2019 06 03

NABO ØSTERBRO

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/6. 2019

DAGSORDEN:

1. TILSTEDE/ AFBUD. + GODKENDELSE AF DAGSORDEN
2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE ORDINÆRE MØDE + EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE.
3. OPSAMLING FRA BESTYRELSESDAGEN
4. DAGLIG NYT
5. LØBENDE SAGER/ARRANGEMENTER
6. EVENTUELT Jytte

Ad 1. TILSTEDE:
Jan, Ann, Bente T. Bente VA. Knud og Ruth
AFBUD: Bendt og Jytte
Alex er selvvalgt trådt ud af bestyrelsen.
Bente T./suppleant foreslås at træde ind som bestyrelsesmedlem
DEN UDSENDTE DAGSORDEN GODKENDES

AD 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE:
Referatet godkendt med påpegning af visse slåfejl, som rettes.
GODKENDELSE AF REF. FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE:
Referatet gav anledning til spørgsmål fra et ikke-tilstedeværende medlem ved det refererede møde, om indholdet i den beskrevne “følelsesladede debat”.
Jan, formand giver en sober gengivelse af det pågældende mødes meningsudveks-linger, der blev anledningen til, at Alex den følgende dag valgte at trække sig fra bestyrelsen.
Spørgsmål vedrørende antal af restanter? Der er 97 ud af 800!
Spørgsmål til ØKONOMI: ikke budgetteret ekstraudgift pga. af manglende
indbetaling af pensionsbidrag til en ansat? Afventer afklaring med fagforening. Heftig diskussion ml. Ann, kasserer og Knud som bestyrelsesmedlem om kassererens evner som bogholder.
Knud erklærer sig tilfreds, bare der er åbenhed om økonomien. Og det besluttes, at en råbalance udsendes hver måned.
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde dermed godkendt.

Debat vedr. bestyrelsesarbejde.
Ved Alex’ s udtræden af bestyrelsen træder 1.suppleanten, Bente Thuesen ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem fra dags dato. Bente bydes velkommen af Jan og beder om ordet for i al korthed at give sit syn på, hvad bestyrelsesarbejde er.
Det fører til en del reaktioner og spørgsmål, som dog ender ud i, at man stort set er enige om, at bestyrelsen er et organ, der udstikker retningslinjerne for Nabo Østerbro efter medlemmernes ønsker, og at arbejdet bliver ført ud i livet af frivillige og ansatte
– uden indblanding fra bestyrelsen.
Vigtigt er det, at bestyrelsesmedlemmer er parate med råd og vejledning men, kun, hvis de bliver spurgt!
Det er vigtigt at kunne samarbejde om og komme med ideer til de forskellige emner, der er til debat, – det hele til gavn for vores medlemmer. Og det pointeres på det kraftigste, hvor vigtigt det er, at vi i bestyrelsen holder en god tone – og på den måde bliver et godt forbillede for vore medlemmer!

Ad 3. OPSAMLING FRA BESTYRELSESDAGEN/v. Jan:
FORRETNINGSORDENEN, udarbejdet i samarbejde ml. Jan og Alex, er ikke helt færdigbehandlet, men er vedhæftet i en foreløbig form til bestyrelsen og må være gældende indtil efteråret, hvor der vil være mere overblik over arbejdet. FORRETNINGSGANGE: Arbejdet er i gang, og vil blive samlet i en mappe i den kommende uge.
Den kommer til at ligge på kontoret, så enhver i bestyrelsen kan slå op og læse i den.

Ad 4. DAGLIG NYT
PERSONALESITUATIONEN/v.Jan:
Som det er bekendt for alle, har Ulf Søndergaard trukket sig fra stillingen som daglig leder. Bestyrelsens forretningsudvalg har holdt et møde (som refereret), hvor det blev lagt op som forslag til den samlede bestyrelse, at vi med Ulfs afgang 30/6. 2019
kører foreløbigt videre med Jan/formand som daglig leder og Ann/kasserer som bogholder.
Det er til diskussion, om stillingen som daglig leder evt. kunne deles i to: een person til at varetage den daglige ledelse med hovedvægten på udadvendt kommunikation og ide-indsamling, samarbejde med kommunen og med ansatte og frivillige – og een
person til at klare regnskabet og være inde i økonomien samt være med til implemen-tering af et nyt digitalt betalingssystem.
Et stillingsopslag sættes sammen og slås op på nettet snarest, så vil vi kunne forvente ansættelse af ny daglig leder tidligst til september/oktober 2019.
Spørgsmål om evt. henvendelse til vikarbureau må tages med i overvejelserne. Dette dog med protest fra Ann/kasserer, der har haft dårlige erfaringer omkring vikarer fra bureau. Samtidig præciserer Ann, at hun ved sit arbejde på kontoret har
erfaret, at der mangler hænder og hoveder til en masse små og store opgaver, der må udføres. Og det er opgaver, der foreløbigt kan gøres af frivillige, – ikke noget, vi skal give løn for til en vikar.
Til sådanne småopgaver har iøvrigt Bente VA meldt sig til om fredagen, Ruth har meldt sig til om tirsdagen.
ØKONOMI/v.Ann:
Intet nyt, idet vi jo er på vej mod den 1.juli. Der spørges til en aktuel oversigt over indtægter og udgifter. Ann lover at sende en råbalance ud til bestyrelsesmedlem-merne, inden hun går på ferie i næste uge.
OPLÆG/KONSISTORIUM til et REDAKTIONSUDVALG/v. Jan:
Er endnu ikke udarbejdet, men Jan er i gang med overvejelser omkring indholdet af et sådant. Knud tilbyder sig som hjælper, men Jan vil lige tænke færdigt og have færdiggjort et oplæg efter sin ferie sidst i juni.
LYDANLÆG/v Bente V.
Vi venter på svar fra Nordeafonden om penge til installering af lydanlæg i Odensegade.
LYDANLÆG I VIBENSHAVE/v. Knud og Bente T.:
Knud og Bente har sammen med Ulf, daglig leder og Sarah, mødestedsleder haft et møde med Oticon dd. i Vibenshave.
Der er valgt en 5-plans løsning mht. lyd i Vibenshave: Alm. højtaler, mulighed for teleslynge, mulighed for implementering til TV-skærmen, mulighed for lyd til udgående (fx på ture) +en femte løsning. Det pointeres, at der til sådan et nyt og kompliceret anlæg, KUN må være een person, der har adgang til nøgler til det skab, lydanlægget placeres i.
Foreløbig må det ses som en begyndende enkelt løsning, som man kan koble mere på. Og da det er brugerne, der skal have glæde af det, må en simpel brugsanvisning kunne ligge parat, så også lejere kan gøre brug af det.
INSPIRATIONSMØDE/ “KLASSENS TIME”/ v. Bente VA:
Mandag den 17/6. inviteres medlemmer og brugere til på en foredragsdag i Odense-gade at komme med ønsker og ideer til efterårs/vintersæsonens mandagsforedrag og andre arrangementer. Det arrangeres, så de fremmødte deler sig i grupper ved de opsatte borde og med et bestyrelsesmedlem ved hvert bord til at styre talerækken og nedskrive fremkomne ideer.
Foreløbig er der to forslag fra brugere: ønske om mere sang ved foredragene? Og interessen for fremvisning af tøjkollektioner? Alle ideer og forslag noteres ned.
LÆRERMØDE I VIBENSHAVE m/KURSUSRINGEN:
Jan og Bente V.A, Linda og Sarah deltog sammen med leder af Kursusringen, Helle Storm og de lærere, der kunne være tilstede, 4 afbud. Et godt møde som førte til en nyttig samtale med instruktørerne og kursuslederen, som til daglig ikke kan træffes i huset.
ÅBENTHUS i VIBENSHAVE ONSDAG 28/8:
Kursusringens instruktører vil komme og fortælle om deres kursus i den kommende sæson.
NYE FÆLLESSKABER:
Der vil blive arrangeret VALGAFTEN GRUNDLOVSDAG, onsdag den 5. juni i lokalerne i VIBENSHAVE. VALGFLÆSK tilberedt af Svend Erik vil blive serveret, og der vil blive opsat storskærm, så man fra sin plads ved middagsbordet kan følge slagets gang på skærmen.
Plakater er opsat også i lægeforeningens boliger, men man må indstille sig på et uventet antal deltagere.
ØSTERBRO-WEEKEND:
To hold fra Nabo Østerbro stod for PR for NØ henholdsvis lørdag og søndag. lø: (Ulf, Hanne, Poul Erik, Henning, Knud, Bente og Ruth) sø: (Jan, Ann, Knud, Henning, Bente V. og Poul Erik.)
Dagene har været knap så velbesøgt som sidste år, det var køligt og overskyet det meste af lørdagen, – bedre om søndagen. HANS&TRINE havde en stand, betjent af Lars Thorborg og et par medlemmer fra FILMKLUBBEN.
Der var rimeligt besøg og spørgsmål til Nabo Østerbro-standen, og brochurer blev uddelt.
UKRAINSKE KULTURDAGE PÅ ØSTERBRO 23-28/9:
Linda vil stå for dette arrangement i et samarbejde med Nielsens Saloner, hvor en kvinde fra Ukraine vil præsentere kultur af enhver art fra Ukraine.
“VIND I HÅRET”/ CYKELARRANGEMENT i Vibenshave: Ulf har stået for dette arrangement med 5 richaw fra Vibenshave. 6 deltagere. Havde meldt sig. Vejret var koldt og ikke specielt velegnet for ældre mennesker til transport på cykel. Men god stemning og stor tilfredshed hos de deltagende.
HISTORISK 25-ÅRS JUBILÆUMSBOG:
Forslag om at udforme en bog med tekster og billeder om Nabo Østerbro’s tilblivelse og historik. Carl-Einar, Grete Højrup og Ruth vil arbejde på udførelse af en sådan bog til om tre år: 2023. Senere har også Alex Waldorff meldt sig som interesseret medarbejder. Ruth er tovholder.
LOPPEMARKED I NOVEMBER:
Et medlem (Ingrid Andersen)har henvendt sig med interesse for at arrangere et loppemarked i Odensegade sidst i november (julemarked). Jan melder sig som tovholder og vil henvende sig til Ingrid A. medlem af Nabo Østerbro og høre om hendes planer.
§79-MØDE PÅ RÅDHUSET/v.Jan:
Torsdag 23/5 kl 10-13 har Jan og Linda deltaget i et møde om kommunens kriterier for fordeling af midler til aktiviteter som i vores forening.
SPISEAFTENER I DEN KOMMENDE SÆSON:
Vi er enige om en fortsættelse af disse arrangementer een gang månedlig.
ONSDAG 11/ SEPT – VIBENSHAVE
ONSDAG 9/ okt. – ODENSEGADE
ONSDAG 13/ NOV – VIBENSHAVE
Intet i december. – – –
LOKALUDVALGSMØDER:
Onsdag 22.juni, onsdag 21.august, onsdag 18.september, onsdag 23.oktober, onsdag 20november og onsdag 18december.
Møderne holdes i Vibenshave, og Nabo Ø får lejeindtægt. Til gengæld yder vi service i form af bordopstilling, borddækning, kaffebrygning til møderne (Bente V+ Ruth).
Opvask i maskinen og opstilling af borde torsdag morgen efter møderne (Bendt), Kirsten Bender har trukket sig. Kan vi finde en person, der vil træde ind i hendes sted torsdag morgen?

Ad 6. EVENTUELT
Næste bestyrelsesmøde: Mandag12. august kl.14.30.

Referent
Ruth
11/6. 2019