2019 04 02

NABO-ØSTERBRO
Bestyrelsesmøde tirsdag den 2/4. 2019

DAGSORDEN
VELKOMST
1. TILSTEDE – FRAVÆRENDE
GODKENDELSE AF DAGSORDEN
FORSLAG OM BESTYRELSESKONFERENCE
2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
GODKENDELSE AF REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. + EVALUERING
EKSTRAORDINÆR GF 8/4 kl. 14.30/ Salen i NytNavn/NoName
3. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN/ vedlagt.
4. KONSTITUERING. formand næstformand. kasserer. sekretær. Forretningsudvalg
5. DAGLIG NYT/ Ulf og Jan.
6. LØBENDE SAGER
7. SAGER TIL BEHANDLING
8. EVENTUELT

Ad 1. VELKOMST til den nye bestyrelse/v. Jan
TILSTEDE: Jan. Ulf. Ann, Bente VA. Alex. Knud. Bente Th. Ruth
AFBUD: Bendt. Jytte
GODKENDELSE AF DAGSORDEN/ Jan forklarer dagens ændrede dagsorden, og den godkendes af bestyrelsen.
BESTYRELSESKONFERENCE foreslået af Jan:
Pga. spørgsmål fra nye bestyrelsesmedlemmer besluttes det at afsætte en hel dag til afklaring af principielle punkter og praktiske spørgsmål ved bestyrelsesarbejde.
TIDSPUNKT: tirsdag den 7/5. kl 9.00 – 15.00
STED: NoName/NytNavn

Ad 2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Godkendt
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING/ v. Ruth og Ulf TIL EVALUERING:
Diskussion om langt/kort referat/ evt. beslutningsreferat.
Debat om subjektivt/objektivt referat.
Kritik af misforstået gengivelse af kasserer-kommentarer.
I øvrigt kritiske bemærkninger til proceduren for afholdt GF fremført af de nye best.medlemmer Alex og Knud: Specifikt i forhold til den manglende kontrol med deltagerantal samt dirigent- og stemme- tællerfunktionen og de ikke-oplyste konkrete stemmetal.
Kritikken af referat og generalforsamlingsprocedure taget til efterretning. Rettelser tilskrives, således også de rette konkrete stemmetal. Procedurefejlene rettes ved kommende generalforsamlinger.
Det besluttes at udsende en forkortet rettet udgave i bladet.
Til ophæng i mødestederne samt digitalt på hjemmesiden bruges den fulde udgave, som også arkiveres i bestyrelsesmappen.
Ved skrivning af fremtidige referater pointeres det – og dette især fra referatskriverne – at konklusioner nødvendigvis må trækkes frem for hvert enkelt punkt.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 8/4. kl 14.30 i NoName/NytNavn- efter foredraget.
Bestyrelsen vil kontrollere betalende medlemmer ved indgangen.
Debat og store meningsforskelle mht stemmeret for alle eller kun for medlemmer, der har betalt. Lige nu vedtages at alle registrerede medlemmer har adgang og medlemmer uden restance med stemmeret.
Alex foreslår, at også denne problemstilling tages op ved den planlagte bestyrelseskonference.
Stemmesedler forberedes og lægges parat til afstemningen.

Ad 3. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN/ vedlagt
Forslaget gennemlæses og diskuteres. Bente VA har et ændringsforslag til præcisering af “at gæster kan inviteres til at deltage i udvalgte punkter på bestyrelsesmøder”.
Alex har et forslag om at lave et helt nyt udkast. Det forkastes dog. Vi aftaler at også dette gennemarbejdes ved bestyrelseskonferencen.
Også debat om daglig leders deltagelse i bestyrelsesmøder:
1. Regel: Daglig leder deltager som fast rutine- minus stemmeret!
2. Regel: Daglig leder deltager kun ved særlig indkaldelse!
Vi beslutter at tage udgangspunkt daglig leders stillingsbeskrivelse og se på en rimelig løsning mht. deltagelse i møderne.
Også diskussion om Forretningsudvalgets kompetence i forhold til bestyrelsen. Alex og Knud fremfører det synspunkt, at forretningsudvalgets deltagerantal ikke må overstige halvdelen af
bestyrelsen. Dette punkt må også op til overvejelse på den aftalte bestyrelsesdag. I følge vedtægterne består forretningsudvalget af formand, næstformand, kasserer og sekretær. En ændring vil således kræve ændring af vedtægter.
Muligvis vil det være klogt at tage problemstillingen op ved næste ordinære Generalforsamling?

Ad 4. KONSTITUERING
Formand: JAN, som præciserer sine to år mere på posten – og ikke mere – for derefter at give sig i kast med andre aktiviteter (lystsejlads familie o.a) Ok til det, men da også beklagelse deraf!
Næstformand: Bente VA foreslået af Jan. På spørgsmål om hun er parat til at løfte formandsopgavne hvis det bliver nødvendigt er svaret ja, men det er ikke hendes forventning at det bliver nødvendigt.
Kasserer: ANN, som gerne bliver på kassererposten.
SEKRETÆR: RUTH, som er villig til at blive på sekretærposten. Dog med det klare krav at få præciseret fra en enig bestyrelse, hvilken form for referatskrivning, man ønsker.
FORRETNINGSUDVALGET består af de fire nævnte poster.

Ad 5. DAGLIG NYT v/Ulf og Jan
ULF redegør for bladets redaktion og tilblivelse: Poul Erik står nu – og foreløbig for indsamling og redigering af stof samt udsendelse af bladet. Man overvejer en ny og billigere form for bladud- sendelse i stedet for PostNord. Dette blev også nævnt ved generalforsamlingen (fx frivillige cykelbude o.a.)
Fotos af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i bladet ved næste udsendelse. Logo til Nabo Østerbro med de to mødesteder.
Ulf vil lave Brugerundersøgelse i og om bladet og foreslår redaktionsudvalg til næste udgivelse.
JAN om FORÅRETS PLANLÆGNING:
SOMMERFERIEFOKOST i begge mødesteder:
Tirsdag 21/maj i NytNavn/NoName/Odensegade
Torsdag 20/juni i Vibenshave
Desuden:
KØKKEN i NytNavn renoveres i påsken/ nedrivning torsdag og fredag før påske.
NY GULVBELÆGNING i NytNavn startes 1. juni
FLYTTEFIRMA/ evt. Dupont 18/19. juni. Bente V kontakter.
Linda er koordinator til al renovering i Odensegade/NytNavn
ØKONOMIEN i denne ombygning? Spørgsmål fra Knud:
Svar: Tilskud fra kommunen: 155.000
Anonym giver: 50.000
HTH -køkken: 70.000
Gulvmand+moms: 58.000
Jan supplerer med svaret: Der er ingen konflikt i, at kommunen giver flere penge, end renoveringen koster. Tilskud gives som en slags overslag på beløbet. Udgifter til renoveringsprojektet kommer ikke til at gå ud over aktiviteter i mødestederne.
Jan informerer om de tre former for bevilling fra kommunen,
hvortil vi nu skal i gang med at skrive ansøgninger til 2020:
§ 79
§ 18 Socialforvaltningens driftstilskud
Andre former for tilskud, som søges særskilt:
fx Eriks rejser/ ture, juleaftens-arrangement, Danmark spiser sammen samt lydanlæg i Odensegade: Der er søgt i Nordeafonden om 67.000,-kr +moms som tilbud fra Oticon lyder på..
Oticon kontaktes igen med henblik på lydanlæg i Vibenshave
ØKONOMI/ v. Ann: Kvartalsoversigt på papir uddelt og gennemgået.
FÆLLESSKABSPRISEN: 30.000 kr. Uddeles af Sundheds/Omsorgsforvaltningen. Hvad kan vi bidrage med her? Hvem indstiller vi? Hvem indstiller os?

Ad 6 LØBENDE SAGER
Projekt Fællesskabet: Lægeforeningens Boliger+Nabo-Ø:
Hvordan kan vi gøre disse to til ligeværdige aktive medspillere?
Knud har gjort sig nogle tanker om fælles grillarrangementer og andre tiltag i de fælles lokaler og udenomsarealer/plæner/haver
Kursusringens generalforsamling 15/3. Tilstede, bestyrelsen og Kursusringens undervisere. Jan opfattede sig som gæst. Kursusringen har en god økonomi og omfattende undervisningsaktivitet. Der er god grund til at fastholde samarbejdet.
Arrangement i Odensegade 17.juni: Klassens time. INSPIRATIONSMØDE. Forslag og ideer til den kommende sæsons foredrag og debatter.
(Skal vi virkelig kalde det “ klassens time” – kommentar fra referent)

Ad 7 SAGER TIL BEHANDLING
De sidste punkter på dagsordenen må udskydes, da tiden er løbet med
også vigtige meningsudvekslinger om mange af de første punkter.

Ad 8. EVENTUELT
BESTYRELSESMØDER/MANDAGE:
13/5. 3/6. – sommerferie – 12/8. 2/9. 7/10. 4/11. 2/12. – juleferie – 2020: 6/1. 3/2. 2/3.
2020 GENERALFORSAMLING: ONSDAG 25/3. kl.14:00 i ODENSEGADE/NytNavn/NoName

Referent

Ruth
18/4. 2019