2019 01 14

NABO ØSTERBRO

Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 14/1. 2019

DAGSORDEN:

0. Bestyrelsens etik og forslag til generalforsamlingen
1 Til stede og afbud
2 Referat fra sidste møde til godkendelse
3 Nyt navn til værestedet.
4.Daglig nyt
5 Nye fællesskaber
6.Løbende sager/ arrangementer
7 Hans & Trine
8.Generalforsamling `21/3. 2019
9.Eventuelt

Ad 0: BESTYRELSENS ETIK OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING:
Jan har d.d. formuleret et skriftligt forslag til den samlede bestyrelse, på foranledning af de mailindlæg, der i tiden efter jul og frem til dette møde har været vedrørende princippet mand/hustru i samme bestyrelse (se forslaget).
I en runde får hver enkelt medlem mulighed for at udtale sig. Der var principielt bred enighed om, at en sådan konstellation helst skulle undgås, men at problemet omkring regnskaberne sidste år nødvendiggjorde en sådan løsning. Ann er bogholderiuddannet men ønskede ikke at udføre arbejdet med regnskabet, hvis hun ikke blev valgt ind i bestyrelsen.
Der er enighed om, at magtmisbrug eller nepotisme ikke har fundet sted, men stor diskussion og uenighed om, hvorvidt denne konstellation skal fortsætte. Ann ønsker ikke at trække sig, og man enedes om at tilslutte sig det forslag, Jan i dag har medbragt nemlig at: Bestyrelsen bakker op om, at kassereren fortsætter, og at formanden bakkes op til genvalg. Ligeledes er der enighed om, at problemet Ikke tages op til GF, medmindre det bringes op fra medlemmer i salen. Bestyrelsen fastholder opmærksomhed på god bestyrelsesetik.

Ad 1.TILSTEDE/AFBUD:
Tilstede: Jan, Kirsten, Bente, Ann, Bendt, Berthel, Ruth.
Afbud: Anne-Lise
Lisbeth Lundgren er afgået ved døden efter lang tids sygdom.
Bendt Petersen (suppl.) indtræder i bestyrelsen på Lisbeths plads, som udløber med denne periode.

Ad 2.REFERAT FRA SIDSTE MØDE TIL GODKENDENDELSE:
Referatet godkendt.

Ad 3.NYT NAVN TIL VÆRESTEDET:
Efter opfordring til medlemmerne om ideer til nyt navn (p.gr af forveksling med psykiatriens væresteder) er der kommet en hel del forslag lagt i en postkasse. Bente får til opgave liste navnene, som sendes på mail til bestyrelsen. I skrivende stund er listen kommet med 17 forslag. Det drøftes på næste møde, hvilket forslag, der skal vælges.

Ad 4. DAGLIG NYT:
PERSONALESITUATIONEN: Der har fredag den 11/1. været samtaler med tre ansøgere (af i alt 22), hvor forretningsudvalget (formand, Jan, kasserer, Ann, næstformand, Anne-Lise og sekretær Ruth) samt værestedsleder, Linda var med i samtalerne og beslutningsprocessen.
Forløbet af samtalerne og begrundelsen for det trufne valg blev kort beskrevet. Ulf Søndergaard er ansat som Daglig Leder. Han kan indrette sig på at træde ind i jobbet straks.
OPLYSNINGSFORBUNDET:
Der gøres rede for status omkring Oplysningsforbundet:
Efter møder med og rådgivning fra DOF-konsulent Robin Christiansen må vi nedlægge Nabo Østerbros Oplysningsforbund, skrive til kommunen, at vi ikke ser os i stand til at fortsætte, og at Oplysningsforbundet må erklæres konkurs.
Ifølge den sidste melding fra kommunen slipper vi dermed for personligt at hæfte økonomisk.
Jan, Anne-Lise, Ruth og Robin holder møde førstkommende fredag, hvor der – iflg. reglerne – skal indkaldes til en generalforsamling med en måneds varsel, før vi kan erklæres konkurs – og dermed være ude af det.
For at opretholde de kørende kurser har vi indledt samarbejde med KURSUSRINGEN, som står for kursusvirksomhed i Nyborggade. Vi kan således indlede det nye år med vores sædvanlige kurser og lærere, som nu er ansat af KURSUSRINGEN, der ledes af Helle Storm, bosat i Store Heddinge.
Dette medfører en ny betalingsform for kursister og lærere, idet den enkelte lærer nu får til opgave at opkræve betaling fra kursisterne. Kursisterne betaler enten kontant eller over netbank direkte til læreren, der så har betalingskontakten til Helle Storm. Således går betaling for kursus nu helt uden om Nabo Østerbros kontor. Hver enkelt kursusdeltager må selv kræve en kvittering fra læreren. Dette er ikke en gældende regel hos Helle Storm. Vi kunne møde op med et forslag til dette ved den kommende GF i Kursusringen.
Kurserne bliver lidt billigere, idet der er få udgifter til administration. Den klares for en stor del ved lærernes opkrævning af kursusgebyr og videresendelse til Helle Storm. En tiendedel af kursusafgifterne skal gå til almenoplysende formål. Forslag om at Linda, Sarah og Bente samarbejder om planlægning af foredrag. Vi kunne også samarbejde med Erik, turleder i Odensegade, så han evt. kunne få del i disse penge. Han har p.t. planer om et arrangement omkring emnet Storm P. Ligeledes kunne Viggo W. Thai Chi-lærer, evt. få del i “ overskuddet” til arrangementer, han laver.
NB: Kursusringen kan ikke bestemme, hvad de penge skal bruges til!
NB: Det kan ikke kræves, at kursister er medlemmer af Nabo Østerbro. Ved kursusstart, vil vi gøre opmærksom på Nabo Østerbro og alle de gode tilbud og opfordre kursisterne til at melde sig ind.
ØKONOMI:
Ingen bilag da regnskabet ikke er færdiggjort. Ann informerer om den økonomiske situation: ÅRSREGNSKABET viser nu et skønnet overskud på 250.000,-kr.
Københavns Kommune har bevilget 155.000 til nyt gulv i gang og cafe i Odensegade.
Vi vil på generalforsamlingen komme med et forslag om forhøjelse af kontingent p.gr. af generelle prisstigninger. Det diskuteres, om kontingentet skal stige med et fast beløb, eller det skal stige lidt hvert år i takt med pristallet. Ann og Bente kommer med hver sit forslag til generalforsamlingen vedr. Kontingentforhøjelse (se pkt 8).
PROKURAMØDE /UNDERSKRIFT:
Formand og kasserer har haft møde med revisor og regnskabskyndige fra kommunen angående regnskab og prokura. Revisoren påtalte manglende kasseapparat i Vibenshave. (Dette var også nævnt i revisors påtegning ved sidste årsregnskab).
NÆ har To-mands-prokura, hvilket vil sige underskrift af to personer pt. formand og kasserer. Det kan f.eks. være Kasserer + formand, kasserer+ daglig leder eller formand+daglig L.
KASSEAPPARAT I VÆRESTEDERNE:
Det blev ved sidste generalforsamling foreslået fra revisor, at man indfører betaling via kasseapparater ved salg af mad og drikke. Det diskuteres kort i bestyrelsen men uden at komme til et resultat BETALINGSPRAKSIS i forhold til arrangementer: Tilmelding og betaling på kontoret, hvor der føres deltagerlister, som går videre til værestedslederne.
BUDGET 2019
FASTSÆTTELSE AF UDLEJNINGSPRIS for lokaler ad hoc begge steder. 600,-kr. for lokale + 400,-kr for køkken, når der laves mad. Weekend dobbeltakst. Faste aftaler forhandles hvert år.
FORSTÆRKERANLÆG I SALEN I ODENSEGADE:
Bente har indhentet et tilbud fra Oticon på lyd -og kommunikationsanlæg i Værestedet. Forslag sendt på mail til bestyrelsen. Alle synes, det er en god ide. Bente går videre med forskellige muligheder for fondsmidler, såsom NordVestFonden, De bøhmiske fonde, Veluxfonden, TrygFonden m.fl.
Hvis det viser sig at fungere tilfredsstillende, må vi se på muligheder for det samme i Nyborggade.
VINTERFERIEN:
Nyborggade holder åbent i vinterferien uge 7 (Sara vil være tilstede i uge 7 og holder ferie i uge 8).
Odensegade holder lukket i vinterferien uge 7(Linda + personale ferie)
UDLEJNING I ODENSEGADE: Linda melder overbooking af lokaler, der ikke giver plads til spontanitet. Det drøftes, om vi kan opsige nogen af de foreninger, der lejer lokaler? Det er vanskeligt at gøre, fordi vi også har brug for de penge, der kommer ind ved udlejning af lokaler. Drøftelsen ikke afsluttet.
Jan vil komme med en oversigt over brugen.

Ad 5. NYE FÆLLESSKABER:
Der er lavet et godt forarbejde af Nabo Østerbro og Lægeforeningen: Bendt informerer om, at der nu er delt brochurer ud til lægeforeningens beboere, (mange ved personlig kontakt) om dette nye fællesskab. Man har bedt om forslag fra beboerne.
Der holdes informationsmøde søndag den 20. ds.

Ad 6. LØBENDE SAGER/ ARRANGEMENTER:
SPISEARRANGEMENTER:
Onsdag den 23/1. Odensegade – tovholder: Bente (hjælp fra flere)
Tirsdag den 26/2. Nyborggade
Onsdag den 13/ 3. Odensegade
Tirsdag den 23/4. Nyborggade Danmark spiser sammen. Vi spørger igen – som sidste år – om Steffen og Majbrit vil stå for dette arrangement. (Anne-Lise kontakter dem).
Onsdag den 22/5. Odensegade
Vi må efterlyse ”kompetente madlavere” og spørge både Rie, Gretha, Birthe Søes og andre, om de vil være behjælpelige med de nævnte spisearrangementer, da vi må mene, at bestyrelsesmedlemmerne nu efterhånden har “aftjent deres værnepligt”.
LOKALUDVALGSBANKO:
Søndag den 7/4 i Odensegade / frivillig hjælp?
Søndag den 14/4. i Nyborggade/ frivillig hjælp = Ann og Jan

Ad 7. HANS & TRINE/ FILMKLUBBEN:
Henvendelse til Nabo Østerbro om at måtte være med/ligge bag vores hjemmeside og samtidig med tilbud om praktisk hjælp til bladet.
Dette tilsluttes af alle i bestyrelsen.

Ad 8. GENERALFORSAMLING TORSDAG den 21/3. 2019 kl 14:00 i NYBORGGADE:
Praktisk må vi aflyse den sædvanlige middagsservering og byde på anden forplejning.
Til dirigent foreslås i år Lars Thorborg (fra Hans & Trine)
Valg til bestyrelsen: Der er uoverensstemmelse mellem vedtægternes bestemmelse og valgbare medlemmer i år. Ruth og Bente læser referat fra tidligere års generalforsamlinger, for at se hvornår det er opstået. Beretning: Jan har lavet et oplæg, som bestyrelsen bedes se igennem og evt. komme med tilføjelser/rettelser/ændringer, så vi kan færdiggøre den på næste møde.
Vedtægtsændringer: Kontingentforhøjelse + § 4 i vedtægterne. Bente udarbejder ændringsforslag til §4.

Ad 9. EVENTUELT
Nyt og bedre lys i PC-rummet i Odensegade, hvor vi holder møder. Det er givet videre til personalet, der vil sørge for det.

NYT MØDE: Mandag den 4/2. kl.14.30.

Referenter Ruth og Bente