2019 09 02

NABO ØSTERBRO
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/9.2019
DAGSORDEN: Se under punkterne

1. TILSTEDE. Jan. Ann. Jytte. Bendt. Bente T. Bente V. Knud. Ruth. Ingen afbud.

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDST MØDE
Dette mødereferat har været sendt ud i to udgaver: En besluttende og en beskrivende udgave. Tilkendegivelser fra hver enkelt viser forskellige meninger, men ender i en beslutning om: BESLUTNINGSREFERAT med passende korte beskrivelser. En enkelt rettelse: under pkt ØKONOMI/lydanlæg skal stå: Jan undersøger mulighederne for betaling ved hjælp af egne midler.
Når pengene er fundet, sættes arbejdet i gang med lydanlæg i Odensegade.
REFERATET GODKENDT.

3. DAGLIG NYT
ØKONOMI/ v. Ann: Ingen specifikke nyheder. Der er omkring 1000 kr. til rådighed når året er omme. Dette tages til efterretning, og vi vil hurtigt modtage en råbalance for august måned.
PERSONALE/v.Jan: Informerer om at det er aftalt, at Linda ansættes på kontoret ca. 20 timer/ugl. indtil en ny daglig leder ansættes omkring 1.januar. Der ansættes en vikar til køkkenhjælp og evt. rengøring. I cafeen. Linda har stadig ansvaret for indkøb, regnskab og praktikanter. Informerer om Sarahs anmodning om ferie i uge 8(vinterferie). Dette kan godt bevilges, når frivillige går ind og hjælper. Dvs. at der i Vibenshave er åbent både uge 7 og uge 8 i vinterferien.

4. OPFØLGELSE PÅ BESTYRELSESDAGEN STRATEGIDISKUSSION: Jan informerer om, at han og Bente vil udarbejde et stykke papir til videre drøftelse i. Spørgsmål: hvem udover bestyrelsen kunne tænkes at være givende i en sådan diskussion om strategi for vores forening? BESLUTNING: Jan og Bente arbejder videre med sagen.
KOMMUNIKATIONS KOMMISORIE: blad hjemmeside facebook: Papir om emnet uddeles og drøftes. BLAD: Debat om form og indhold. Væsentlig drøftelse om det principielle i indlæg og udgivelse af vores medlemsblad.
Orientering om bladudvalgsmøde: Sara er stadig med i udvalget, men har ikke timer til at lægge så meget arbejde i det, som hun har gjort i august 2019 bladet. Poul Erik og Jan vil være dem, der samler stoffet og laver layout, Jan er hovedansvarlig i redaktionen. Øvrige medlemmer fungerer som “journalister”. BESLUTNING: Korte indlæg, information og oplysning om aktiviteter og begivenheder. Ikke debatindlæg da bladet kun udkommer hver tredje måned. (NB: referenten uenig). Deadline for stof til næste bladudgivelse: 15/9.
HJEMMESIDE: Hvem vil være aktive her? Og hvordan skal den være forskellig fra bladet? Se oplæg fra møde i august. FACEBOOK: Kunne vi søge et par “aktivister”, som vil gøre noget ved denne form for kommunikation? Problemet er, at en stor del af vores medlemmer ikke endnu er på Facebook.
Der var almindelig tilslutning til kommunikations strategiens intensioner, dog uklarhed om Facebook-”censur” og privatmenings indlæg til bladet.

5. FRIVILLIG JOB. Forslag om opslag på begge mødesteder frivillige til forefaldende arbejde nogle timer daglig. Opbakning til dette fra alle i bestyrelsen Jytte har White bord.

6. LØBENDE SAGER.
a. ANSØGNINGER om LYDANLÆG/ v.Bente V. – Knud og Bente T.:
Lydanlæg i Odensegade vil koste ca. 84.000 incl. moms. Bente V. og Linda har ansøgt Nordeafonden om 25.000, de er bevilliget. Linda har søgt Nordvestfonden. Jan vil undersøge, hvor meget vi kan betale af egne midler, og ellers må vi søge andre fonde for at kunne sætte arbejdet i gang i Odensegade.
Lydanlæg i Vibenshave vil koste 145.000, Jan har søgt TRYK fonden. Knud og Bente T. vil søge William Demant fonden, NordVestFonden og andre fonde for at få penge til at sætte arbejdet i gang i Vibenshave.

b. FORESPØRGSEL om PIANIST TIL MANDAGSFOREDRAG/v. Ruth:
Alex kan ikke længere yde klaverledsagelse til foredragene. Kan vi finde en anden? Kan vi betale? Eller en frivillig? BESLUTNING: Forslag om i første omgang at spørge i Davidskirken og i Zionskirken, om en af organisterne der ville kunne hjælpe os. Der forespørges på jobtavler i mødestederne. Ruth går videre med denne opgave.

c. PROJEKT FÆLLESSKAB/ Orientering v. Bendt:
En del mennesker trækker sig fra opgaven med fællesskabet.
BESLUTNING: Mødet torsdag 5/9. må være udslagsgivende for, om man kan få flere i tale omkring projektet, og arbejdet kan fortsætte.

d. “SPRING FOR LIVET” /Orientering v. Jytte:
Ved et heldagsarrangement i Nørrebrohallen vil Jytte, Bertel, Viggo og Henning deltager og repræsenterer Nabo Ø. Forslag om badget med NABO ØSTERBRO til reklame for vores forening.

e. DANSKE SENIORERS KONGRES i Vissenbjeg onsdag 2/10.2019. Jan deltager og har været til et formøde i Kbh.-afdelingen.

f. LOPPEMARKED/i Vibenshave: Et Nabo-Ø-medlem, der gerne ville forberede og afholde et juleloppemarked, har trukket sig i denne omgang.

g. JULEAFTEN-ARRANGEMENT/ v. Jan: Ansøgning om penge til begge huse inden 30/9. Så må vi se, hvem vil melde sig som tovholdere. Jan kontakter Michael som tidligere har stået for det i Odensegade.

h. NYTÅRSAFTEN-ARRANGEMENT:
Forslag fra frivillige i Vibenshave, der med egenbetaling ønsker at have fri bar. Rengøring betalt? Ja, men overskud skal gå til Nabo Østerbro.

i. LOKALUDVALGSMØDER 2020/ Vibenshave een mdl. onsdag: Bestyrelsen enig om fortsættelse af aftalen: Bente V og Ruth laver bordopstilling, dækker op til kaffe m. Sarahs hjemmebag onsdag. Bendt afløses af Jytte og Ann til oprydning torsdag morgen.

j. LOKALUDVALGSBANKO v/Jan: 27/10 Vibenshave, Jan og Ann tovholdere.- 3/11.Odensegade Jytte og Bente V. tovholdere.

k. FÆLLESSPISNING 2020/ ONSDAGE:
22/1. Odensegade/Bente V. tovholder
19/2. Vibenshave.??
12/3. Odensegade.??
23/4. Vibenshave(torsdag)Danmark spiser sammen/ Jan+Jytte

l. STYRKETRÆNINGSMASKINE til Vibenshave/ v.Bendt: Tilbud: 3.500kr. (nypris 10-12.000kr.)
Lang diskussion om brug af motionsrum i Vibenshave.
BESLUTNING: Bestyrelsen accepterer køb af maskinen til lav pris. Fordeling af aktiviteter i rummet må diskuteres med Sarah.
STAVGANG ny aktivitet: Sættes i gang.
7. EVENTUELT – intet.

Mødet slut kl.17.30 Referent: Ruth Ridder 8/9.2019.