2019 05 22

NABO-ØSTERBRO
REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE ONSDAG 22/5. 2019

Tilstede: JAN. ANN. BENDT. ALEX. BENTE VA RUTH
Afbud: KNUD. JYTTE. BENTE T
DAGSORDEN:
DEN AKTUELLE PERSONALESITUATION/FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL MIDLERTIDIG PLAN FREMKOMMET VED MØDE FREDAG 10/5. 2019 MELLEM FU OG MØDESTEDSLEDERNE
En lang og følelsesladet diskussion om ordlyd og formulering i det fremsendte referat fra mødet samt om kompetencer og konduite i forretningsudvalget (FU) i forhold til bestyrelsen.
Efter udveksling af store meningsforskelle kan indholdet i planen til sidst godkendes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

PLAN FREM TIL SOMMERFERIEN:
Jan og Ann fortsat i det daglige arbejde som henholdsvis daglig leder og regnskabsfører. (Fremadrettet skal søges om ny daglig leder)

Som hjælp til redigering, indsamling af stof og udsendelse af BLAD vil Sara, Bente VA og Ruth indgå i et redaktionsudvalg i samarbejde med Poul Erik. Udvalget er åbent for andre der vil. Deadline for næste blad er 10/6. kl.14:00.

For at opnå større EFFEKTIVITET PÅ KONTORET indhentes tilbud på konsulentbistand til implementering af vores økonomisystem med vores medlemsdatabase. Derved bl.a. muliggøre udsendelse af medlemsblad og opkrævninger via PBS. (Tilbuddet forelægges bestyrelsen)

For på mest effektive måde at gøre brug af MØDESTEDSLEDERNES KOMPETANCER vil Linda indgå i kontorets arbejde 2 dage ugentlig (onsdag og torsdag) og Sara indtræder i redaktionen af blad.

Til de manglende timer derved til RENGØRING indhentes tilbud udefra: 2 timer ugtl. i Vibenshave – 2 timer hver 14. dag i Odensegade.
Vigtigt her: Den rent principielle og politiske stillingtagen er et bestyrelsesanliggende, ikke løn- og prisniveau.
Det er nødvendigt her fortsat at supplere med frivillig hjælp.

Forslag om bestyrelsesmedlemmers betjening af kontoret nogle timer en dag om ugen. En samtidig effekt ved en sådan ordning vil være, at medlemmerne ved, hvilken dag de kan træffe bestyrelsen.
Foreløbig Bente VA om fredagen – Ruth om tirsdagen.

FREMADRETTET PLAN:
Ansøgning af ny DAGLIG LEDER til ansættelse efter sommerferien. Overvejelser om evt. at dele stillingen i to:
En person til daglig leder-funktionen + en person til regnskabet
(hvortil der iflg. Ann vil være behov for en ansat 10 timer ugtl.)
Ann vil undersøge muligheder i sit netværk.
Dette til forsat drøftelse i den samlede bestyrelse.
De samlede forslag fik almindelig opbakning i bestyrelsen. Samtidig blev det fastslået, at FU ikke kan træffe (økonomiske??) beslutninger udenom bestyrelsen.

Referent: Ruth
25/5.