2020 01 20

REFERAT

Bestyrelsesmøde 20. januar 2020 kl. 12.30

Deltagere:

Bente Vest Andersen, Ruth Ridder og Bente Thuesen samt daglig leder Linda Hilskov og bogholder Uffe Nielsen

Afbud fra:

Knud Ougtvig og Bendt Pedersen

  1. Orientering efter møde med KK vedr. regnskab 2018, herunder disponering af

overskud ca. kr. 201.000 i 2018

Referat af mødet 14. januar blev uddelt og gennemgået. I mødet deltog også foreningens revisor.

Emner: overskud ca. 201.000 i 2018, intern kontrol omkring værestedernes kassefunktion, etablering af et system til håndtering til opkrævning af kontingent mv.

Mødet var positivt og endte i en opfordring til foreningen om at foreslå hvordan 2018-overskuddet kan anvendes. Der blev i mødet ikke stillet krav om tilbagebetaling (hvilket ellers var meddelt i den forudgående skriftlige henvendelse). Der er derfor den 16. januar indsendt en ansøgning, som også omfatter anvendelse af den ikke brugte del af bevillingen på kr. 155.000 i 2019 til nyt gulv mv. i Odensegade 6.

Referat og ansøgning blev uddelt og gennemgået (KK har 17. januar kvitteret for modtagelsen, men egentligt svar er endnu ikke modtaget).

Godkendt.

  • Årsregnskab 2019

Til orientering:

Resultatet lige nu svarer nogenlunde til det forventede i seneste bestyrelsesmøde, hvor der blev taget beslutning om disse køb:

Projektor og lyd, VH ……………………………………………………. 10.000

Lydanlæg, caféen Odensegade ……………………………………… 75.000

Lydisolering (akustik), caféen Odensegade ……………………….. 30.000

Afregning af service kopimaskine …………………………………… 30.000

Alle er anskaffet svarende til de budgetterede beløb. Der kan og vil komme ændringer til resultatet i og med at regnskabsudarbejdelsen stadig er i gang.

Samtidig orienteredes om den aktuelle likviditetsmæssige situation. Der er pt. ca. kr. 850.000 ”i kassen”, dvs. indestående i bank. Beløbet kan i runde tal forklares således:

Overskud i 2018 (skal principielt tilbagebetales, alternativt

kan der – som det er sket – søges om at anvende beløbet

til specifikke formål) ………………………………………………………………………. 200.000

Restbeløb af bevillingen til det særlige projekt ”Nye lokale

fællesskaber” – besluttet at indstille og tilbagebetale ……………………………… 200.000

Forudbetalt offentligt tllskud – udbetalt for hele 2020 …………………………….. 400.000

                                                                                                                                              800.000

  • Budget 2020

Budgetforslag fremlægges til behandling på et senere bestyrelsesmøde.

  • Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 26. februar kl. 13.00 med godkendelse/underskrivning af årsregnskab 2019 samt af budget 2020.

Referat:

21/1 2020, Uffe Nielsen