2020 01 06

NABO ØSTERBRO

BESTYRELSESMØDE MANDAG 6/1. 2020

Referat

1 TILSTEDE: Bente Vest. Bente Th. Knud. Bendt. Ruth og Linda/ daglig leder. INGEN AFBUD
2 Valg af dirigent: Bendt valgt
3 GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/12 og fra 16/12. Referat fra 3/12. godkendt. Referat fra 16/12(regnskab) godkendt med Bente V’s tilskrevne bemærkninger.
4 MEDDELELSER FRA FORMAND: Kommunen har meddelt at regnskab fra 2018 i sin nuværende form ikke kan godkendes. Regnskabet skal ændres og et beløb på kr.155.000,- bevilget til gulv i cafeen i Odensegade skal indgå. Der skal aftales tilbagebetaling af kr.200.902,- overskud i 2018. Der skal ses registrering af de enkelte udgifts- og indtægtsposter, og man peger endnu engang på, at kasseapparater i de to cafeer kan blive nødvendigt for at kunne sikre en stabil registrering. Sagen er alvorlig. Kommunen vil kontakte os med henblik på et møde. Nye fællesskaber: Projektet nedlægges sandsynligvis, da der ikke synes at være opbakning/kræfter til at køre det videre fra Lægeforeningens Boligforenings side. Det påbegyndte projekt fik ca. kr.220.000,- fra kommunen til et samarbejde mellem Lægeforeningens boliger og Nabo Østerbro. Vi ved ikke hvor meget afrapportering der kræves. Hvis projektet lukkes, skal det tiloversblevne beløb tilbage til kommunen. Der er indkaldt til et afsluttende møde 15/1. GENERALFORSAMLING: Endelig dato for odinær generalforsamling må vente til revisor vender hjem fra ferie medio Januar.
5 MEDDELELSER FRA DAGLIG LEDER: Der er ikke sket store ting i tiden siden sidste møde. Dog skal nævnes, at en projektor er indkøbt til Vibenshave. Den skal spille sammen med de højtalere, der er i huset og forbedre lydforholdene midlertidigt – indtil vi gennem fondsmidler får råd til at få installeret teknisk, mere stabile lydforhold. Derudover nævnes de to gode julearrangementer som vellykket og velbesøgt i begge huse.
6 NABO ØSTERBRO/ HVAD VIL VI MED NØ? Punktet var ønsket af Bente Th., der havde skrevet et kort oplæg til emnet, hvortil Knud havde lagt en kommentar. Knud opfordredes til at indlede, og Bente T fortsatte med at klargøre sine synspunkter og ønsker for Nabo Østerbros fremtid. Alle kom til orde med tanker og ideer om, hvordan vi fører det værk videre, der blev stiftet af Carl-Ejnar for snart 25 år siden, og hvis målsætning stadig er værd at leve op til. Selvfølgelig med tidsmæssigt tilpassede ændringer og tilføjelser. Der opstod dog undervejs uenighed om måden i bestyrelsen at arbejde på. Skal vi opnå målene ved kontrol? Skal vi opnå målene ved samarbejde og tillid til alle ansatte og frivillige? Disse kraftige meningsudvekslinger førte til, at mødet måtte afbrydes med en pause efter dette punkt.
Knud forlod derpå mødet kl. 15.50.

MØDET GENOPTAGET EFTER PAUSE

7 Aktiviteter i Odensegade: Fællesspisning onsdag den 22/1. Tovholder: Bente V Suppe&spilledag i Odensegade onsdag den 5/2 og 19/2. kl.16:00.

8 Aktiviteter i Vibenshave:
Fællesspisning torsdag den 27/2. Tovholder: Ruth
9 NYT NAVN TIL ODENSEGADE: Forskellige bud er givet, men for ikke endnu engang at ende i en endeløs diskussion blandt medlemmerne, enes vi nu i bestyrelsen om at indstille navnet ”LIVSTRÆET”.
10 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE: Bestyrelsens forslag til navn til værestedet i Odensegade 6 samt ændringer i vedtægternes §4, §7 og §9 samt tilføjelse til §4 vedr. evt. bestyrelsesmedlemmer i parforhold blev gennemgået. Bente V renskriver.
11 NÆSTE ORDINÆRE MØDE: Mandag den 3/2. kl.14.30
EKSTRAORDINÆRT MØDE/ REGNSKAB:
Mandag den 20/1. – efter foredraget af Christel Schaldemose, der
denne mandag er kl. 11 – altså kl.12.30.

11. EVENTUELT
Vi drøfter om vi evt. skal have et ekstramøde sidst i februar?
Og vi drøfter skrivning af beretning, som skal være udfærdiget til generalforsamlingen.

MØDET SLUT kl. 17

Referent Ruth
12/1. 2020