2020 02 03 Referat

NABO ØSTERBRO
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2. 2020
DAGSORDEN
1. TILSTEDE: Bente V. Bente T. Bendt. Linda. Ruth. / AFBUD: Knud
2. VALG AF DIRIGENT: Bendt
3. REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE DEN 6/1. og 20/1. Begge godkendt
4. MEDDELELSER FRA FORMAND: Orientering fra mødet med Kbh’s Kommune, revisor, bogholder og formand. Den indsendte ansøgning om brug af overskud i regnskab 2018 ændret og genindsendt uden retablering af negativ egenkapital 1/1.2018 og restafskrivning af materielle anlægsaktiver 31/12.2018. Bekræftelse fra Gunhild Kjærgaard d.d. for modtagelse og videresendelse til behandling. Regnskab 2019 er afleveret til revisor rettidigt 27/1. 2020
Der informeres om kursus i Danske Seniorer – på Oslobåden. Hvem vil med? Foreløbig tilmeldes tre, og vi kan senere finde frem til hvem der kan og vil.
Henvendelse fra Vibenshaves Venner om blive optaget som samlet forening i Nabo Østerbro. Lang diskussion om relevansen i denne henvendelse og begrundelsen herfor.
Det besluttes, at Bente V. og Bente T holder møde med Lone som formand for Vibenshaves Venner og får en begrundelse for ansøgningen.
5. MEDDELELSER FRA DAGLIG LEDER: På grund af Hennings pludselige død en drøftelse af fordeling af arbejdet på kontoret, indtil en ny person kan ansættes. Desuden: Vinterferie i uge 7 i Odensegade/ uge 8 i Vibenshave.
6. GENNEMGANG AF VEDTÆGTSFORSLAG, TIL FREMLÆGGELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN: De af bestyrelsen foreslåede ændringer gennemgås og rettes til fremlæggelse på generalforsamlingen. Kort diskussion om forretningsudvalgets berettigelse, når bestyrelsen igen bliver fuldtallig. I øvrigt en præcisering af bestyrelsens ret til – om nødvendigt- at nedsætte udvalg til at arbejde med specifikke emner.
7. MEDLEMSLISTER PÅ VÆRESTEDERNE v/Bendt: Forslag om at lægge medlemslister ud på begge væresteder – med det formål at kontrollere, hvem der har betalt kontingent – kan ikke tilsluttes, idet man derved vil komme på kant med persondataloven.
8. MÆNGDERABAT PÅ TIRSDAGSTURENE v/Bendt: Spørgsmål til mængde/grupperabat på Eriks ture. Det er bestyrelsens indtryk, at Erik undersøger mulighed for grupperabat. Man kan ved annonceringen gøre opmærksom på, at man ved medlemskab af Ældresagen kan opnå rabatpris mange steder. Denne information må gå videre til Erik, der leder disse ture.
9. UDLEJNING AF LOKALER I FERIER v/Bendt: Spørgsmål om regler for udlejning af NØs lokaler i ferier. Svar: Generelt ingen udlejning i ferier. Men Lokaludvalget har fået en aftale om at måtte bruge lokalet i Vibenshave i vinterferien uge 8 til deres sædvanlige udvalgsmøde.
10. AKTIVITETER I ODENSEGADE ONSDAGE: LOkaludvalgsbanko søndag den 1.marts. Tovholder Bente V. Fællesspisning onsdag den 11.marts. Tovholder Bente V. Da Fødevareselskabet ikke længere bruger lokalerne om onsdagen i Odensegade, er lokalerne ledig til andre aktiviteter. Foreløbig er planlagt arrangement med Suppe & Spil. Desuden vil Linda og Birgit arrangere samtalegrupper med tilhørende spisning, som kan foregå i to lokaler samtidigt. Med start i den mørke tid kunne det være eftermiddage, senere i den lyse tid rykke det til aftenarrangementer. Desuden vil Visens Venner muligvis leje sig ind ca 1 gang om måneden, mod til gengæld at give 4 koncerter 2 i hver af værestederne årligt.
11 AKTIVITETER I VIBENSHAVE: Fællesspisning torsdag den 27/2. Ruth er tovholder, men vil – da dagen er ændret fra onsdag til torsdag – lave aftale med Sara, at personer fra Vibenshave må træde til. i skrivende stund vides: Svend Erik overtager posten og har hjælpere. Lokaludvalgsbanko søndag den 8.marts. “DANMARK SPISER SAMMEN” torsdag den 23/4. Annonce i Østerbro Avis.
12. BESTYRELSENS BERETNING: De forskellige emner valgt/ delt ud til hver enkelt at skrive om. Deadline for aflevering til beretningen: 23/2.
13. NÆSTE MØDE. EKSTRAORDINÆRT MØDE den 26.februar kl.13:00 til underskrift af regnskabet. Næste ordinære møde mandag den 2.marts kl.14:30.
14. EVENTUELT Intet.
Referent Ruth Ridder
13/2.2020