2019 10 03

NABO ØSTERBRO

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
TORSDAG 3/10. 2019

Mødet haste-besluttet ved sidste ordinære møde, 30/9. hvor formand Jan Bredde Andersen og kasserer Ann Nørrestrand og suppleant Jytte Klie nedlagde deres mandat med øjeblikkelig varsel.
(Dette bekendtgøres/offentliggøres særskilt andetsteds).

TILSTEDE: Bente V. Knud. Bendt. Bente T. Ruth. Linda.

Kort redegørelse fra start og undervejs i mødet om den nuværende situation og håndteringen af den i dagene fra mødet 30/9 til i dag 3/10:
Linda og Bente V. har informeret og også rådspurgt bogholder Uffe Nielsen.
Samtidig i banken for at lukke for prokura v. den afgåede formand og kasserer, ligesom de sørger for at få overskuelighed så meget som muligt i det øjeblikkelige “kaos”.

5 personer tilbage i bestyrelsen:

BENTE VEST ANDERSEN
KNUD OUGTVIG
BENDT PEDERSEN
BENTE THUESEN
RUTH RIDDER
forsøgte at sammensætte en dagsorden til dette ekstraordinære møde.

På skrift er
DAGSORDEN:

1. KONSTITUERING
BENTE V. næstformand = Formand
RUTH sekretær = Sekretær
Ingen andre specifikke poster, men en arbejdende bestyrelse, hvor hver enkelt er ansvarlig for et selvvalgt område.
+ FU/forretningsudvalg NEDLÆGGES NU i denne fåtallige bestyrelse.

DE SELVVALGTE INTERESSEOMRÅDER:
KNUD: noget med ØKONOMI/REGNSKAB
BENDT: ALTMULIGMAND/ PRAKTISK MEDHJÆLP(fx oprydning morgenen efter lokaludvalgsmøder i Vibenshave)
BENTE T: noget med PERSONALE/ STILLINGSOPSLAG
BENTE V: OVERBLIK I DEN NYS INDGÅEDE FORMANDSPOST
(frivilligt arbejde på kontoret mandag + fortsat rekvirering af foredragsholdere)
RUTH : SEKRETÆR + KONTAKTLED TIL BLADUDVALG og POUL ERIK.

Alt dette midlertidigt indtil GF 2020

2. FORSLAG OM FREMSKYNDELSE AF GF 2020
Iflg. vedtægter GF inden udgangen af marts, men ingen lovmæssig hindring i at fremrykke tidspunktet til først i kvartalet.
Tidsmæssigt umuligt pga. regnskabets færdiggørelse, revisorarbejde og kommunens bevillinger.
Enighed om så hurtigt, det lader sig gøre mht. regnskab og revisor.

3. MEDLEMSKONTINGENT
Fra jan. 2020 : 450kr årligt iflg. beslutning på GF 2019.
Enighed om Ikke-pristalsregulering i 2020
Indbetaling halvårlig og kvartårlig ?
Uffe som bogholder spørges og må overveje, om det er praktisk gennemførligt.

4. LOKALUDVALGET
Nu og fremover er lokaludvalget interesseret i at få husly og betale
husleje for deres afholdte møder i lokalerne i Nabo Ø/ Vibenshave
en gang mdl. (Det er et usandt rygte, at de skulle trække sig og ikke give tilskud til NØ!)
BANKO, hvor lokalrådet har lokalerne både i Odensegade og i Vibenshave:
Søndag 27/10 Odensegade – tovholder: Bendt + en pt ukendt?
Søndag 3/11. Vibenshave – tovholder: Bente, Knud + Irene(hustru).

5. BLAD OG HJEMMESIDE
Knud har et forslag om, at Alex (det udgåede best.medlem) kunne være behjælpelig med foreningens hjemmeside. Et arbejde han skulle være god til og have erfaring med. Det tilsluttes, men må overvejes i forhold til Poul Erik og bladudvalget.

6. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE: Angående situationen i bestyrelsen pt:
Bente V. har udarbejdet et udkast, som gennemgås. Diskussion om ordlyd og udsendelse.
BESLUTNING: Med de indkomne bemærkninger, tilføjelser og rettelser sættes denne meddelelse op på opslagstavlerne i begge mødesteder samt på hjemmesiden og på facebook – så hurtigt som muligt!

7. FORSLAG TIL NY FORRETNINGSORDEN
Vi er enige om at lave en ny forretningsorden – kan nok nås ved
næste møde. Bendt har et skriftligt forslag delt ud til læsning af os
alle til næste møde og til sammenligning med den eksisterende.

8. DAGLIG LEDER- FUNKTIONEN
Forslag om Linda som blivende daglig leder.
Alle går ind for dette forslag, HVIS der ikke kræves et officielt stillingsopslag . Dette diskuteres og må nøjere undersøges. Dog mener særligt fagforeningskyndige, at et SKAL kun gælder inden for statslige stillinger, mens der gælder et KAN inden for
kommunale og private områder.
Med Linda som allerede ansat gennem mange år på stedet ville der blive tale om en “rotation”, således at hun uden videre ville kunne træde til i stillingen som daglig leder.
BESLUTNING: Linda konstitueres i stillingen som daglig leder
6-8 mdr. og der ansøges om en køkkenmedhjælper i vikariat for Linda i samme periode.
Bente T. vil at lave et udkast til et sådant stillingsopslag til drøftelse på næste møde.
På næste møde tages en principbeslutning i forhold til. Linda som daglig leder fremover og permanent – og i forhold til stillingsopslag.

9. NÆSTE MØDE
Efter lidt diskussion om tider og muligheder bliver næste møde MANDAG (efter foredraget i Odensegade).
Linda med som personale-repræsentant og fungerende daglig leder.
Uffe Nielsen (kan måske være med) pkt: økonomi og GF. Uffe vil fremsende regnskab og status over økonomi.

Altså: NÆSTE MØDE MANDAG 7/10. Kl.14.30 i Odensegade.

Referent
Ruth
6/10. 2019