Generalforsamlingen havde mange deltagere der debatterede ivrigt og vedtog flere ændringer, der krævede endelig vedtagelse på en ekstraordinær GF.

Det fyldige referatet efter resuméet ……

…. Men her er et resumé:

Torsdag den 21.marts var medlemmerne af Nabo Østerbro samlet til generalforsamling i Vibenshave

Og dette er en forkortet udgave af referat fra generalforsamlingen.

Det fulde referat kan senere ses her og er samtidigt til rådighed på de to mødesteder

Dagen bød blandt andet på Pølser med brød, formandens beretning, regnskab og budget, valg til bestyrelsen samt forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag.

Der var fra generalforsamlingen krav om at antal deltagere skulle registreres. Denne kritik tages til efterretning, og vi vil ved generalforsamlinger fremover sørge for at kende det nøjagtige deltagerantal ved at tjekke ved indgangen!

Følgende blev ny- og genvalgt til bestyrelsen:

Bente Vest Andersen, Bendt Pedersen, Alex Rasmussen (alle valgt for 2 år) og Knud Ougtvig (valgt for 1 år) Som suppleanter blev valgt Jytte Klie (valgt for 2 år) og Bente Thuesen (valgt for 1 år)

Den samlede bestyrelse består således af:

Formand Jan Bredde Andersen, Ann Nørrestrand, Bendt Pedersen, Bente Vest Andersen, Knud Ougtvig, Alex Rasmussen og Ruth Ridder samt suppleanter Jytte Klie og Bente Thuesen.

Formanden kunne berette om et år med et stabilt medlemstal på godt 800, udskiftning i det faste personale samt en ekstraordinær flot og krævende indsats af de frivillige.

Der er aktiviteter af vidt forskellig karakter. De mange aktiviteter fungerer perfekt på grund af en stor arbejdsindsats fra frivillige og ansatte. Som et godt eksempel skal nævnes NØ gå-venner

De mange gode kursustilbud drives nu af og i samarbejde med Kursusringen da Nabo Østerbros Oplysningsforbund grundet en betrængt økonomi – desværre nedlægges.

Særligt nye fællesskaber og initiativer blev fremhævet og eksempel herpå er Nabo Østerbro og Lægeforeningens boliger i et fælles projekt støttet af Københavns kommune kommet i gang med det formål at arbejde sammen om fælles og flere aktiviteter til at modvirke ensomhed og skabe nye fællesskaber.

Kassereren kunne fremlægge et regnskab med overskud og der bliver således råd til renoveringer/forbedringen af forskellig slags i det kommende foreningsår. Og takket være en glad anonym giver af kr. 40.000! – vil vi kunne få renoveret køkkenet i Odensegade. Budgettet blev taget til efterretning.

Der blev fremlagt 3 vedtægtsændringer:

Ændring af navn fra værestedet til Rosenly, kontingent stigning i takt med pristallet samt redaktionel ændring af §4.

Alle 3 forslag vedtaget og jf. vedtægterne skal de behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som i øvrigt gennemføres den 8. april kl. 14,30 i Rosenly, Odensegade 6.

Der var 3 forslag:

Forslag om 50 kr. kontingent stigning fra år 2020 blev vedtaget

Forslag om samme prislag i de to cafeer og evt. lidt prisstigninger blev Ikke vedtaget

Forslag om forudbetaling ved tilmelding til spisearrangementer blev vedtaget

Under eventuelt var der spørgsmål fra foreningen Vibenshaves venner om deres muligheder for opslag mm i de to mødesteder
Venneforeningens formål er, efter formandens opfattelse, opfyldt og foreningen må afklare hvad den vil inden Nabo-Østerbro kan tage stilling til en eventuel særstilling til den private forening.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1730


NABO ØSTERBRO

GENERALFORSAMLING

TORSDAG 21/3. 2019 kl. 14 – 17 i VIBENSHAVE

Kl. 12.30 Dagen indledes med et traktement af pølser og brød.

Kl. 13.45 Velkomst/v. formanden, Jan Bredde Andersen

+ sangen “God morgen lille land”/ m. klaverledsagelse

Stort fremmøde: mellem 80 og 90 medlemmer, en i nogen grad sammenpakket skare ved små caféborde.

Kl. 14.00 GENERALFORSAMLINGEN ÅBNES med DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. VALG AF REFERENTER
 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKE I DET FORLØBNE ÅR
 4. FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB SAMT BUDGET
 5. INDKOMNE FORSLAG
 6. a) Vedtægtsændringer
 7. b) Andre forslag
 8. VALG
 9. a) Formand – ulige år
 10. b) Øvrige medlemmer til bestyrelsen
 11. c) Suppleanter til bestyrelsen
 12. GODKENDELSE AF SOCIALT ENGAGEREDE GRUPPER
 13. VALG AF STATSAUTORISERET REVISOR
 14. EVENTUELT

Ad 1. VALG AF DIRIGENT

Ingen forslag fra forsamlingen. Bestyrelsens forslag om Lars Thorborg godkendes af generalforsamlingen.

Dirigenten takker for valget og erklærer generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt.

Ad 2. VALG AF REFERENTER

Ingen forslag fra forsamlingen. Bestyrelsens forslag om Ulf Søndergaard og Ruth Ridder godkendes af generalforsamlingen

Ad 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKE/v. formanden

Beretningen er skrevet i samarbejde med bestyrelsen, og ud af den samlede beretning trækkes blot enkelte særskilte punkter:

Medlemsskaren holder sig på de 810 medlemmer, en del er udmeldt (sygdom og bortgang) – andre nye er kommet til, og som noget nyt er der mærkbart flere, der har betalt kontingent til tiden.

CE Jørgensen er helt fratrådt som tilrettelægger og ordstyrer af foredragsrækken og er virkelig savnet af mange.

Bente Vest Andersen og Ruth Ridder (begge fra bestyrelsen) varetager jobbet med foredrag og sange. Bente er tilrettelægger og ordstyrer. Ruth tager sig af sangene, som er blevet en fast og traditionel start på mandagsforedrag.

Carsten Jørgensen er fratrådt som daglig leder på grund af sygdom og kontoret har været på mindre end halv bemanding det sidste år.

Med stor indsats fra Jan/formand og Ann/kasserer samt Poul Erik i arbejdet med blad og andet kontorarbejde, og også Henning har på frivillig basis ydet flere timer, end han er ansat til. Desuden har Hanne T også trådt til.

Ulf Søndergaard er er nu tiltrådt som ny daglig leder pr. 1/2 2019, hvilket selvfølgelig vil lette arbejdspresset på kontoret. Ulf præsenteres i dag officielt på generalforsamlingen.

Sara Pilkington er ansat 1/8 2018 som ny mødestedsleder i Vibenshave og er på nuværende tidspunkt kommet godt ind i arbejdet og er i alle måder blevet en skattet medarbejder.

De forskellige kurser kører videre- dog har vi måttet nedlægge Nabo Østerbros Oplysningsforbund (betrængt økonomi) -de fleste kursustilbud drives nu af og i samarbejde med Kursusringen.

De mange øvrige aktiviteter fungerer perfekt på grund af en stor arbejdsindsats fra frivillige og ansatte. Som et godt eksempel skal nævnes NØ gå-venner

Nye fællesskaber:

Nabo Østerbro og Lægeforeningens boliger er i et projekt støttet af Københavns kommune kommet i gang med det formål at arbejde sammen om fælles og flere aktiviteter til at modvirke ensomhed og skabe nye fællesskaber.

NIELSENS SALONER nævnes også som et nyt initiativ: Samarbejde med en forening, der skaber klassisk musik og samvær omkring et glas vin m.m. har vist sig at være med til at give nyt liv til Nabo Østerbro.

Østerbro Lokaludvalg gør brug af vores lokaler og betaler leje, mens bestyrelsen til gengæld stiller sig til rådighed med praktisk hjælp til deres arrangementer.

JULEAFTENSARRANGEMENT 2018 i begge huse-med økonomisk bistand fra kommunen – og med gratis deltagelse for de mennesker, der tilmelder sig. I alt godt og vel 30 i hvert mødested – og med succesfyldte og med succesfyldte beskrivelser fra de deltagende.

HJERTESTOPKURSER er kommet godt i gang. Hjertestarter er hængt op i Vibenshave til brug i påkommende tilfælde.

Der har været arrangeret TV-aftener omkring verdensmesterskaberne i fodbold.

TAK TIL ALLE, der arbejder for at fremme Nabo Østerbro’ s mål: At være med til at give mennesker -ældre, ensomme og svage – en tålsom og meningsfyldt tilværelse i samvær med hverandre.

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL BERETNINGEN

1) Det nye navne på værestederne til mødestederne?

Svar og forklaring:

P.gr af forveksling ml. psykiatriske væresteder og vores sted er ønsket om nyt navn kommet fra personalet. (der ikke kan stille op med samme fagligt funderet støtte som i psykiatrien)

For så vidt angår værestedet i Odensegade har medlemmer indgivet forskellige forslag til navneændring, – hvilket i første omgang har været debatteret i bestyrelsen, som dog ikke har kunnet komme til enighed.

Derfor er bolden givet videre til personalet, som har besluttet at værested Odensegade fremover kaldes Rosenly.

NABO ØSTERBRO består således fremadrettet af:

Nabo-Østerbro MØDESTEDET VIBENSHAVE i Nyborggade

Nabo-Østerbro MØDESTEDET ROSENLY i Odensegade

2) Kontingentrestancerne, der trods alt stadig findes?

Svar: Der vil altid i en forening som vores være medlemmer som ikke kan overskue alt og dermed kommer i restanse og det skal der være plads til.  Der er dog rettet betydeligt op på det siden sidste generalforsamling. Kommunen er indforstået med vores praksis.

BERETNINGEN GODKENDT – med applaus!

Ad 4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB OG BUDGET/v. kassereren Ann

Økonomien er i trygge rammer, der er kommet balance i regnskabet. De sædvanlige tilskud er kommet, og der kommer fortsat flere lejeindtægter ind. Der er balance i udgifter og indtægter ved aktiviteterne, og der er overskud ved spisearrangementerne. Der gøres en ekstra indsats ved optælling af beløb indkommet i cafeerne. Der er overskud på kontorhold igennem besparelser på papir m.m.

ÅRETS RESULTAT er i sin helhed: 200.000 i overskud.

Overskud er til senere brug for foreningen og p.gr. af kommunens regel om tilbagebetaling af beløb, der ikke er blevet brugt i årets løb, er dette afstemt med Kommunen. Der bliver således råd til renoveringer/forbedringen af forskellig slags i det kommende foreningsår.

Og takket være en glad anonym giver af kr. 40.000! – vil vi kunne få renoveret køkkenet i Odensegade, der trænger voldsomt til renovering! Og TAK TIL GIVEREN!

STATSAUTORISERET REVISOR TINE KRISTIANSEN BUNGER knytter kommentarer til regnskabet:

Bogholderiet er “ hjemtaget “ til kontoret p. gr.af en nu bogholderiuddannet kasserer på stedet og med en besparelse til løn til revisor. Der er ros til Ann som kasserer, og samarbejdet mellem kasserer og revision beskrives som godt.

Der tages et lille forbehold i forhold til det hensatte overskud, idet dette først skal godkendes af kommunen, men man regner med en positiv tilkendegivelse heraf.

BUDGETTET er ikke revideret, hvilket der ikke er kutyme for.

RESTANCERNE får ikke indflydelse for år 2019.

REVISIONSPROTOKOLLEN fremlagt og gennemgået -for at vise åbenhed over for medlemmerne.

På de sidste sider i revisionsprotokollen (46 og 47) står anført revisionens opgave og ledelsens opgave.

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL REGNSKABET

1) Den dyre leasing af kopimaskine og opvaskemaskine?

Svar: P.gr af likviditetsproblemer i tiden ved indkøb måtte vi gå til løsningen at lease, og leasingkontrakterne kører stadig. Dog ikke så dyrt, når det tages i betragtning, hvilke fordele og budgetsikkerhed der følger med mht. reparationer og hurtig udskiftning m.m. Især i forh.t. opvaskemaskinen, som bruges meget hver eneste dag og betjenes af mange forskellige hænder, er det en klar fordel og – ifølge Linda- også langt billigere.

2) Den høje pris ved udlejning?

Svar fra kasserer: Der er stigninger overalt – også på husleje og varme men vi forventer budgettet holder. Lejeindtægter har, på grund af omhyggelig administration, været stigende i dette sidste år

3) Betaling af fratrædelsesgodtgørelse til afgået daglig leder, er det nødvendigt?

Svar: Ja – i henhold til funktionærloven.

4) Hvorfor ikke samme løn til de to mødestedsledere?

De to mødestedsledere er overenskomstmæssigt lønnet.

5) Hvorfor ikke en kassebog og kasseapparater?

Svar: Der bliver stemt kassebog af, og optælling en gang om ugen. Der ER kontrol med de indkomne beløb i cafeerne. Iflg. kassereren giver brug af kasseapparater ikke større garanti, og det er IKKE praktisk anvendeligt på et sted som vores, hvor så mange forskellige mennesker skal kunne betjene det. Det tages til efterretning, hvad der er blevet sagt fra revisors side om det relevante i indføring af kasseapparat.

Bestyrelsen noterer holdningerne og har det med i overvejelserne.

6) Hvorfor den dyre porto til udsendelse af bladet?

Svar: Til en GF er det vigtigt, at ALLE får tilsendt indkaldelse personligt og med den sikkerhed, postvæsenet- trods alt kan yde. Det er absolut en overvejelse værd at finde nye metoder til fremsendelse af bladet. Det er taget til efterretning, og man er på kontoret allerede gået i tænkeboks for at finde frem til en mulig billigere løsning.

7) Hvad med digital betaling for medlemmer med øjenproblemer og uden mulighed for at bruge de digitale medier?

Svar: Der er – og vil stadig være – mulighed for kontant betaling på kontoret.

REGNSKABET TAGET TIL EFTERRETNING med applaus!

FREMLÆGGELSE AF BUDGET/v. Ann

Forventninger til 2019: Stigninger i udgifter overalt:

Løn og administration og indkøb af alle mulige slags ligeså, – hvorimod indtægter er stabilt fastlåste!

Derfor de forhøjede og justerede tal i budgetlægningen.

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL BUDGETTET

1) Hvad med forsikring til bestyrelsesmedlemmer?

Svar fra revisor: Det ville være en god ide i forh.t. det ansvar, man sætter sig i. Det har før været oppe at vende, men er blevet taget af planen på grund af den store investering, det ville være. Revisors ord tages dog til efterretning!

BUDGETTET TAGET TIL EFTERRETNING.

Ad 5. INDKOMNE FORSLAG

(Der blev tidligere nedsat et stemmetællingsudvalg på 3 personer)

Forslag der vedrører vedtægten:

 1. a) Forslag fra bestyrelsen om ændring af navn fra værestedet til Rosenly besluttede generalforsamlingen at behandle. En tilkendegivelse ved håndsoprækning fra forsamlingen viser stor tilslutning til navneændringen, dog 14 stemmer imod.

Dog kommer der et forbehold fra Mona (tidl. på kontoret) Vi skal som bestyrelse sørge for at sikre os, at Københavns Kommune fortsat vil give tilskud til en forening kaldet MØDESTED i stedet for VÆRESTED.

Dette forbehold er taget til efterretning, og vi vil arbejde videre i bestyrelsen med at få sikkerhed for dette i kommunen.

b). Ann Nørrestrand/ kasserer foreslår kontingent stigning i takt med pristallet. Forslaget blev vedtaget

 1. c) Forslag fra bestyrelsen om redaktionel ændring af §4. Forslaget blev vedtaget

Forslag om vedtægtsændringer genbehandles for endelig vedtagelse på Ekstraordinær generalforsamling 8. april kl. 14,30 i Rosenly, Odensegade 6.

Indkomne Forslag:

 1. 1. Bente Vest Andersen foreslår 50 kr. kontingentstigning pr. 1. januar 2020. Forslaget blev vedtaget 48 stemmer

Anton har fremsat to forslag:

1) Forslag om samme prislag i de to cafeer og evt. lidt prisstigninger.

Anton forsvarer sit forslag med at der er underskud i de to cafeer.

Ann kasserer går imod og henviser til kommunens tilskud § 18 (tilskud til de socialt udsatte) samt at der rent faktisk er overskud i de to cafeer.

Forslaget går til afstemning ved håndsoprækning:

Kun 1 stemme for, alle andre imod. Forslaget er dermed forkastet.

2) Forslag om forudbetaling ved tilmelding til spisearrangementer.

Anton giver som begrundelse, at en del tilmeldte udebliver, og at der på den måde kan blive underskud, og mad går til spilde.

Forslaget går til afstemning ved håndsoprækning:

58 stemmer for – 2 imod – 8 undlader at stemme. Forslaget dermed vedtaget!

På trods af opråb fra forsamlingen om krav på det helt bestemte antal deltagere til denne generalforsamling – er dette forslag dog vedtaget med stort flertal. Denne kritik tages til efterretning, og vi vil ved generalforsamlinger fremover sørge for at kende det nøjagtige deltagerantal ved at tjekke ved indgangen!

Stemmer er optalt med følgende resultat:

Bente Vest 50, Alex 50, Bendt 49, Knud 39, Bente T 29, Jytte 24 af 70 afgivne stemmesedler.

 Ad 6. VALG TIL BESTYRELSE

 1. a) VALG AF FORMAND:

Jan Bredde Andersen genopstiller og påpeger, at han gerne tager en periode på to år til, – men at han dernæst trækker sig som formand ved generalforsamlingen i 2021.

Jan genvælges ned applaus!

 1. b) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER:

Fra den nuværende bestyrelse:

ANNELISE FABRICIUS er ikke på valg men ønsker at trækker sig nu – efter en lang årrække i bestyrelsen – helt tilbage fra foreningens start med CE i spidsen. Af helbredsmæssige grunde ser hun sig nødsaget til at gå nu.

KIRSTEN BENDER LUND ønsker ikke genvalg – efter en periode på 4 år i bestyrelsen – først som suppleant og senest som Bestyrelsesmedlem. Også af helbredsmæssige årsager og med valg af andre gøremål har Kirsten valgt at trække sig nu.

BENDT PEDERSEN, indvalgt som suppleant ved sidste års generalforsamling, men indtrådt i bestyrelsen i Lisbeth Lundgren´s plads, ønsker at genopstille til en bestyrelsespost.

BERTEL KALLESHAVE, suppleant igennem 2 perioder ønsker ikke at genopstille.

BENTE VEST ANDERSEN er på valg og ønsker at genopstille.

Andre MEDLEMMER SOM OPSTILLER:

KNUD OUGTVIG

ALEX RASMUSSEN

JYTTE KLIE/ tidligere bestyrelsesmedlem

BENTE THUESEN/ anbefalet som afløser af Anne Lise Fabricius.

Der uddeles stemmesedler, hvorpå man må skrive op til 4 personer. Et nedsat stemmetællingsudvalg fra medlemsskaren i salen tæller stemmesedler, mens der er indtagelse af kaffe og kage.

AFSTEMNINGSRESULTAT:

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Bente vest Andersen

Bendt Pedersen

Alex Rasmussen

Alle valgt for 2 år

Knud Ougtvig

Valgt for 1 år

SUPPLEANTER:

Jytte Klee Valgt for 1 år

Bente Thuesen Valgt for 2 år

DEN SAMLEDE NYE BESTYRELSE:

Formand JAN BREDDE ANDERSEN

Bestyrelsesmedlemmer;

ANN NØRRESTRAND

BENDT PEDERSEN

BENTE VEST ANDERSEN

KNUD OUGTVIG

ALEX RASMUSSEN

RUTH RIDDER

Suppleanter;

JYTTE KLIE

BENTE THUESEN

Ad 7. GODKENDELSE AF SOCIALT ENGAGEREDE GRUPPER

Ingen i år.

Ad 8. VALG AF STATSAUTORITERET REVISOR.

Tine Kristiansen Bunger genvælges – med applaus

Ad 9. EVENTUELT

Spørgsmål fra VIBENSHAVES VENNER om opslag om egne arrangementer i begge mødesteder? Hvor meget plads til NØ? Hvor meget plads til Vibenshave Venner?

Jan formand kommer her med et indlæg om denne private “forening i foreningen” og uddyber med sin tidligere henvendelse til Lone (formand) spørgsmålet om hvad Vibenshave Venner vil bidrage med til NØ.

Venneforeningens formål er, efter formandens opfattelse, opfyldt og foreningen må afklare hvad den vil inden Nabo-Østerbro kan tage stilling til en eventuel særstilling til den private forening.

TAK og GAVER – samt ORD til hver af de afgående bestyrelsesmedlemmer og til den afgående suppleant.

TAK til dirigenten – og TAK til forsamlingen for “god ro og orden”

GENERALFORSAMLINGEN SLUT kl. 17.30

Referent

Ruth Ridder suppleret af Ulf, Jan, Bente Vest og Ann

08/04-2019

Sign

Ruth Ridder                                                                                        Lars Thorborg

Referent                                                                                             Dirigent

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide. Hver uge arrangere vi en tur ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses det aktuelle arrangement. Det er gratis at deltage, man betaler dog for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen

Vi spiser sammen

Vi spiser sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 50 kr.
I Vibenshave torsdag 27/2
I Odensegade onsdag 11/3
I Vibenshave torsdag 23/4
Bindende tilmelding og betaling på kontoret tlf.35260120 senest 2 dage før.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial