Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for NABO ØSTERBRO på den ordinære coved-19 aflyste GF 16. marts 2020 – gennemført 1. december 2020, hvor samtlige forslag, bortset fra §1, blev vedtaget med 2/3 af de fremmødte, der dog ikke, som krævet i §11, udgjorde halvdelen af foreningens medlemmer og derfor igen skal forelægges GF for endelig vedtagelse.

§ 1.
Nuværende:
NABO ØSTERBRO har adresse i Odensegade 5 og driver Værestedet Odensegade 6 og Værestedet Vibenshave Nyborggade 9.
Foreslås ændret til:
NABO ØSTERBRO har adresse i Odensegade 5 og driver værestedet Livstræet Odensegade 6 og værestedet Vibenshave Nyborggade 9.
Begrundelse: Mange i organisationen ønsker, at Nabo Østerbro i Odensegade 6 får et rigtigt navn i lighed med Vibenshave.

§ 4.
Afsnit 4
Nuværende:
Repræsentant eller repræsentanter fra socialt engagerede gruppe/grupper kan tiltræde bestyrelsen uden stemmeret.
Foreslås ændret til:
Udgår

Afsnit 5
Nuværende:
Bestyrelsen konstituerer af sin midte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og 1 medlem. (4)
Foreslås ændret til:
Bestyrelsen konstituerer af sin midte en næstformand og kan konstituere en kasserer. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 1 medlem. (3)
Begrundelse:
Bestemmelsen om forretningsudvalg forudsætter, at der konstitueres en næstformand. Med et forretningsudvalg på 4 medlemmer ud af en bestyrelse på 7, vil alle beslutninger kunne træffes i FU. Derved sættes bestyrelsesdemokratiet ud af drift.

Ny bestemmelse – sidste afsnit i §4
Personer i ægteskabelige eller lignende forhold kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.

§ 7.stk.2
Nuværende:
Kontingentet følger udviklingen i pristallet og fastsættes 1 gang årligt af bestyrelsen første gang ultimo 2019. Kontingentet opkræves indtil videre som hidtil med sidste nummer af medlemsbladet. Kontingentstigningen rundes op til nærmeste 5 eller 10 kr.
Foreslås ændret til:
Kontingentet opkræves indtil videre som hidtil med sidste nummer af medlemsbladet for det kommende år.
Begrundelse:
Afsnittet er i modstrid med §7 stk.1, hvor der i sidste linje står: ”…et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen”.

§ 8.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
Nuværende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af årsregnskab samt budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg
a. Formand – ulige år.
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c. Suppleant til bestyrelsen
7. Godkendelse af socialt engagerede grupper.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.
Foreslås ændret til:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab samt budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg
a. Formand – ulige år.
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c. Suppleant til bestyrelsen
8. Godkendelse af socialt engagerede grupper.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.
Begrundelse:
Der ønskes som fast procedure indsat et punkt om valg af stemmetællere (nyt punkt 3).

§ 9.
Nuværende:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det begæres skriftligt af enten 3 medlemmer af forretningsudvalget, 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer.
Foreslås ændret til:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det begæres skriftligt af enten et enigt forretningsudvalg, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer.
Begrundelse:
Med foreningens ca. 700 medlemmer finder bestyrelsen, at hvis så stort et antal som 1/4 ønsker ekstraordinær generalforsamling, må en sådan afholdes.

Nuværende:
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes senest 2 uger efter begæringens modtagelse.
Foreslås ændret til:
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Begrundelse: I praksis vil afholdelse inden 2 uger være meget vanskeligt kunne at.

NØ Vedtægter ændringer 16-03-2020

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide. Hver uge arrangere vi en tur ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses det aktuelle arrangement. Det er gratis at deltage, man betaler dog for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr.
Se kalenderen for næste dato.
I Odensegade onsdag 15/9
Bindende tilmelding og betaling på kontoret tlf.35260120 senest 2 dage før.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial