Generalforsamling 19.marts 2024

Generalforsamling 2024
For at undgå sidste års kaotiske tilstrømning, og flytning af generalforsamlingen, er tilmelding til deltagelse obligatorisk, og kan, fra og med den 22. februar 2024, meddeles og registreres på kontoret, eller e-mail kontor@naboosterbro.dk og senest den 8. marts, kl. 12. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2024, inden tilmelding sker, vil blive registreret.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest
tirsdag 27. februar kl. 12.00, ved aflevering til kontoret eller via e-mail til Nabo Østerbro kontor@naboosterbro.dk. Eventuelle medlemsforslag fremlægges med dagsordenen, og behandles under punkt 8.

Den ordinære generalforsamling planlægges afholdes i Randersgade skole tirsdag 19. marts 2024 kl.16.00.
Generalforsamlingen indkaldes af forretningsudvalget med mindst 4 ugers skriftligt varsel. Indkaldelse skal som minimum ske ved opslag i Odensegade og Nyborggade.

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGS DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Oplæg af Sundhed- og omsorgsforvaltningen v/ Gunhild Kærgaard.
5. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
6. Godkendelse af årsregnskab 2023 samt fremlæggelse og godkendelse af budget 2024
7. Fastsættelse af kontingent 2025. Bestyrelsens forslag er fastholdelse af kr. 500,-
8. Indkomne forslag.:
Bestyrelsens forslag til ændringer af Vedtægten for NABO ØSTERBRO:
Ad Vedtægtens § 1: Bestyrelsen foreslår, at ”Odensegade 5”, udgår, og ændres til
”Odensegade 6”, og at ”Vibenshave” udgår, sådan at § 1 fremover lyder : ”NABO ØSTERBRO har adresse i Odensegade 6, og driver Værestedet Odensegade 6 og Værestedet Nyborggade 9”.
Begrundelse: Odensegade 5 er opsagt i foråret 23, og fraflyttet. Desuden tilstræbes en nutidig betegnelse af værestederne. ”Vibenshave” hørte til stedet, da de tidligere lejere af lokalerne,
”Øbroveteranerne” holdt til der. Værestedet bør navnemæssigt være adskilt fra bebyggelsen omkring, og fra Foreningen ”Vibenshaves venner”, og samtidig vise tilknytningen til Odensegade 6 og vice versa.
Ad. Vedtægtens § 3: .Ordet: ”ældre” udgår før ordet: ”borgere”.
Begrundelse: Vi ser gerne alle generationer i værestederne.

9. Valg
a. Formand Allan Marouf, Dan Pedersen og Lars Langkjær er ikke på valg (valg på ulige år).
b. Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at den samlede bestyrelse kun består af max 5 medlemmer for 24/25.
Øvrige medlemmer til bestyrelsen: Hanne Fischer er på valg i år. Formand, næstformand og Lars Langkjær foreslår valg (genvalg) af Hanne Fischer til bestyrelsen for et år.
Allan Marouf. Dan Pedersen, Lars Langkjær, og Hanne Fischer forslår desuden nyvalg af: Birger Jensen (medl. 5721), (for et år)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår valg af:
Sheku Amadu Jolloh (medl. 5816) ( for et år) og Steen Reinhold Jepsson (medl. 5725) (for et år).
11. Orientering om socialt engagerede grupper, jf. Vedtægternes § 6.
12. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
13. Eventuelt.