2019 05 13

NABO-ØSTERBRO

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 13/5. 2019 .

1. TILSTEDE / GODKENDELSE AF DAGSORDEN
2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
3. OPSAMLING FRA BESTYRELSESDAGEN Forretningsorden er på vej. Forretningsgange der skal beskrives. Hvem? hvad? hvornår? 4. DAGLIG NYT. Personalesituationen Økonomi/ v kasserer. Restancer, hvor mange har ikke betalt?/ Bendt
REDAKTIONSUDVALG/ kommissorium udarbejdes
Blad. Hjemmeside. Facebook
En frivillig har meldt sig/ Pia
LYDANLÆG I MØDESTEDERNE/ Knud. Bente VA. Status
NYE BESTYRELSESMØDER OG GENERALFORSAMLING 2020
5. LØBENDE SAGER/ ARRANGEMENTER. Møde 17/6 om fremtidige foredrag/ form og indhold/v Bente VA.
Lærermøde i Kursusringen 22/6. Jan tovholder + Sarah, Linda og Bente. Demensforebyg- gende motion? Muligt fremtidigt hold? Reduceret egenbetaling.
Nye fællesskaber. Lægeforeningen og Nabo Østerbro. Status. Valgaften i Vibenshave?
Østerbrodage 1.- 2. juni i Fælledparken. Tovholder, indhold og frivillige. Løbeseddel-
og bladuddeling.
Ukrainske kulturdage på Østerbro 23- 28. september
“Vind i håret” / v Ulf. 5 cykler fra Vibenshave.
Historisk 25 års jubilæumsbog / forslag. Ruth, Carl-Einar og Grete
Loppemarked/ Julemarked i november/ forslag fra et medlem
Frokost for frivillige 28/5. i Vibenshave
Renovering. Odensegade ..Status
§79 møde torsdag 16/5. kl. 10-13
Lokaludvalg/ praksis omkring afvikling af møderne i Vibenshave.
6. EVENTUELT.

Ad 1. TILSTEDE:
Jan. Ann. Bendt. Knud. Alex. Bente VA Bente T. Ruth
AFBUD: Jytte.
Godkendelse af fremsendt dagsorden

Ad 2. REFERAT AF SIDSTE MØDE:
Godkendt – dog med kommentarer om forvirringen mht. navn til Odensegade, der kaldes Rosenly No name, Nyt navn. Man er enige om, at navnet fra nu er Mødestedet, Odensegade!

Ad 3. OPSAMLING FRA BESTYRELSESDAGEN:
Klar tilkendegivelse af ros til konferencens tilrettelæggelse og afvikling og også, ros til den hidkaldte konsulent. Stor tilfredshed den historiske orientering.
Lærerigt og i inspirerende. Vægt på strategi.
FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen er på vej. Der ønskes beskrivelse af forretningsgange. Flere er allerede beskrevet. Formanden samler snarest muligt disse i en mappe på kontoret. Bestyrelsen gives besked og kan derefter komme og læse. Der arbejdes videre med det eksisterende v. Jan. Knud. Ann.
Mål: EN BRUGBAR MAPPE på kontoret med FORRETNINGSORDEN TILGÆNGELIG FOR BESTYRELSEN så hurtigt, det er muligt.

Ad 4 DAGLIG NYT.
PERSONALESITUATIONEN: Ulfs opsigelse og fratræden af stillingen som daglig leder pr 30/6. nødvendiggør omrokering på kontoret. Forretningsudvalget havde møde fredag d.10/5. om situationen. Referatet var ved en beklagelig fejl, ikke er videresendt til den øvrige bestyrelse, hvorfor der gives en kort redegørelse med løfte om snarligst udsendelse af referatet.
Aftale: Ulf afslutter igangværende arbejder inden sin fratræden.
Jan og Ann træder midlertidigt ind som henholdsvis fungerende daglig leder og fungerende bogholder.
Skal stillingen slås op med dobbeltfunktion, daglig kontorleder og bogholder eller som 2 halvtidsstillinger
Møde i forretningsudvalget onsdag 15/5. kl. 10:00 med de to mødestedsledere, Linda og Sarah for yderligere planlægning.
Tilgængeligt referat af dette møde skrives og sendes til brug ved: EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE ONSDAG 22/5. kl. 10:00 i Odensegade.
ØKONOMI: Orientering v. Ann med uddeling af resultatregnskab fra 1.kvt. Der var foretaget budgetrevision. De større lønomkostninger skyldes efterbetaling af manglende pensionsindbetaling fra 2015. Underskuddet dækkes af egenkapitalen.
Bemærkninger fra Knud og Alex vedr. ØNSKES: synliggørelse af indtægter/udgifter.
Man er på kontoret i gang med implementering af database, så det bliver nemmere at gøre synligt.
Problemet med RESTANTER bringes frem igen/ v. Bendt. 97 medlemmer har ikke betalt i 2018.
Der udsendes rykkere 2 gange/år. Der ønskes en sidste indbetalingsdato. Medlemsdatabase og økonomidatabase skal køres sammen, så der kan indbetales vis PBS. ØNSKES: OPPRIORITERING AF KONTORETS OPGAVE med at finde frem til et system, der kan løse problemerne – og
derefter videregive dette til bestyrelsen.

KOMMUNIKATIONS/ REDAKTIONSUDVALG: Et kommissorium nedsættes til at arbejde videre med blad, hjemmeside og facebook. Jan vil udarbejde et forslag mht. strategi og taktik, hvorefter vi i bestyrelsen kan melde ind -alt efter interesse og kompetence.
LYDANLÆG: Bente VA og Knud arbejder på tiltag i henholdsvis Odensegade og Vibenshave. Firmaet Oticon er rådspurgt og har givet et tilbud på 67.000kr. ekskl. moms til Odensegade.
Linda og Bente har ansøgt Nordeafonden om beløbet. Knud har lavet en medlemsundersøgelse i Vibenshave vedr. medlemmers hørenedsættelse, og arbejder videre mht. Vibenshave. Andre med spec. interesse inden for dette kan melde sig.
Økonomisk er der ønsker om flere tilbud og ansøgning til fonde. Danske Seniorer anbefaler søgning i Veluxfonden.
BESTYRELSESMØDER: 2019: 3/6. – 12/8. – 2/9. – 27/10. – 4/11. – 2/12. 2020: 6/1. – 3/2. – 2/3. GF: 25/3. kl.14:00 i Odensegade verificeret.

Ad 5. LØBENDENDE SAGER/ ARANGEMENTER:
LÆRERMØDE I KURSUSRINGEN onsdag 22/5. kl.10:00 i Vibenshave mellem de undervisende lærere og Helle Storm, Jan, Ulf, Knud, Sarah, Linda og Bente VA. Kursusringen skal bruge lokalerne. Forslag: Demensforebyggende motion i Kursusringens regi som et samarbejde mellem Nabo Østerbro og Kursusringen. Økonomi: 300kr. for et halvt år/sæson med 13 deltagere på et hold.
Bestyrelsen skal ikke beslutte lige nu, men tilkendegive mening om ide og pris. Ideen god, fonde må søges til sponsorering.
”KLASSENS TIME” mandag 17/6. kl.13:00-14:00.
Indsamling af forslag og gode ideer fra medlemsskaren til kommende foredrag og arrangementer i Nabo Østerbro.
Diskussion om begrebet “klassens time”, som Bente og Jan mener, det skal kaldes.
Et lille udvalg bestående af Bente VA. Knud, Bente T. og Ruth arbejder videre med sagen og stiller sig til rådighed på dagen ved bordene med debatdeltagere.
FROKOST FOR FRIVILLIGE i VIBENSHAVE 28/5. kl.12:00.
Se invitation udsendt af Sara med tilmeldingsfrist 23/5.
NYE FÆLLESSKABER: Projekt samarbejde Nabo Ø og Lægeforeningens Boliger er indtil nu ikke gået som forventet/håbet. De frivillige oplever ikke den store interesse blandt beboerne. Forslag om fælles valgaften.
Møde igen i udvalget torsdag 23/5. om projektet.
ØSTERBRODAGE 1.- 2/6 i FÆLLEDPARKEN kl 10:00-16:00
Tovholder: Ulf. Deltagere fra bestyrelsen:
Lidt på skift Jan, Poul Erik, Henning, Bendt, Bente VA (kun søndag) og Ruth kun lørdag.
UKRAINSKE KULTURDAGE 23 – 28. SEPTEMBER:
Samarbejde mellem Nielsens Saloner og Nabo Østerbro – med tilskud fra Lokaludvalget. Foredrag, musik, billedudstilling mm.
“VIND I HÅRET”: 21/5. Cykling med richaw fra Vibenshave kl.9:30-11:30.
HISTORISK JUBILÆUMSBOG: en ide om at samle materiale til 25års jubilæum for Nabo Østerbro i 2023. Lille udvalg: Ruth i samarbejde med Carl-Einar og Grete. Ansøgning om sponsorering dertil kan prøves i kulturudvalget.
LOPPEMARKED i november: En opfordring fra et medlem, Ingrid Andersen, der gerne vil i forbindelse med medlemmer til at være med.
RENOVERING/v. Ann:
Status på renovering i Odensegade: Køkken færdig – næsten. Nyt gulv i cafe, gang og fællesrum påbegyndes sidst i juni. Lokalerne tømmes den 18. eller 19.juni. Køledisk og skranke i cafeen skal afmonteres og der opsættes nyt.
Det hele færdiggøres i løbet af sommerferien.
Der indkøbes nye hynder.
§79-MØDE I KØBENHAVNS KOMMUNE/ RÅDHUSET: torsdag 16/5. kl.10:00-13:00. Jan, Knud og Linda deltager. Ulf har meldt fra.
LOKALUDVALGETS BRUG AF LOKALER til møder: Kirsten Bender melder fra til morgentjansen sammen med Bendt til oprydning efter aftenens møder. Hvem vil evt. følge efter?
Forsøg på klargøring af LOKALUDVALGETS FORPLIGTELSER i forhold til det praktiske arrangement ved møderne. Nabo Ø’s bestyrelsesmedlemmer sørger – på skift – for opstilling af borde, opdækning og forberedelse af vand og kaffe m.m. Sara, mødestedsleder i Vibenshave, sørger for brød, der er i køleskabet parat fra om eftermiddagen.
Lokaludvalgsmedlemmerne skal sætte kopper og glas ud i køkkenet til opvaskemaskinen og sætte rester af brød i køleskabet i plastikposer. Reglerne er nedfældet på tryk. Det skal repeteres for dem.
Torsdag morgen skal der vaskes op og stilles borde på plads.
Ad 6. EVENTUELT:
NÆSTE MØDE ONSDAG 22/5. – EKSTRAORDINÆRT – kl.10:00 i ODENSEGADE
p.gr af Personalesituationen og med baggrund i et udsendt referat fra omtalte møde i forretningsudvalget med mødestedslederne.

ALM. BESTYRELSESMØDE mandag 3/6. kl.14:30.

Referent Ruth og Bente
18/5. 2019