2020 06 02 Referat

NABO ØSTERBRO
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG 2/6.2020
DAGSORDEN
1. TILSTEDE: Bente V. Bente T. Bendt. Uffe. Linda og Ruth
2. DIRIGENT: Bendt
3. GODKENDELSE AF DE SENESTE REFERATER: Referat fra 3/3. godkendt. Referat fra 11/3. godkendt
4. MEDDELELSER FRA FORMANDEN: Som vi alle ved, har alle arrangementer siden 11. marts været aflyst på grund af corona, kontoret har været lukket, men der har været en daglig fast telefontid til Linda og Sarah. Der er blevet malet døre i Odensegade – af frivillig Bjarne, så det kun har kostet materialerne. I Vibenshave er lyd- og kommunikationsanlæg nu installeret. Der var i forvejen en projektor, og der er nu suppleret med en radio til CD-afspilning, så alt nu er funktionelt tilfredsstillende.
5. MEDDELELSER FRA DAGLIG LEDER: Linda meddeler, at der under Coronalukningen ikke har været totalt stille i foreningen Nabo Østerbro. Der har været opringninger med spørgsmål til den aktuelle situation, til løsninger for fremtidens genoplukning og etc. Linda har også fulgt og støttet Bjarne, der har stået for maling af døre. Linda har inviteret ”sine” frivillige til frokost i sin have den 18/6. Sarah har kaldt ”sine” frivillige sammen til udearrangement.
6. REGNSKAB OG BUDGET v/ UFFE NIELSEN: Uffe gennemgår regnskab og budget og lægger nogle tal frem til drøftelse i bestyrelsen. Økonomiske konsekvenser af nedlukning i ca. 5 måneder fra 11.marts (ca 1/3 af et normalt år): * Kommunale tilskud – ingen melding om ændringer heri. * Udgifter til lønninger, forsikringer og administration m.v. vil stort set være uændret. * Udgifter til husleje uændret – lidt besparelse på el og varme. * Cafe-drift, arrangementer og lokaleudlejninger anslås at ville medføre et tab på ca. 75.000 kr. * I kontingentindtægt vurderes et tab i forhold til budgettet på ca. 25.000 kr. Uffe har undersøgt, om foreningen kan få kompensation fra de statslige ordninger, dvs. til lønninger og omsætningsnedgang. Revisor har været indover. Tilskud gives ikke. Københavns kommune har udmeldt, at et større ”overførselsbeløb” er afsat til det sociale område (derved bliver der ikke tale om en kompensation for bortfald af §18-tilskud i 2020).
Intet konkret i forhold til Nabo Østerbro. Tværtimod ser det ud til, at pengene allerede er disponeret til andre formål, hvor vores forening ikke er kommet i betragtning.
Det er i denne forbindelse meddelt Kbh’s kommune, at det i Nabo Ø har været nødvendigt at afskedige en 25-timers ansat. Imidlertid har denne køkkenmedhjælper-stilling ikke sammenhæng med Corona-nedlukningen. Stillingen er i november 2019 indgået tidsbegrænset til udløb 26/6.2020 – og er på den måde indregnet i budgettet.
Beslutning: Der må i stedet satses på ansøgninger til private fonde med henblik på tilskud til at finansiere de manglende indtægter.
Bente T vil lave et udkast.
7. AUGUSTBLAD- UDSENDELSE/INDHOLD: Linda og Poul Erik er parat til blad, men vi beslutter at udsende NYHEDSBREV – ligesom sidst i marts – nu 1.august. Mht. indhold må vi lige trække tiden til efter 8/6. hvor regeringen vil komme med nye meldinger ang. oplukning.
8. NABO ØSTERBRO’s OPLYSNINGSFORBUND/orientering: Da Oplysningsforbundet i januar blev lukket i Virk.Dk viste det sig, at Oplysningsfor- bundet havde en konto med et indestående på ca. kr.12.000,- i Arbejdernes Landsbank, med Ruth Ridder som fuldmagtshaver. Bente V. og Ruth har været i Arbejdernes Landsbank. Beløbet er hævet og indsat på Nabo Ø’s konto. (med krav om underskrift fra Ruth som tidligere bestyrelsesmedlem af Oplysningsforbundet) Der er kommet et krav fra SKAT for manglende indbetaling af et beløb på ca. kr.3.500,- plus påløbne renter.
9. PROJEKT VIBENSHAVES NABOER/ orientering: Som det vides, er projektet nu nedlagt, og Bente V. orienterer om at: Afrapportering og regnskab er indsendt og det resterende beløb er tilbagebetalt til Kbhs. kommune. Regnskabet er ikke godkendt.
10. PERSONALESITUATIONEN: Birgit’ stilling (i køkkenet) ophører pr 26/6. Der er ikke penge til at genansætte, og Linda skal tilbage i sin faste stilling 1/7. som køkkenleder. Det aftales, at Birgit skal takkes både med blomster og en god anbefaling. Linda vil – med sin genoptagelse af arbejdet som køkkenleder- bestræbe sig på at kunne lægge nogle timers arbejde om ugen også på kontoret. Vi må se tiden an mht. at slå stillingen op til en ny daglig leder. Lige nu er der ikke penge til det: I Coronatiden ingen indtægter, mens de faste udgifter som løn og husleje er de samme og ovenikøbet stigende. Det må blive op til den nyvalgte bestyrelse efter valget i september at tage stilling til økonomien og prioritering af udgifter.
11. HVORDAN FORHOLDER VI OS mht. OPLUKNING:
Foreløbig må vi afvente regeringens næste udspil 8/6. og så handle derudfra. Forskellige forslag om evt. trinvis oplukning med op til 30 personer ad gangen. Men vi bliver enige om at vente med den endelige beslutning til næste møde.

12. GENERALFORSAMLING: Vi drøfter mulighed for lokale stort nok til afholdelse af GF i en Coronatid med overholdelse af afstandskrav. Dertil har Bente V på forhånd fået tilsagn fra Øster Farimagsgades Skole om lån af den store idrætshal, hvilket vi alle bifalder. Desuden drøftelse af procedure ved valget, tidspunkt, dirigent, opstilling af kandidater, stemmesedler m.m.

Laue Traberg Smith har sagt ja til opgaven som dirigent. Udgiften bifaldes af alle.
Uffe og Ruth siger ja til referentopgaven.
Tidspunkt kl.15:00 (i st.f. kl.14) pga. stedet med skolebørn. Beretningen er skrevet, udsendelse af invitation skal gentages.
Den første varsling kan komme med Nyhedsbrevet 1. august. Den endelige dagsorden – med evt. forslag fra medlemmer – skal opslås i værestederne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ruth + de afgåede Jan, Ann, Knud.

Foreningen arbejder i øjeblikket med konstitueret formand. På generalforsamlingen skal vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 supple- anter. Bente V er kandidat til formandsvalget. Vælges hun til den post, skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
13. NÆSTE MØDE: Mandag15/6. kl.13.
14. EVENTUELT: Linda har skrevet en §18-ansøgning, som skal gennemgås med Bente V. Uffe opstiller budget/regnskab til vedhæftning. Indsendes senest mandag den 8/6. kl.12:00.
Spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem ang. løn til Erik i denne Coronatid, hvor ingen ture bliver gennemført. Bestyrelsens holdning er, at medarbejderne skal have løn under corona-lukningen. Spørgsmål fra samme ang. Sarah og hendes “fridag” hver anden fredag. Svar: Det er ikke en fridag, men en aftale om hjemmearbejdsdag.
Sarah har spurgt, om man evt. kunne lave udendørs cafe i denne Coronatid? Det kan vi ikke styre mht. de krævede anvisninger om rengøring, afstand, afspritning etc.

Referent: Ruth 8/6. 2020 – med tak for bidrag fra Uffe til regnskabsdelen …