2019 11 04

NABO ØSTERBRO
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 4/11. 2019
DAGSORDEN

0. REGNSKABSOVERSIGT og NYT BUDGETFORSLAG/v. Uffe Nielsen. Bilag uddelt og gennemgået. God forklaring på spørgsmål. Drøftelse af brug af det forventede overskud til flere områder:
a. Nyt It udstyr til kontoret og computer til Sara.
b. Ny ekstra ovn til Vibenshave?
c. Hjælp til lydanlæg i Odensegade, evt. “skyer” til lyddæmpning i cafeen i Odensegade.
d. Lønregulering til Henning?
Desuden et forslag om, at bestyrelsen kunne gå en runde i de to huse for at konstatere behov og mangler og se på midler dertil.
Samt en reminder om, at §79 tilskud kan blive reduceret i 2020.
1. TILSTEDE:
Bente Vest A. Bendt Pedersen. Knud Ougtvig. Linda Hilskov. Ruth R.
AFBUD: Bente Thuesen
VALG AF DIRIGENT: Bendt
GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2. GODKENDELSE AF REF. fra 2/9. + 7/10. 2019:
Begge referater godkendt.

3. DAGLIG NYT: PERSONALESITUATIONEN
ANSÆTTELSESKONTRAKT (tillæg) til Linda som konstitueret daglig leder på kontoret. Tillæg til kontakt gennemgået og godkendt.
Drøftelse af underskrivere på ansøgninger/papirer: Det må være formand for bestyrelsen (som er dem, der udstikker retningslinjer for arbejdet i foreningen) sm. m. daglig leder.
KØKKENMEDHJÆLPER i Lindas stilling. Ud af en ansøgerskare på 120 og efter samtale med fire har et enigt ansættelsesudvalg udvalgt Birgit Jørgensen, der starter i Odensegade onsdag den 6/11.
FØDEVARESELSKABET opsagt fra leje af lokalet i Odensegade
pr. 31/12. 19 – for at give plads til andre arrangementer.
Den månedlige leje på 700kr. forventes ret hurtigt at kunne indtjenes på andre udlejninger.
4. LØBENDE SAGER
JOBOPSLAGSTAVLER/ Jytte? Jytte nævnte på et møde, at hun havde 2 tavler der kunne bruges. Vi spørger. PIANIST TIL MANDAGSFOREDRAG/ Ruth: Kontakt til organisten ved Zionskirken, der vil undersøge sit bagland – dog ingen afklaring endnu. BLAD/ STATUS: Lang drøftelse og meningsudvekslinger om bladets form og indhold. Der foreslås en dag afsat til videre drøftelse – for at nå til enighed. ANSØGNINGER OM LYDANLÆG/ STATUS: Knud beretter, at han har sendt oversigt over fonde til Bente T. Vi taler om at søge flere fonde – i småbeløb – på een gang. PROJEKT FÆLLESSKAB/ v. Bendt: Ikke noget nyt denne gang, Bendt har været indlagt og derfor intet. Bente V. er spurgt om hun vil erstatte Jan ved møderne og har sagt ja. LOKALUDVALGS-BANKO: Kritiske røster omkring disse søndagsbanko, fordi der spilles for få spil og er for få gevinster. Greta og Jette har været tovholdere i Vibenshave. Bente V og hendes søster tovholdere i Odensegade. Allan, formand for lokaludvalget, som står for dette, bruger et stort beløb til annoncering og har derfor ikke råd til flere præmier. Til gengæld laves der PR for Nabo Ø, så Linda foreslår, at vi kan være med til at købe ind til gevinster. LOKALUDVALGSMØDER onsdage 2020 i VIBENSHAVE: 22/1. 19/2. 18/3. 22/4. 20/5. 17/6. 19/8. 16/9. 21/10. 18/11. 16/12. FÆLLESSPISNING: Onsdag13/11. i Vibenshave – tovholder Jan og Jens. Onsdag 22/1.20 i Odensegade – tovholder Bente V. JULEARRANGEMENTER: Frokost i Vibenshave torsdag 12/12 – i Odensegade tirsdag 17/12. Frivilliges Julefrokost torsdag 5/12. i Vibenshave Gløgg og æbleskiver i Odensegade tirsdag 3/12. kl.14:00 NYTÅRSAFTEN I VIBENSHAVE : Diskussion om rengøring og oprydning. Kontakt til Gretha om, hvad de selv ønsker: betale for rengøring eller selv gøre det?
Vi besluttede som arbejdende bestyrelse også at dele ansvaret for kassererfunktionen. Uffe Nielsen fremlægger regnskabs -og budgetoversigt på alle bestyrelsesmøder. Revisoren kommer på uanmeldt besøg og laver revisionsoversigt, som sendes til bestyrelsen.
6. FORRETNINGSORDEN:
Forslag til Forretningsorden var blevet udsendt en 2/11. Forretningsordenen blev godkendt uden gennemgang. Knud, Bendt og Bente stemte for. Ruth ønskede forretningsordenen gennemgået. Det tillod tiden ikke. Lindas forslag om medarbejder-indflydelse som tilføjelse i den udsendte forretningsorden kræver en vedtægtsændring. Det må drøftes ved næste møde.
7. GENERALFORSAMLING 2020:
Selvom vi var enige om at fremskynde den ordinære GF, ser det ikke ud til at kunne nås så meget før marts – pga. regnskab og revisor samt udsendelse af blad. Men så hurtigt, det lader sig gøre!

8. EVENTUELT:
Lidt drøftelse af de lange møder og dagsorden. Evt. sætte tider på for at stramme op og måske gå let hen over nogle punkter – for at kunne fordybe os mere i væsentlige punkter. Linda ønsker at holde en julefrokost for sit personale med mad leveret udefra, da de er på arbejde når der er ”frivilligfrokost”. Punkt under evt. men det blev besluttet at sige ja.

NÆSTE MØDE:
TIRSDAG 3/12. kl.11.30.
Ændring fra mandag til tirsdag pga. andet arrangement.
HUSK : 1. Kik på vedtægter og tag dem og forretningsorden med.
2. Tænk endnu engang på nyt navn til Mødested Odensegade.

Referent
Ruth 9/11.2019