GF 20210921 referat

NOe-ref-genf-21-09-21-05-10-21

Mundtlig beretning

Igen en udskudt generalforsamling. Denne gang fra den 23.marts og til i dag den 21.september. Og igen på Øster Farimagsgades Skole.

Vi håber, at Nabo Østerbros generalforsamling igen kan gennemføres når det bliver marts, så regnskabet kan godkendes af generalforsamlingen i rette tid, inden det skal afleveres til Københavns Kommune den 31.marts.

De sidste to år, har været en turbulent tid i Nabo Østerbro.
30.september 2019 meddelte formand Jan Bredde Andersen og kasserer Ann Nørrestrand deres udtræden af bestyrelsen.

Jeg blev konstitueret formand frem til Generalforsamlingen i marts 2020.
Som dog først kunne afholdes den 1.december samme år.

I den toårige periode har værestederne pga. Coronanedlukning kun været åbne i
knap 10 måneder. Kontoret holdt åbent 4 timer om ugen fra 20.februar til 28.maj.

Linda var konstitueret kontorleder fra 1/11 2019 til 30/6.2020. Grundet foreningens dårlig økonomi, har formanden i de 6½ måned der har været åbent, haft den overordnede daglige ledelse på kontoret. Formelt besluttet af bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde og referater.
I sin forretningsorden der blev enstemmigt vedtaget på bestyrelsesmødet den 5.maj mens der endnu var 5 medlemmer.
Forretningsordenens §7 om referater: bestyrelsens referater offentliggøres ikke som tidligere. Efter hvert møde skulle besluttes, om der var vedtaget noget til opslag i væresteder og på hjemmesider. Det sidste har bestyrelsen ikke opfyldt. Det skal jeg selvfølgelig beklage.
Dagen efter dette møde, trådte det femte medlem ud af bestyrelsen

De fire tilbageværende bestyrelsesmedlemmer tog arbejdshandskerne på.

Nøgler
Efter et par gange under møder i nedlukningsperioden, at have oplevet personer lukke sig ind i værestedet i Odensegade, besluttede bestyrelsen, at nøglerne skulle udskiftes.
I alle tre huse.
Nøglerne til kontoret var ikke systemnøgler og uden nummer. Ingen kendte antallet af nøgler og hvem de var udleveret til.
Nøgler til værestedet i Odensegade er systemnøgler, men nogle er udleveret og aldrig returneret.
Nøglerne til Vibenshave er ikke systemnøgler og unummererede.
Derfor har bestyrelsen besluttet at udskifte alle låse til systemnøgler med nr. Det arbejde er sat i gang.

Der er nu kommet ny systemnøgle til kontoret.
Nøglerne i Vibenshave udskiftes til systemnøgler med nr.
Låsene i Odensegade udskiftes til nøgler med log.

Godt, at beslutningen blev truffet. Tre gange i august om aftenen, har en person med nøgle og kendskab til kassebetjening lukket sig ind i værestedet i Odensegade åbnet kassen og fjernet byttepenge.
Det er særdeles ubehageligt, at et menneske der er vist tillid og har fået udleveret nøgle misbruger den på værste vis.

Udlejning.
Ikke alle faste lejere har en skriftlig kontrakt med foreningen.
Det er bestyrelsens ønske at få skrevet de mundtlige aftaler ned. Er vi enige om dem, eller har vi hver vores opfattelse af hvad aftalen er? Brug, indbetaling af husleje etc.

Samarbejdsaftale med frivillige
Bestyrelsen ønsker at udarbejde en samarbejdsaftale som bruges, når værestedleder eller kontorleder indgår aftaler med frivillige medarbejdere. Formålet er, at alle frivillige skal vide, hvad de går ind til, forsikringsdækning mm. Det har tidligere været brugt i NØ.

Medlemsblad
Medlemsbladet. Det var Linda, Sarah og mig, der besluttede, at der ikke skulle udgives et blad 1.august. Årsagen er, at bladet skal laves i juli måned, altså i sommerferien. Majudgaven skulle derfor indeholde aktiviteter frem til 30.september, og et nyt blad 1.oktober. I stedet for udsendte vi Nyhedsbrev for september-oktober, så næste blad udkommer 1.november, hvilket passer bedst til udsendelse af girokort.

Økonomi
Som nævnt i den skriftlige beretning har Sundhedsforvaltningen udlagt en ekstra Coronapulje til §79 klubber.
Nabo Østerbro har søgt om kr.47.000,-. Kr.20.000,- for manglende indbetalt kontingent og 27.000,- for manglende cafesalg.
Ansøgningen til §79 tilskud havde ansøgningsfrist den 15.september og er indsendt rettidig.
Den 4-årige bevilling fra Socialforvaltningen hvor vi i år har fået kr.460.000,- udløber med dette kalenderår.
I budgetaftalen er der afsat kr.500.000,- til Nabo Østerbro. Vi håber, at der ikke skæres i beløbet inden udmøntningen.
Da Overborgmester Lars Weiss i går holdt foredrag i Odensegade, fortalte han, at der i budgetaftalen 2022 er afsat 2 mio. til Nabo Østerbro. Det er mange penge. Det takkede jeg for, men de tilstedeværende hørte mig også sige, at det ikke er nok. I 2021 har vi fået ca. 2,2mio og vi har ikke råd til at ansætte en kontorleder.

Nabo Østerbro var repræsenteret ved Østerbroweekend den 19-20 juni i Fælledparken

Nabo Østerbro var sammen med 25-30 andre foreninger/Klubber også repræsenteret ved ”Spring for livet” i Nørrebrohallen den 9.september. Alle med flere aktiviteter for 65+. og mange af dem med fysiske aktiviteter. Der er rift om medlemmerne.

Ved Åbent HUS i Østerbrohuset den 11.september var det alene vore blade, flyers og
nyhedsbrev der lå fremme. Det har dog givet et par henvendelser.

Åbent hus i Vibenshave 1/9. og Odensegade 8/9. var en succes med godt besøg.

Marianne Søndergaard er ny frivillig medarbejder på kontoret med fast dag om mandagen.

I dag er der valg til formandsposten og øvrige bestyrelse.

Der skal vælges 4 medlemmer og 2 suppleanter:

Nabo Østerbro har brug for en stærk bestyrelse.
• For medlemmer der vil påtage sig ansvar for bestyrelsens opgaver
• For medlemmer der kan/vil arbejde politisk
• For medlemmer der er parat til også at høre de ubehagelige beskeder, uden derfor at melde sig ud
• For medlemmer der udstikker mål for foreningen og samlet vil arbejde frem mod målet.

Jeg vil opfordre medlemmerne til at overveje at stille sig til rådighed for dette arbejde.

Som det sidste vil jeg sige tak til alle der lægger arbejde og kræfter i Nabo Østerbro.

På fredag er det frivillig fredag. De frivillige er Nabo Østerbros største styrke, Uden dem kan foreningen ikke drives. Husk at rose dem. Giv et smil og sig tak, for alt hvad de gør. Det gælder også de frivillige på kontoret.

Tak for ordet.