4. Formandens beretning
    v/Lars Thorborg
5. Fremlæggelse af regnskaber for 2019-2020   +  2020-2021.  +  driftsregnskab for 2021-2022 v/kasserer Poul Erik Jensen
6. Fastsættelse af kontingent for sæson 2022-2023
7. Valg til bestyrelsen:
Alle er villige til genvalg.
Marianne Møller Pedersen, Lars Thorborg og Ilse Ekstrand kan alle genvælges for 1 år
Poul Erik Jensen, Lilian Petersen, Gitta Scheer og Mogens Petersen kan genvælges for 2 år
Suppleanterne Grete Bendix og Annelise Weng kan genvælges for 1 år
8. Valg af revisor
Jens Schelde kan genvælges for 1 år
Jette Boutrup er udtrådt af filmklubben og i stedet opstiller Arne Victor Arnsted for 2 år
Revisorsuppleant Birthe Søes genopstiller ikke. Ny skal vælges for 1 år.
9. Indkomne forslag
10. Evt.


REFERAT
 af generalforsamling i filmklubben Hans og Trine den 31. marts 2022
 
Punkt 1
Lars Thorborg blev valgt til dirigent og Marianne Møller Pedersen til referent.
Punkt 2
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3
Referat af generalforsamlingen 28. marts 2019 blev godkendt.
Punkt 4
Formandens beretning.
Begge år 2020 og 2021 har været præget af Corona og nedlukninger af Park Bio, hvorfor der ikke har været afholdt generalforsamlinger i 2020 og 2021.
Vi måtte også undvære juleafslutning.
Derfor gik medlemmerne glip af et antal film, men i sæson 2021/2022 blev der kompenseret ved, at filmklubben allerede åbnede i starten af september, hvor vi så de fleste af de  “manglende” film.
Endvidere kunne medlemmerne købe kontingent til halv pris for sæson 2021/2022 – selv om klubben ikke har fået en hjælpepakke.
Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder på hhv Kafé Kapers, i Grete Bendix’ have med behørig afstand og i Nabo Østerbro.
For sæson 2021/2022 viste vi de “manglede” film + et antal, som formand og næstformand valgte ud fra et begrænset udvalg, der var stillet til rådighed fra filmselskaberne. Det var ikke muligt at få afstemningsskemaer ud til medlemmerne under nedlukningen. De blev lagt på Nabo Østerbros hjemmeside, men det gav kun meget lidt respons.
Klubben har mistet en del medlemmer, men antallet er i fremgang.
Vi har deltaget i Østerbrodage i Fælledparken og ved et filmarrangement  med Park Bios ejer Søren Meinertsen I menighedshuset ved Skt. Jakobs kirke og agiteret for Hans og Trine.
I januar 2022 mødtes filmkonsulenterne i Danske Seniorer (Lars Thorborg er en af dem) og valgte de 66 film, som vi kan stemme om til sæson 2022/2023.
Vi takker Danske Seniorer for fondsmidler til at vise Margrethe den 1. og West Side Story uden beregning for Østerbros pensionister. Vi håber, at denne form for PR giver flere medlemmer.
Den nye sæson starter den 29. september i Nabo Østerbro, hvor Henrik Palle fortæller om efterårets film.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
 
Punkt 5.
Fremlæggelse af regnskaber for 2019-2020 +  2020-2021  + driftsregnskab for 2021-2022 v/kasserer Poul-Erik Jensen.
Kassereren gennemgik de 3 regnskaber, der alle udviste underskud – bl.a. fordi vi havde fastsat så lavt et kontingent for sæson 2021/2022 og pga svigtende medlemstal.
Udgifterne går altovervejende til leje af biograf og film.
Efter nogen disput blev regnskaberne godkendt.
Punkt 6.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for sæson 2022/2023 stiger med 50 kr., således at det samlede kontingent udgør 700 kr. Det er stadig billigt for 20 film. Vi vil gerne udvise rettidig omhu og undgå, at underskuddet øges og klubben må dreje nøglen om. Der er stigende udgifter til biografleje pga af stigende udgifter til bl a el og varme (vi vil helst ikke sidde og fryse i en kold biografsal i 2 timer hver torsdag) og det koster mere at leje filmene.
Alle var enige om, at det er vigtigt at støtte Park Bio, der er en perle i Østerbros kulturliv.
Kontingent på kr. 700 for næste sæson blev vedtaget.
 
Nogle ytrede, at man i andre filmklubber kunne se lige så mange film for et mindre beløb. Bestyrelsen vil deltage i et netværksmøde for filmklubber under Danske Seniorer og spørge ind til dette.
Punkt 7
Valg til bestyrelsen:
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt (se dagsorden ovenfor)
Alle suppleanter blev genvalg (se dagsorden ovenfor)
 
Punkt 8.
Valg af revisorer:
Jens Schelde blev genvalgt for 1 år
Arne Victor Arnsted blev nyvalgt for 2 år
Else Toft stillede op som ny revisorsuppleant og blev valgt for 1 år.
Punkt 9.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Punkt 10.
Evt.
Der blev spurgt til, hvornår det nye program udsendes. Det bliver det ultimo juli.
Vi ser på mulighederne for at sende det på mail. Vi har jo bedt om medlemmernes mailadresser. Man kan også få det trykte program sendt til sin sommeradresse – man skal bare meddele det på kontoret i Odensegade 5.
8. maj 2022
Marianne Møller Pedersen