2019 08 12

NABO ØSTERBRO
BESTYRELSESMØDE 12/8. 2019
DAGSORDEN

1. TILSTEDE: Jan. Ann. Bendt. Jytte. Bente T. Bente V. Ruth. AFBUD: Knud
2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE: Diskussion om referatskrivning BESLUTNING: Afkortet referat og ikke navns nævnelse. Referat godkendt.
3. DAGLIG NYT: a. ØKONOMI Intet nyt. Ann, kasserer vil udsende en råbalance snarest. Generelt positiv trods efterbetaling af lønefterslæb og pension. Tilsagn om 20.000kr. fra Davidsfonden. Bevilget 25.000kr. fra Nordeafonden til lydanlæg i Odensegade. b. PERSONALESITUATIONEN: Tidligere revisor, Uffe Jensen er ansat som bogholder 10 timer ugl. ons. og tors. kl.10-15. Daglig leder: Drøftelse af, hvad vi ønsker, timetal, funktion. Jans forslag om midlertidigt at indsætte Linda og få en vikar i hendes sted godkendes af bestyrelsen. Møde i FU snarest til videre drøftelse og afklaring mht. stillingsopslag.
4. OPFØLGNING FRA BESTYRELSESDAGEN: a. STRATEGI-DISKUSSIONEN. Drøftelse af måder at komme videre på: BESLUTNING: Jan formand og Bente næstformand går sammen for nærmere at formulere et oplæg til Jans forslag om en studiekreds. b. KOMMISORIUM TIL KOMMUNIKATION. Dette punkt udsættes til næste møde.
5. LØBENDE SAGER: a. BLADUDVALGET/ DET SIDSTE NYE BLAD/ROS OG RIS Fra læsere af bladet positive tilkendegivelser mht. det nye layout: smukt udført – smukt udseende. Negative udsagn mht. oversigt over teksterne, rodet og svært at finde rundt i. Fra bestyrelsen i dag nogenlunde de samme udtalelser. BESLUTNING: Bladudvalget indkaldes af Jan til hastigt møde. b. ANSØGNINGER OM LYDANLÆG. Nordeafonden har bevilget 25.000kr. til lydanlæg i Odensegade. Jan anmoder bestyrelsen/kassereren om yderligere penge til igangsættelse af første etape. Tilbuddet fra Oticon er på 67.000kr. eks moms. Beslutning: start på første etape. Lydanlæg i Vibenshave, Bente T og Knud arbejder videre med sagen. c.INSPIRATIONSMØDE/“KLASSENS TIME”: Bente V. beretter om mødet lige før sommerferien, hvor ca. 20 medlemmer var mødt op, og forklarer til træskitsen i bladet, hvordan den er bygget op af udsagn fra de deltagende. BESLUTNING: Bente V. vil udsende de forslag til foredrag, der blev fremført på mødet. d. HJERTESTARTER: Nej tak til Trygfondens tilbud om opsætning af hjertestarter i lokaler. Begrundelse: Vi har ikke økonomi til at vedligeholde og servicere et sådant apparat. Nærmeste hjertestartere: I Vibenshave: Mellemgangen ved elevatorerne i højhuset, Nyborggade 11. I Odensegade: Apoteket i Ndr. Frihavnsgade e. PROJEKT FÆLLESSKAB: Møde førstkommende torsdag i Vibenshave, hvor Bendt er tovholder og også Jan deltager. f. PROJEKT “SPRING FOR LIVET” idræt for mennesker 60+. Møde i Nørrebrohallen torsdag den 12/9. kl.9.30-14.30, Henning og Jytte er tovholdere og måske Bertel repræsenterer Nabo Østerbro. g. DANSKE SENIORERS KONGRES: Onsdag den 2.oktober i VISSENBJERG på Fyn kl.10-17, hvor Jan vil deltage. Andre i bestyrelsen opfordres til at gøre det samme.
6. EVENTUELT
Loppemarked: Jan tager kontakt til forespørgeren.
LOKALUDVALGSMØDER: Strammes op omkring oprydning de onsdagsaftener, det drejer sig om. Jytte vil gå ind som vikar i morgenoprydningen sammen med Bendt.
SPISEARRANGEMENTER: Er på plads de næste tre måneder:
Onsdag den 11.september Vibenshave – Jan
Onsdag den 9.oktober Odensegade – Ruth
Onsdag 13.november Vibenshave – Jens Kvisgaard
OBS! I bladet er det annonceret som tirsdage.
KURSUSRINGEN I VIBENSHAVE/
Onsdag 28/8. kl. 10-12 Åbent hus/møde ml. lærere og kursister.
Annonce i Lokalbladet betalt af NØ og Kursusringen v. Helle Storm Kr.2.500

NÆSTE MØDE: MANDAG den 2/9. kl.14.30 i Odensegade

Referent
Ruth 17/8.2019