Beretning 2023

Bestyrelsens beretning til Nabo Østerbros generalforsamling, den 19. marts 2024 kl. 16.00 i Randersgade skole gymnastiksal.

Siden 25. maj 2023 har bestyrelsen arbejdet på at skaffe sig overblik over dels foreningens forpligtelser, og dels den økonomiske forvaltning. Medlemsbladet har siden løbende oplyst herom på lederplads, og beretningen kan derfor gøres relativ kort. Istandsættelsen af begge væresteder er synlig for medlemmerne, hvorfor der kun her oplyses om den økonomiske bevæggrund herfor.
Alt måtte endevendes da vi tiltrådte i maj 23. En del aftaler er således genforhandlet. Det gælder især leasingaftaler, aftale om revisionsudgifter, brug af vores IT- rådgiver, samt lejeberegning for Nyborggade, som er en ulovlig blanding af lejefastsættelse efter dels den almene lejelov, dels den private erhvervslejelov. ”Overlejen er betydelig”; der verserer derfor sag for Beboerklagenævnet herom.
Vi har endeligt afviklet alle økonomiske forpligtelser overfor udlejer af Odense-gade 5 i.h.t et forlig, som i sin tid blev indgået af den tidl. bestyrelse, uden nogen form for dokumentation for tab fra udlejers side, og med afvikling over 5 år. Vi har indfriet feriepengeforpligtelser for 70.000 kr., også en overraskelse for os.
Vi har tilføjet retningslinjer for omgang med kontanter, der bl.a. giver sig udtryk i opstilling af dankort-automater. Det letter også bogføringsarbejdet. Adgangen til betalinger via bank er væsentligt skærpet. Fysisk adgang til vores lokaler er blevet begrænset ved omstilling af låse. Hvorfor? Bl.a. på baggrund af vores forsikringsselskabs henstilling (billiggørelse af præmien). Udlejning af lokaler sker efter nye, ensartede retningslinjer, og teknisk opsætning af vores blad er ændret, og gjort enklere. Det samme gælder hjemmesiden. Der er indkøbt nye printere.
Medlemsdatabasen var længe utroværdig, og blev først retvisende ultimo juli. Der blev lidt senere opsat elektronisk registrering af medlemmer i Odensegade.
Frugten af alt dette arbejde kan aflæses ved at sammenholde Budget 23, som vedtaget i maj 23, med Årsregnskab 23, og Budget 24, der gennemgås særskilt.
Hvorfor istandsættelse af lokalerne? Lokalerne var meget nedslidte, i lejeretlig forstand. Istandsættelsesudgiften for begge væresteder aktualiseres enten i lejemålets løbetid, efter krav fra udlejer, eller ved fraflytning. Udgiften vil kunne true Nabo Østerbros eksistens, hvis vi ikke istandsatte vægge, lofter, karme, el-inst. og belysning, samt fremover løbende sørger for en god lokalestand.
Dertil kom, at Københavns Kommune tillod os, efter forhandling, at overføre ubrugte § 79- midler, fra foregående år til 2023, i alt ca. 150.000 kr., og de er bl.a. anvendt til et godkendt formål; nemlig istandsættelse. Kommune har meget venligt tillige betalt redskaberne i motionsrummet. Vi takker kommunen for en kæmpe opbakning til vores arbejde. Oversigt over tilskud 24 fremgår af budget 2024. i den sammenhæng nævner vi, at Forretningsudvalgets betydelige pres på det politiske niveau udvirkede en ekstrabevilling på godt 500.000 kr. for 24.
Og ja, Forretningsudvalget har i fuld enighed taget mange initiativer, og truffet mange, nødvendige beslutninger, fordi det hastede, og altid inden for den kompetence et Forretningsudvalg har i henhold til alm. dansk foreningsret. Først i juli fik vi udarbejdet, og indsendt, retvisende 23-regnskaber for § 79midler. Det skulle være gjort langt tidligere. Tak til kommunen for tålmod og forståelse.
Linda opsagde sin ansættelse efteråret 23, og Helle påtog sig opgaven for begge væresteder. Næsten hele økonomien og driften hviler på frivillighed; ingen frivillige, intet værested. Vi kan forsvare, at ikke afsætte penge til ansættelse af en ny leder, men kan godt bruge administrativ, regnskabsmæssig assistance på kontoret. Vi søger efter den rette. Vi overvejer om gode mennesker under ak- tivering, som vil hjælpe os, efter en periode, kan arbejde med løntilskud. Til lettelse for de frivillige, har indkøbt lette, flytbare borde, som i høj grad smidiggør omstilling af brugen af vores lokaler.
Tak, tak til vores frivillige medarbejdere for indsatsen og tålmodigheden også under omstillingsprocessen; samme tak til Helle.
Vi er meget opmærksomme på strukturelle problemer, som medlemmerne og de frivillige skal have løst. Vi driver et værested, med tryk på ”være”, og ikke et sted med udstrakt service. Alle kommer fremover til at indstille sig på at være ”frivillige” i den forstand, selv at hjælpe til med mange praktiske gøremål.
Vore udflugter varetages fremover af historiker Morten Lander Andersen, i stedet for den tidligere turarrangør, hvor samarbejdet ophørte i december.
Hold øje med de nye ture.
Og dermed har vi nu vendt ryggen til dispositioner og ”laden stå til” før maj 23, og er nået et meget mere givende perspektiv; Fremtiden: Hvilke aktiviteter kunne I tænke jer styrket, og hvilke nye do synes I skal tilføjes listen? Foredragene har ikke haft den store tilslutning; måske skal emnerne omlægges i retning af almene emner, der berører os alle? I bedes komme med jeres forslag til de frivillige eller os; vi er økonomisk klædt på til at styrke foretagsomheden, og det gælder netop ikke for kun ældre personer, men alle, der jævnligt har lyst til at dele nogle timer sammen med andre. Vores nye logo skulle gerne afspejle dette.
Vel mødt i ”Nabo Østerbro. Sammen skal vi styrke begge Væresteder.
Nabo Østerbro er for mennesker på tværs af generationer.
I bestyrelsen, marts 2024.
Allan Marouf, Dan Pedersen, Hanne Fischer, Lars Langkjær.