2020 03 02 Referat

NABO ØSTERBRO
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG 2/3. 2020
DAGSORDEN
1. TILSTEDE: Bendt P. Bente V. Bente Th. Linda Ruth. AFBUD: Knud
2. DIRIGENT: Bendt
3. REFERATER fra 3/2. + 26/2. TIL GODKENDELSE. Referat fra 3/2. godkendt. Referat fra 26/2. – med tilføjede rettelser – godkendt.
4. MEDDELELSER FRA FORMANDEN: Bente V orienterer om en mail fra Knud til hende, i hvilken han udmelder sig af bestyrelsen og er fortørnet over en opringning fra Ruth, der har spurgt til hans afbud ved de sidste bestyrelsesmøder. Dette tiltag er gjort af Ruth helt på egen regning, ingen andre i bestyrelsen kan stilles til ansvar for dette. Derudover: Regnskabet er kommet fra revisor i dag. §18 de manglende kr.120.000,- er blevet “løftet til overførselssagen”, hvilket betyder, at vi er med i puljen til omfordeling af ubrugte midler. Modtager vi et beløb, skal de indarbejdes i budgettet. Fællesspisning i Vibenshave i den forgangne uge, torsdag den 27/2. med SvendErik som kok, mange hjælpere og omkring 40 deltagere. Vi var fordelt ved 4-5 borde, hyggeligt og intimt. Lækker med og god stemning. LOKALUDVALGSBANKO søndag 1/3. i Vibenshave: 42deltagere. Pga. af utilfredshed ved det sidste arrangement er nu ekstraspil kommet til med præmier fra NØ. Så stor tilfredshed denne gang! Bente V. var tovholder og praktisk gris ved dette Banko. NÆSTE LOKALUDVALGSBANKO søndag 8/3. i Odensegade. Ruth tovholder og praktisk gris – med opstilling af borde, kaffebrygning m.m. Der vi blive serveret hjemmelavet kiksekage.
5. MEDELELSER FRA DAGLIG LEDER
Linda orienterer om en opringning fra BR-medlem Andreas Kiel soc.demokrat og valgt i Østerbrokredsen – om en opfordring til hende om at stille sig til rådighed med et læserbrev i Østerbro Avis angående §18 midler.
Det nye blad udarbejdes denne gang alene af Poul Erik og Linda i fællesskab. Sara har lavet en rigtig god og brugbar skabelon for bladet men kan ikke lige nu finde tid til at være med i det praktiske arbejde. Bendt giver et praj om en person, der kender til trykke- og bladverdenen, som evt. hen ad vejen ville kunne gå ind og være med.
Kommende arrangementer: FÆLLESSPISNING i Odensegade onsdag den 11/3. kl.17.30. Bente V. tovholder. Foredrag tirsdag den 26/5. af Cand.mag. Ole Sandberg om Genforeningen, selvom vi indledningsvis til dette tema har Bertel Haarder med foredrag allerede i april.
Picnicpakke i Fælledparken tirsdag 2/6. kl.11 – lige efter pinse.
Den bebudede varme mad på onsdage i Odensegade indledes nu onsdag 4/3. kl.13: Menu: Boller i Karry.
Dette vil fortsætte med forskellige menuer i marts, april og maj. Hjælp på kontoret: Anita, der ellers arbejder som frivillig i køkkenet i Odensegade, vil være hjælper for Linda på kontoret nogle nærmere aftalte dage. Lise – ny pianist ved mandagsforedragene- er som bekendt gået ind for betaling i naturalier. Vi beslutter en beløbsramme på 50 – 100 kr. pr gang.
Sommerfrokost i Vibenshave: torsdag den 11/6.
Sommerfrokost i Odensegade: tirsdag den 16/6.

Sommerferie-lukket fra fredag den 19/6.
Vi taler om måske at kunne holde åbent i cafeerne bare enkelte af ugens dage i den lange ferietid – med frivillig hjælp til kaffe og brød.
Dette må diskuteres færdig med den nye bestyrelse.

6. PLANLÆGNING AF GENERALFORSAMLING MANDAG 16. MARTS kl.13.30 Stram planlægning mht. praktiske forhold: Opstilling af borde og stole, kaffe og te, kopper og vandglas, stemmesedler, blyanter, kuglepenne etc. Navneskilte til bestyrelsen. Kl.13 indtjekning ved indgangen til salen, hvor Poul Erik og Hanne Thaulo vil kontrollere medlemsskab og betalt kontingent samt udlevere stemmesedler til hver enkelt medlem: en stemmeseddel til formandsvalg, en stemmeseddel til valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Der skal være stemmedler til afstemning om vedtægtsændringer, hvis nogen forlanger skriftlig afstemning. Generalforsamlingen indledes med velkomst og en sang, som passende kunne være Benny Andersens forårssang. Lise pianist spiller til. Dirigent: Der foreslås en udefrakommende advokat. Referenter: bestyrelsen foreslår Ruth Ridder og Uffe Nielsen
Navne på alle opstillede kandidater skrives op med tydelig og klar skrift på whiteboard. Der indlægges en pause til luft vand og kaffe/te, mens stemmetællerne tæller stemmer op.
Hvad gør vi med gaver som tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.
Indtil nu har vi dyrket den vane at give fx en flaske vin. Men vi beslutter nu at afskaffe den rutine med gaver – og bare sige tak!

7. LØNFORHØJELSE TIL SARA.
Der har været lønforhandlinger med Sara, som Linda og Bente har været deltaget i. Nu lægges det frem til bestyrelsens vurdering, hvor stor en stigning, vi kan stå inde for.
Bente og Linda vil indkalde til et nyt forhandlingsmøde med Sara og præsentere hende for resultatet af vores drøftelse.
8. EVENTUELT. Linda meddelte, at hun holder fri mandag og tirsdag i uge 11.
Mødet slut kl.16.40

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: – må lægges op til den nyvalgte bestyrelse
Referent Ruth 3/3. 202