Bestyrelsens beretning

Velkommen til generalforsamling i Nabo Østerbro mandag den 16.marts 2020.
Nabo Østerbro blev startet i 1997 af Carl-Einar Jørgensen. Når vi den 16.marts holder generalforsamling, er det 23 år og 3 dage siden. Foreningen startede med 20 medlemmer. Med Carl-Einar i spidsen, som den ildsjæl han er, blev mange initiativer sat i gang. Gennem årene er flere og forskellige arrangementer kommet til. Nabo Østerbro skulle vise sig at være særdeles levedygtig. Tæt på sit 25-års jubilæum har foreningen ca. 700 medlemmer. Foreningens formål er: ”At styrke det sociale fællesskab og de fysiske og intellektuelle kompetencer blandt bydelens ældre borgere og gennem aktiviteter at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og give mulighed for at deltage aktivt og engageret i samfundslivet”. Det skal vi hele tiden holde os for øje og arbejde for.
Tak Carl-Einar, vi er rigtig mange, der stadig i dag har stor glæde af det, du satte i gang i 1997.
– hvad er der bl.a. sket i bestyrelsen i dette år 2019?
Bestyrelsen havde en debat vedrørende bestyrelsens etik ud fra ægtefæller/par i samme bestyrelse. Der var enighed om, at dette helst skal undgås, men bestyrelsen bakkede op om Jans genvalg som formand og, at Ann kunne sidde sin toårige periode ud. Problemet var blevet nævnt ved valget på generalforsamlingen 2018, men situationen i foreningen dengang betød, at medlemmerne stemte for begge kunne udføre bestyrelsesarbejdet.
Generalforsamlingen sammensatte en ny bestyrelse til at samarbejde og føre Nabo Østerbro videre og arbejde efter foreningens vedtægter og værdigrundlag. Det blev besluttet at afsætte en hel dag til afklaring af principielle punkter og praktiske spørgsmål ved bestyrelsesarbejdet og samtidig give medlemmerne et fælles videns-og værdigrundlag at arbejde ud fra. Primo maj måned, holdt bestyrelsen derfor en vel tilrettelagt konferencedag. Dagens program var udarbejdet af Jan i samarbejde med en konsulent fra ”Center for frivilligt arbejde”. Denne deltog og ledte mødedagen. Dagens arbejde mundede ud i nogle anvisninger og råd til, hvordan fremtidige arbejdsområder og opgaver kunne gribes an.
Forventninger om pligt fra nogle bestyrelsesmedlemmer til andre i bestyrelsen om at påtage sig praktiske faste opgaver og træde til med hjælp i diverse situationer blev diskuteret og gav dønninger. Sidst i maj meddelte Alex Rasmussen, at han trak sig fra posten som bestyrelses- medlem i foreningen. Bente Winterø var 1.suppleant og indtrådte som medlem.

KONTORLEDER/administration
Efter i en periode at have været uden daglig leder på kontoret blev Ulf Søndergaard ansat i stillingen og tiltrådte 1. februar. Blandt opgaverne var bl.a. personaleledelse og bogholderi, fundraising mm. Efter gensidig aftale opsagde Ulf sin stilling primo maj med fratrædelse 30.juni, da han var i gang med at etablere egen virksomhed. Ulfs fratræden nødvendiggjorde en omrokering og anden tilrettelæggelse af arbejdet på kontoret frem til sommerferien. Jan og Ann indtrådte midlertidigt som henholdsvis daglig kontorleder og bogholder, og Linda indgik i kontorets arbejde 2 gange om ugen. Andre indtrådte i bladredaktionen. Der var enighed om at indhente tilbud om konsulenthjælp til etablering af database og søge efter bogholder til ansættelse 1.august.
Uffe Nielsen blev ansat 1.august som bogholder med 10 timer ugentlig men, funktionen med daglig kontorleder var ikke løst. Der skulle således ansættes en daglig leder 20 timer til øvrige opgaver på kontoret. Jan fik opbakning til sit forslag om, at Linda overtog funktionen i en periode frem, til stillingen blev opslået og besat og samtidig søge en vikar for Linda i cafeen 20 timer ugentlig.
Så kunne arbejdet gå i gang. Beskrivelse af forretningsgange, årshjul mm. Jan udfærdigede forslag til strategi. Hvad skulle strategien for det fremtidige arbejde være? Hvordan skulle vi gribe det an? Hvordan får Nabo Østerbro flere medlemmer? Hvordan får vi fat i de svageste ældre? Spørgsmålene var mange. Der var nok at tage fat på.
Arbejdsmiljø og bestyrelsens opbrud.
Igennem en længere periode med uoverensstemmelser og samarbejdsvanskeligheder i administrationen, der efterhånden udviklede sig til en konflikt, bad 5 medarbejdere om et møde med Ruth og Bente (FU-medlemmer), hvor de fremlagde deres problem. Det stod klart, at der måtte handles. Problemet blev forelagt Jan og Ann, der ønskede medarbejdernes klage uddybet. Individuelle samtaler med de 5 medarbejdere blev gennemført samt et møde med Jan og Ann uden, at det lykkedes at løse problemet.
På bestyrelsesmødet den 30.september meddelte Ann, at hun d.d. ville fratræde sin funktion som bogholder og kasserer, udtræde af bestyrelsen og overdrage regnskabet til Uffe Nielsen. På samme møde meddelte Jan, at han d.d. ønskede at fratræde som formand for Nabo Østerbro. Jan stillede sig til rådighed ved overdragelsen. Ligeledes meddelte Jytte Klie, at hun ville fratræde sin post som suppleant til bestyrelsen samme dato.
Den resterende bestyrelse var enige om ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men aftalte at fortsætte med Bente Vest Andersen som konstitueret midlertidig formand. Herefter blev mødet suspenderet.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde 3.oktober var bestyrelsen enige om, at aftalen stod ved magt. På et nyt bestyrelsesmøde den 7.oktober, var dette punkt igen på dagsordenen, idet et bestyrelsesmedlem alligevel ønskede indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Ved afstemning blev dette nedstemt, da de øvrige 4 medlemmer ønskede at stå ved den indgåede aftale.
Med 5 tilbageværende medlemmer var der enighed om at dele opgaver og ansvar. Derfor blev der ikke valgt en næstformand og ikke nedsat et forretningsudvalg. Ligeledes blev der ikke valgt en kasserer, da bestyrelsen også ønskede at dele dette ansvar, og det blev aftalt med bogholder Uffe Nielsen, at han på hvert bestyrelsesmøde skulle møde op og fremlægge budgetopfølgning og regnskab. Uffe Nielsen overtog bogholderiet fuldt ud, og fra november blev Linda ansat som konstitueret daglig leder på kontoret og Birgit Jørgensen blev ansat som køkkenmedhjælper i cafeen.
Projekt ”Nye lokale fællesskaber” Lægeforeningens Boligers Afdelingsbestyrelse i Nyborggade og Nabo Østerbro søgte sammen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om et beløb fra puljen: ”Nye lokale fællesskaber – i samarbejde med almene boligselskaber og aktivitetsudbydere”. Projektet fik navnet ”Vibenshaves naboer” og fik bevilget kr.220.600,- fra januar 2019. Mange ildsjæle gik i gang. Der blev helt fra start gjort et stort arbejde og ideerne til at få aktiveret beboerne var mange. Man startede med personlig kontakt til beboerne, og udleverede en invitationsfolder, med nogle af ideerne til projektet. Der blev holdt aftenåbent med spil og motion, yoga, kaffe og kage. Det viste sig svært at nå målgruppen. Persondataloven vanskeliggjorde udveksling af oplysninger med f.eks. sosu-assistenter om eventuelle borgere med behov. Meget hurtigt oplevede projektgruppen en manglende interesse fra beboerne. Verdenskøkkenet og udflugten til Rødvig var en succes. Men aftenåbningen i Vibenshave en gang om ugen til div. aktiviteter blev desværre aldrig nogen succes på grund af manglende beboerinteresse og frivillige. På et møde den 11.februar 2020 blev det besluttet at lukke projektet. Der skal nu ske en afrapportering og regnskabsaflæggelse og uforbrugte midler skal returneres.

MEDLEMSBLADET
Hen over nogle udgivelser har medlemsbladet fået nyt layout. Det er vores indtryk, at medlemmerne har vænnet sig til det nye udseende og er glad for det. Vi modtager stadig gerne ris og ros. Bestyrelsen har haft en drøftelse om det principielle i bladets form og indhold. Da bladet kun udgives 4 gange om året og dermed ikke er oplagt som debatforum blev beslutningen følgende: ”Korte indlæg, information og oplysning om aktiviteter og begivenheder”. Medlemsbladet udsendes til ca. 700 husstande og bringes ud til lægekonsultationer, kirker og biblioteker på Østerbro.
På sidste års generalforsamling blev der spurgt til billigere udsendelse af bladet. Der er nu lister i både Vibenshave og Odensegade, hvor man kan skrive sig på, hvis man vil hente sit blad/tage det med sig når man alligevel er der. Det har mange allerede gjort. Tak, det betyder, at vi sparer dyr porto.

RENOVERING/ INSTALLERING /FORBEDRING/MINDRE ISTANDSÆTTELSER.
En privat donation til Odensegade gjorde det muligt at få et nyt køkken. Ved indgangen til påskeferien mødte frivillige hjælpere op, fik hurtigt revet det gamle køkken ned, og da vi vendte tilbage efter ferien, var det til et fint nyt køkken – dejligt at arbejde i og til daglig glæde. Tusind tak til giveren.
Der var søgt og bevilget ekstra §79 midler på kr.155.000,- til nyt gulv i cafeen og gangarealet i Odensegade. Arbejdet blev udført i sommerferien, så vi nu har hele og fine gulve.
I foredragssalen er lydforholdene blevet rigtig gode. Til stor glæde for alle og ved hjælp af bevillinger fra Nordeafonden, Nordvestfonden og egne midler er der nu installeret et virkelig godt kommunikationsanlæg med 11 ekstra stationer til særligt hørehæmmede. Til forbedring af akustikken i cafeen i Odensegade er der sat ”skyer” under loftet, hvilket har vist sig som en klar forbedring.
Vibenshave har de sidste par år gennemgået en større renovering, hvorfor der ikke har været behov for de større ting, men ny maling på væggene i køkkenet og mange mindre ting der gør arbejdet nemmere samt forbedring af serveringsforholdene er til daglig glæde. Opstarten af Reparationsværksted i februar i år betyder, at de meget flittige frivillige der kører klubben, allerede er i gang med at udføre små reparations- og vedligeholdelsesopgaver til gavn for alle i huset. I 2020 vil Oticon installere det ansøgte kommunikationsanlæg.

ØKONOMI
Årsregnskab 2018. Årsresultatet forrige år var et overskud på kr. 200.902, som blev henlagt til egenkapitalen. Regnskabet blev godkendt på foreningens generalforsamling i marts 2019. Københavns Kommunes godkendelse af 2018-årsregnskabet er imidlertid først sket nu i februar 2020. Forud er gået et langt og tidskrævende udrednings- og forhandlingsforløb, som er endt med, at der er opnået tilladelse til at bevare pengene i foreningens kasse til brug i 2020 til særlige projekter: lydanlæg i Vibenshave og et system til opkrævning af kontingent mv. Alternativet var, at overskuddet skulle tilbagebetales til kommunen.
§18 tilskud
Hvor vi i flere år har modtaget kr.120.000,-/år i §18 tilskud, fik vi desværre afslag på vores ansøgning til Social -og Sundhedsforvaltningen for 2020. En artikel i Østerbro Avis hvor lukning af træningscentret i Vibenshave var nævnt, fik bange anelser frem hos mange. Straks opstod et rygte om lukning af Vibenshave, som gjorde nogle urolige. Det måtte straks manes i jorden.
Nabo Østerbro lukker ikke og dermed heller ikke Vibenshave. Foreningen har den største interesse i at bibeholde begge væresteder med alle deres aktiviteter og mange brugere. Men Kr.120.000,- er mange penge, og det vil selvfølgelig blive meget mærkbart i budget 2020, som vi skal tage stilling til på generalforsamlingen.

KONTINGENT
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at kontingentet skulle stige med prisindekset og endelig fastsættes af bestyrelsen ultimo året. For at kunne sende girokort ud medio oktober, var det september måneds prisindeks på 0,8 der skulle bruges. Med så lille en stigning besluttede bestyrelsen at kontingentet ikke skulle pristalsreguleres i forbindelse med indbetalingen for 2020. (Se forslag til vedtægtsændringer).
KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKAB
Fødevarefællesskabet har igennem en årrække haft udsalg af fødevarer i Odensegade 6 hver onsdag eftermiddag. Dette samarbejde ophørte efter ønske fra NØ pr 31/12.2019 pga. kapacitetsproblemer. Det betyder, at cafeen er ledig onsdag eftermiddag, og vi skal finde noget at bruge den til. Foreløbig vil vi forsøge os med en Spille -og suppedag. Andre gode ideer efterlyses og modtages gerne.

SAMARBEJDSPARTNERE
Østerbro Lokaludvalg. Det gode samarbejde blev yderligere udviklet i 2019 idet vi indgik en kontrakt om, at udvalgets månedlige møder afholdes i Vibenshave. Lokaludvalget honorerer NØ for leje af lokalerne inklusive klargøring til mødet og fortæring samt oprydning dagen efter.
Lokaludvalgets banko to søndage i foråret og to i efteråret er afholdt (se under arrangementer). I forbindelse med Ukrainske Kulturdage i samarbejde med Nielsens Saloner og enkelte tirsdagsture mm. har NØ nydt godt af støtte fra Lokaludvalget. Tak for samarbejdet og al økonomisk støtte.
Kursusringen med leder Helle Storm, står for al kursusvirksomhed i Nabo Østerbro. Ved indgangen til denne sæson er der igen oprettet nye kurser. Tilmelding og betaling for kurserne skal ske til lærerne. Man kan således ikke melde sig til kurserne via kontoret. Der blev i foråret afholdt et møde mellem Helle Storm, medlemmer af NØs bestyrelse, værestedslederne og lærerne, hvor en række praktikaliteter blev klargjort.
Kursusringen låner gratis lokalerne i Odensegade og Vibenshave, men betaler løn til nogle af oplægsholderne til vores debatarrangementer i både Odensegade og Vibenshave.

ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE
Filmklubben Hans og Trine
Østerbro Lille Museum
Ældre hjælper ældre
Hjertestarterkursus
Zionskirken, Fristedet
Tak til alle for samarbejdet – vi er sikre på, at det er til fælles glæde.

FRIVILLIGE MEDARBEJDERE
Rigtig mange aktiviteter bliver gennemført, udbringning af blade, små og større reparationer. I vores cafeer fremstilles mad, kaffe og hjemmebag, og vores medlemmer oplever at blive serviceret på forskellig vis. Alt dette kunne ikke foregå uden den store skare af trofaste frivillige. De frivillige kommer her, fordi de kan lide det, og fordi stemningen er god og hyggelig. De gør et stort arbejde. De er uundværlige, og vi kan ikke takke dem nok for den indsats de yder. Uden dem kunne Nabo Østerbro ikke gennemføre alle sine aktiviteter. Husk at rose dem – de fortjener det. STOR, STOR tak til hele skaren.
LØNNEDE MEDARBEJDERE Stor tak skal naturligvis også lyde til vores lønnede medarbejdere i både cafeerne og administrationen. Tak for jeres indsats i stort og småt og tak fordi i holder gang i Nabo Østerbro.
Bestyrelsen har arbejdet med kun 5 medlemmer frem til denne generalforsamling, hvilket har været mærkbart. Kun de almindelige nødvendige ting i forhold til foreningen og dagligdagen er nået. Først ved starten af 2020 kom strategidebatten igen på dagsordenen. Vi nåede knap at komme i gang, før der viste sig store uoverensstemmelser, som satte debatten i stå.
Her står vi nu.
Nabo Østerbro har brug for en fuldtallig bestyrelse. En bestyrelse der vil lægge en strategi for de kommende år og samlet arbejde frem imod de mål der opsættes.

BESTYRELSEN
Nuværende bestyrelse:
Bendt Pedersen
Bente Thuesen Winterø
Bente Vest Andersen, konstitueret formand
Knud Ougtvig
Ruth Ridder
På valg er/der skal vælges:
Formand vakant, derfor etårig periode.
Knud Ougtvig på valg
Ruth Ridder på valg
Vakant plads toårig periode
Vakant plads en suppleant toårig periode
Vakant plads en suppleant etårig periode
Bente Vest Andersen er valgt for en toårig periode og træder tilbage til menigt medlem.
Bente Vest Andersen
Konstitueret formand

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
Det er bestyrelsen, der arbejder og sætter rammerne for hele forening Nabo Østerbro’s arrangements- og aktivitetsprogram.

Der har i det forløbne år været de sædvanlige arrangementer:
Således SPISEAFTENER i begge væresteder – noget der har udviklet sig til stor succes og med større og større tilslutning.
Her har vedtagelsen af forslaget om forhåndstilmelding og -betaling været virkelig gavnligt, idet man på
denne måde både sparer tid og undgår madspild . Den tiltagende succes har også ført til, at flere medlemmer har meldt sig som både hjælpere og arrangører.

DE TRADITIONELLE JULE-OG SOMMERFROKOSTER har trukket store deltagerskarer, og arrangementerne er forløbet med dygtigt lederskab af vore to daglige ledere i begge huse og ved hjælp af mange frivilligt engagerede. Stor kreativitet er udfoldet for at gøre det til en festlig afslutning på hver sæson.
Som noget nyt indførte Sara et PÅSKEARRANGEMENT i Vibenshave – med pyntede borde og farver, der i al sin glans bød foråret velkommen.
Et eksempel, som har ført til efterfølgelse i år, hvor medlemmerne vil blive indbudt til påskemiddag.

FASTELAVNSARRANGEMENT/“SLÅ KATTEN AF TØNDEN”
er i Odensegade efterhånden blevet en tradition, hvor medlemmerne – omend ganske få- drister sig til at komme udklædt, men hvor mange er med til at slå et slaw på tønden for at få den ned og karamellerne ud.

Vi måtte i dette år give afkald på JULEAFTENAFTENS-ARRANGEMENT i begge huse. Det viste sig at være umuligt at skaffe frivillige til at træde ind som ansvarlige for arrangementerne. Mange henvendelser tilkendegav stor skuffelse over aflysningen, så vi må gætte på, -og vi vil gøre vores til, at disse Juleaftens- arrangementer kan blive gennemført igen!
Til gengæld blev et nyt arrangement afprøvet i år:

NYTÅRSAFTEN I VIBENAHAVE.- med stor succes og mange glade mennesker i noget, der ligner en tradition blev på denne måde skabt af mennesker, der tog skeen i egen hånd, planlagde, forberedte og gennemførte festen!

Af andre arrangementer skal nævnes DEN UKRAINSKE UGE i maj 2019, hvor en gruppe mennesker fra Ukraine af såvel politisk observans som kunstnere/musikere var på besøg i København og gav koncerter, holdt foredrag arrangerede festmiddag i Nabo Østerbro.
En stor oplevelse for både ukrainere og danskere, der var med i disse dage, – som det også er beskrevet i vores blad.

Også ”CYKELLØB” MED RICHAWS skal nævnes som en aktivitet
– udgående fra Vibenshave – mange har haft glæde af. Det blev en stormende omgang i regn og blæst dygtigt ledet af vores tidligere daglige leder, Ulf Søndergaard og gennemført med hjælp af trænede frivillige ved rattet på hvert køretøj.

Den gammelkendte aktivitet: BANKO med Gurli som bankør i begge huse har haft et lille dyk i deltagerantal, men er nu igen rigt besøgt begge steder.
Derudover er der arrangeret LOKALUDVALGSBANKO fire søndage om året to gange i hvert værested. Lokaludvalget lejer lokaler inklusive kaffe og kage – med Gurli som det faste holdepunkt og med et par frivillige der sørger for det praktiske.

WII-SPIL i Odensegade har også haft flere deltagere og mange muntre tilråb fra tilskuere, der ser på.

Ligesom kortspillet BRIDGE går sin vante og absolut passionerede gang i begge huse, og ivrige WHIST-SPILLERE fylder mange borde i Vibenshave en gang om ugen.

Som noget nyt har der været arrangeret FREDAGSBAR i Odensegade, hvor Linda m. fl. er i baren nogle fredage om året og sørger for drinks, snacks, musik og højt humør.

Et stort og righoldigt KAGEBORD arrangeret af Linda i Odensegade blev til glæde og beundring for øjet og til fryd for mave- og smagsorganer!

En IS-DAG blev gennemført i Odensegade kort før sommerferien- og det blev til stor nydelse for svedige medlemmer, der lige kikkede forbi.

OKTOBERFEST- en tysk tradition med servering af masser af pølser og øl – nu indført i Nabo Østerbro, ser ud til også her at blive en lystig tradition med Linda og frivillige i festlig tyrolerudklædning med Lederhosen, tyrolerkjoler, – hat og træsko!

Med opremsningen af disse aktiviteter og arrangementer ser det ud til, at vores forening/ vores to huse: Vibenshave og Odensegade lever i bedste velgående, at der for medlemmerne foregår mange gode og inspirerende ting, som bidrager til fællesskab og sammenhold i medlemsskaren.

Således også MINDEHØJTIDELIGHEDEN for vores allesammens Henning vores altfavnende mand på kontoret fik med sine 58 år en alt for tidlig død forårsaget af et hjertestop.
Vi var mange, der fulgte ham med sang og minder i Nabo Østerbro og nød hans yndlingsmåltid, kaffe og wienerbrød, ligesom vi alle blev grebet af Carl-Einars sørgmuntre mindetale om tiden sammen med Henning på Nabo Østerbro.
Ruth Ridder

FOREDRAG Da Carl-Einar i sin tid startede Nabo Østerbro, var mandagsforedragene noget af det første han satte i scene og det fungerer således stadig hver mandag kl.13 – 14.
C.E. stod selv for det. Han bød velkommen til foredragsholderen og var ordstyrer ved de efterfølgende spørgsmål og debat.
Traditionen med foredragsholdere og kulturelle begivenheder er også blevet overført til Vibenshave, hvor der hver anden uge inviteres en foredragsholder efter fællesspisning. Der er altid tæt besøgte møder, og deltagerne har mange gode spørgsmål og kommentarer, man lærer ofte noget nyt og spændende om København, såvel om politik som om kultur.
Ved nytårskomsammen i starten af 2020 var Overborgmester Frank Jensen taler. I Odensegade 6 startes der altid med en fællessang, og efter ½ år uden pianist, har Lise tilbudt at komme og akkompagnere. Tak for det. Det gør det nemmere for deltagerne at holde tonen.
Der er for nylig opsat et nyt lydanlæg i Odensegade med tilknyttet teleslynge, så svagt hørende kan deltage på lige fod. Vibenshave har også mikrofon og højtalere. De fleste deltagere starter gerne med at spise frokost sammen i vores cafeer og vi mener at mandags-, og torsdagsforedragene er en tradition som bestemt bør fortsætte.
Vi ser meget gerne at medlemmerne kommer med forslag til hvem man kunne invitere!
Bente T. Winterø

MOTION
Motionslokalet i Vibenshave er godt besøgt, og på nogle dage ca. klokken 8 til 11 er der mellem 10 til 18 motionister i lokalet ad gangen. To nye træningsmaskiner er stillet op, en til styrkelse af lår og bækkenbundsmuskler, og en til træning af arme/skuldre. Der er et stort ønske om en romaskine mere, da det er den, som bliver mest benyttet. Motionisterne er meget glade for at komme og træne og taknemmelige for at Flemming, Bendt og Svend Erik holder motionslokalet åbent også i ferier og lign. Og de gør det med glæde.
Bendt Pedersen