Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af forretningsudvalget med mindst 4 ugers skriftligt varsel.
Indkaldelse skal som minimum ske ved opslag i Odensegade og Nyborggade. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen:

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGS DAGSORDEN:
1.     Valg af dirigent.
2.     Valg af referent.
3.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4.     Fremlæggelse af årsregnskab samt budget.
5.     Indkomne forslag.
6.     Valg
a.  Formand – ulige år.
b.  Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c.  Suppleant til bestyrelsen
7.     Godkendelse af socialt engagerede grupper.
8.     Valg af statsautoriseret revisor.
9.     Eventuelt.