2019 08 12

Nabo Østerbro
BESTYRELSESMØDE 12/8.2019

DAGSORDEN
1.TILSTEDE/AFBUD 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDST 3. DAGLIG NYT a. Økonomi. b. Personale
4. OPFØLGNING PÅ BESTYRELSESDAGEN a Strategidiskussion b KommunikationsKommisorie
5. LØBENDE SAGER
a. Bladudvalg/sidste nr. af bladet, ros og ris
b. Ansøgninger om lydanlæg
c. “Klassens time”/Inspirationsmøde
d. Hjertestarter
e. projekt Fællesskab
f. “Spring for livet”
g. Danske Seniorers Kongres
6. EVENTUELT

Ad 1. TILSTEDE: Jan Ann Bendt Jytte Bente T. Bente V. Ruth
AFBUD: Knud

Ad 2. GODKENDELSE AF SIDST UDSENDTE REFERAT
Her kom en væsentlig meningsudveksling og diskussion om referatskrivning: beslutningsreferat eller beskrivelsesreferat?
Af de syv tilstedeværende mener fire, at beslutningsreferat er at foretrække, mens tre foretrækker at bevare og fortsætte det beskrivende referat.
BESLUTNING: Alle kan enes om at korte referaterne lidt ned og at
undgå at nævne navne!
REFERATET GODKENDT – med disse indsigelser!

Ad 3 DAGLIG NYT
a. ØKONOMI:
Intet nyt på denne første dag efter ferien. En råbalance vil meget hurtigt blive udsendt fra kassereren. Positive udsagn om økonomien generelt! Trods udgift på 74.000kr. til Linda, for lønregulering og efterbetaling af pension fra 2015, samt 30.000kr. til Carstens efterbetaling, er vi i økonomisk medvind!
Jan informerer om, at NØ har modtaget tilsagn om 20.000kr. fra Davidfonden (Davidskirken) som skal bruges til forbedring af serveringsforhold i Vibenshave og 25.000 bevilget fra Nordeafonden til lydanlæg i Odensegade.
b. PERSONALE: Som det i løbet af sommerferien har været drøftet på mail, er tidligere revisor, Uffe Jensen ansat som bogholder 10 timer ugl. Uffe Jensen arbejder onsdag og torsdag kl.10-15.
Daglig leder: Lige nu uden daglig leder. En lang drøftelse om valg af person til en sådan stilling, om timetal, funktion og om løn. Da der vil gå en rum tid med videre drøftelse og opslag af stillingen kommer Jan med et forslag til en midlertidig løsning: Linda kunne træde ind og fungere i stillingen som daglig leder og en vikar ansættes i hendes stilling.
BESLUTNING: Forretningsudvalget træder hurtigt sammen til afklaring af daglig leder-funktionen og formulering af et snarligt stillingsopslag. Jan får bestyrelsens opbakning til at gå videre med den foreslåede midlertidige plan mht. Linda.

Ad 4. OPFØLGNING PÅ BESTYRELSESDAGEN
a. STRATEGI-DISKUSSIONEN: Drøftelse af måden, hvorpå vi kan gå videre med dette, fører til beslutningen om, at Jan, formand og Bente, næstformand går sammen om en formulering til en evt. studiekreds eller en anden måde at komme videre på – med sigte på et oplæg til næste GF.
b. KOMMISORIUM TIL KOMMUNIKATION: Udsættes til næste møde.

Ad 5. LØBENDE SAGER
a. BLADUDVALG/ Det nye nummer af medlemsbladet/ros og ris: Positive tilkende-givelser i medlemsskaren om det nye look, det flotte layout og spalteopsætningen.
Negative udsagn om manglende overblik over stoffet i bladet. Det virker rodet, og det er vanskeligt for læseren at finde rundt i de forskellige afdelinger, og fx. er det forvirrende
at indsatte billeder ikke svarer til den tekst, der er trykt på siden.
Her i bestyrelsen kun ganske lidt tid til en mere uddybende kritik, – dog syntes udtalelserne her at svare til det ovenfor beskrevne.
BESLUTNING: Bladudvalget vil blive indkaldt til møde snarest og udforme et erfaringsgrundlag, vi kan gå videre ud fra. Jan tovholder.
b. ANSØGNING OM LYDANLÆG: Nordeafonden har bevilget 25.000kr. til lydanlæg i Odensegade. Jan anmoder bestyrelsen/kassereren om yderligere penge til igangsættelse af første etape. Måske kan det overskydende beløb fra gulvbelægningen bruges her?
Tilbuddet fra Oticon er på i alt 67.000kr. +moms= 84.000kr.
BESLUTNING: Start på første etape og så gå videre efterhånden. Lydanlæg i Vibenshave – Bente T og Knud arbejder videre med tilbud.
c. “KLASSENS TIME”/ INSPIRATIONSMØDE: Bente V. beretter om dette møde og giver forklaring til billedet i bladet af et træ, som illustrerer udsagn fra mødedeltagerne om “hvad Nabo Østerbro står for/betyder” set med deres øjne.
d. HJERTESTARTER: Et tilbud fra TrygFonden om opsætning af hjertestarter på NØ grund, med pligt til vedligeholdelse og servicering. Vi har fået dette tilbud tidligere og har sagt nej.
BESLUTNING: Vi siger nej tak igen – med begrundelsen, at vi ikke har økonomi til at vedligeholde og servicere et sådant apparat.
Nærmeste hjertestartere:
Odensegade: Apoteket i Ndr. Frihavnsgade.
Vibenshave: Lægeforeningsboliger Nyborggade 11. Mellemgangen.
e. PROJEKT FÆLLESSKAB:
Der holdes møde førstkommende torsdag, hvor Jan går med, og hvor Bendt er tovholder.
f. “SPRING FOR LIVET”/ Idræt for mennesker +60.
Møde i Nørrebrohallen torsdag 12/9. kl. 9:30-14:30. Henning og Jytte og er tovholdere. De og måske Bertel repræsenterer Nabo Østerbro.
g. DANSKE SNIORERS KONGRES ONSDAG 2. OKTOBER
i VISSENBJERG på Fyn kl.10 – 17.
Jan vil deltage og opfordrer andre til at gøre det samme.
Jan vil udsende program for dagen.

Ad 6. EVENTUELT:
a. Loppemarked/Jul har været på tale før, og Jan vil give besked til medlemmet, der henvendte sig om det, at hun er velkommen til at sætte noget i gang i løbet af november.
b. Lokaludvalgsmøder: Endnu ikke kommet en afløser for Kirsten B til morgenoprydning torsdag efter møderne onsdag aften. Jytte tilbyder sig, hvis det ikke lykkes at få nogen andre.
Det skal i igen præciseres, hvordan vi ønsker oprydningen fra aftenens møder: Det brugte service skal stilles ud i køkkenet.
c. Spisearrangementer: Det er på plads med september, okt, nov.:
Onsdag den11.sept. Vibenshave : Jan tovholder
Onsdag den 9.okt. Odensegade: Ruth tovholder
Onsdag den 13.nov. Vibenshave: Jens Kvisgaard
Bemærk! Onsdage. I bladet er de averteret som tirsdage.
d. Kursusringens møde i Vibenshave onsdag 28/8. kl.10-12.
Helle Storm, Kursusringen tilbyder at være med til betaling af annonce til 2.500
Lokalbladet, Østerbro Avis.
e. NÆSTE MØDE: MANDAG 2/9. kl.14.30 i Odensegade

Referent: Ruth 17/8.2019