2019 12 03

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
TIRSDAG 3/12. 2019 kl11.30.

DAGSORDEN
1. TILSTEDE: Bente V. Bendt. Knud. Ruth + Linda(konst. daglig leder)
AFBUD: Bente T og Uffe(bogholder)

2. VALG AF DIRIGENT: Bendt.

3. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE:
Kraftige meningsudvekslinger mellem referent Ruth og medlem Knud, idet han i en
mail til hende og – iøvrigt – til alle har foreslået referenten udskiftet pga. “personlige holdninger” tilkendegivet i referatet fra sidste møde. Da denne påstand kan tilbagevises og må ses som fejllæsning eller misforståelse fra hans side, frafalder han kravet om udskiftning!
REFERATET HEREFTER GODKENDT.

4. MEDDELELSER FRA KONST. FORMAND:
KOMMUNALT TILSKUD §18: Nabo Østerbro har fået afslag på tilskud §18 i år 2020. I den anledning er Linda – på eget initiativ – blevet interviewet og kommet på tryk i Østerbro Avis (3/12.19).
Drøftelse i bestyrelsen af situationen, og hvordan vi besvarer evt. spørgsmål fra medlemmerne, der nu kan læse interviewet i Ø.A.
PERSONALESAG udeladt i offentlig gengivelse.
LYDANLÆG I ODENSEGADE: OTICON har været her, har målt op og er gået i gang med installering af lydanlæg. Beregnes færdigt inden udgangen af december. Mht betaling har Kbhs kommune endnu ikke givet tilsagn om, at vi må bruge de 55.000 tilovers fra den formindskede pris på gulv i Odensegade.
Tilbud på 25.000 fra AKUSTIK for etablering af lyddæmpning i cafeen.
Der er tæt samarbejde mellem OTICON og AKUSTIK.
BLAD: Ved det sidste møde i bladudvalget blev vendt et forslag om evt. at udgive bladet tre gange i stedet for fire gange – årligt. Det spørges bestyrelsen nu om.
Begrundelsen herfor er: Deadlines ved den nuværende fire ganges udgivelse støder op til ferier og er derfor altid stressende – samt evt. besparelse ved tre ganges udgivelse. Altså et spørgsmål om både økonomi, arbejdspres og information! BESLUTNING: Vi må have bedre overblik over økonomien, før vi kan debattere det nærmere og dermed komme til en afgørelse.
MARKEDSDAG : Mandag 9/12. for personer henvist af hjemmeplejen.
INSPIRATIONSDAG: Lørdag den 11/1.20 holder Sundhedsplejen og Røde Kors et arrangement i DGI-byen, hvor alle personer mellem 62 og 70 i Kbh. Kommune vil blive inviteret.
Skal vi uddele blad eller folder eller evt. begge dele ved disse to arrangementer
DET AFTALES, at vi uddeler foldere.

5. MEDDELSELSER FRA KONST. DALIG LEDER:
LEASING AF KOPIMASKINE. Skal kontrakt fornyes eller ophæves?
Det koster ca. 36.000 årligt – ca 14.000 om måneden.
Linda og Uffe arbejder ihærdigt på at få kontrakten opsagt. Måske kan bladet trykkes ude i byen til en lavere pris? Og så kan vi klare os med en langt billigere og knap så avanceret kopimaskine
i huset. Der undersøges stadig på billigere muligheder.
NYANSAT KØKKENLEDER I ODENSEGADE: Birgit Jørgensen er startet 1.december med 25 timer om ugen. Hun synes allerede at være faldet godt til. Tilfredshed fra begge sider!
SPILLE-og SUPPEMØDER: foreslået foreløbig 2 gange i februar på ONSDAGE i ODENSEGADE hvor Fødevareselskabet nu er opsagt pr 1/1. 20 og ikke længere optager cafe-rummet.
Der vil blive tale om brætspil og et måltid suppe. Og man er absolut ikke tvangsindlagt til spil! Det skal blive til en snakke-hygge-dag.
ANDRE AKTIVITETER kan lægges på TIRSDAGE i det lille mødelokale i Odensegade. Opfordring til ideer hertil.

6. AKTIVITETER I ODENSEGADE:
SPISEAFTEN: onsdag 22/ 1. 20 (tovholder Bente V.)
FASTELAVN mandag 24/2. 20. ingen foredrag. Tøndeslagning.
( tovholder: Linda)
FORÅRSFROKOST mandag 16/3. 20. (tovholder: Linda)

7. AKTIVITETER I VIBENSHAVE:
FÆLLESSPISNING ONSDAG 26/2. 20(tovholder?)
“DANMARK SPISER SAMMEN” TIRSDAG 24/3.2020
PÅSKEFROKOST TORSDAG 26/3. 20
LOKALUDVALGSMØDE onsdag 19/2. 20 (Vibenshave lukket, men mødet holdes)
HANDYMAN hver mandag formiddag – undt. 1.mandag i måneden.

8. NYT NAVN TIL MØDESTEDET ODENSEGADE
Hvordan griber vi det an? Spørgsmålet tages op igen ved næste møde. Måske skal bestyrelsen blive enige om et navn og så melde det ud til medlemmerne?

9. GENNEMGANG AF VEDTÆGTER:

§4 stk 5 (om forretningsorden) og til §9 vedr. begæring om ekstraordinær generalforsamling.
Bente V foreslår, at §7 stk 2 “kontingentet følger prisudviklingen“ udtages. §8 stk. 4 tilføjes fastsættelse af kontingent.

10. GENERALFORSAMLING/ TIDSPUNKT:
TIRSDAG 17/3. 2020 kl.13.30 i ODENSEGADE.
På valg: Formandsposten samt medlemmerne Knud og Ruth.
Ruth genopstiller ikke! Knud?
Formandsposten er for en et-årig periode. Der skal vælges 3 medlemmer for en to-årig periode.
Der skal vælges to suppleanter, en for eet år, en for to år.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: TIRSDAG 31/3. 2020 kl 13.30 i VIBENSHAVE

11. NÆSTE ORDINÆRE MØDE:
MANDAG 6/1. 2020 kl.14.30
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
MANDAG 16/12. kl.12. – pga. Uffes fravær ved mødet i dag. Varighed: ca 1 time – og kun om økonomi.

12. EVENTUELT: Intet. Mødet slut kl 14.

Referent: Ruth. 8/12. 2019/ i rettet form: 14/12. 2019