2019 03 04 Best-møde

NABO ØSTERBRO

Bestyrelsesmøde mandag den 4/3. 2019

DAGSORDEN
1.TILSTEDE OG FRAVÆRENDE 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE. 3. DAGLIG NYT.
Økonomi / årsregnskab/
Pengegave til køkken.
Penge til Sprogø-tur.
4. NYT NAVN TIL VÆRESTEDET/besluttes i dag
5. LØBENDE SAGER. Spisearrangementer, Lokaludvalgsbanko, Nye Fællesskaber, Østerbro-weekend
6 GENERALFORSAMLING. torsdag 21/3. 2019
7. EVENTUELT

AD 1. TILSTEDE:
Jan. Ann. Berthe, Bendt, Bente, Ruth og Ulf (daglig leder med 1. gang).
FRAVÆRENDE: Anne-Lise og Kirsten

Ad 2. REFERAT FRA 4.FEBRUAR
Godkendt – med Bendts tilføjelse om at brochurer vedr. mødet i nye fællesskaber var afleveret personligt til beboerne i Lægeforeningen.

Ad 3. DAGLIG NYT
ØKONOMI/ v Ann: Årsregnskabet, som revisor har færdigrevideret, uddelt på papir og gennemgået. I sin helhed ser det pænt ud – et lille overskud. Og hvis vi fortsat kan regne med de samme offentlige tilskud, er der råd til små investeringer og forbedringer i de to huse. Især Odensegade trænger til lokale-renovering.
Bente spørger til forsikringer og får svaret, at det er der i forhold til de ansatte. Frivillige skal sørge for egen fritidsulykke forsikring.
Bendt spørger om penge i fht. projekt nye fællesskaber – og får svaret, at det kører helt for sig selv med egne kommunalt bevilgede penge men, at det er ikke med i NØ budget.
Vi drøfter tidspunktet for bestyrelsens underskrift af regnskabet og ophængt i begge væresteder med fri tilgængelighed for alle. Vi tilstræber den færdige udgave til underskrift senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige den 7/3. I skrivende stund er det gjort!
Udover dette drøftes muligheden for kasseapparater i hver afdeling – noget revisor gerne så indført, men det er ikke praktisk muligt.
Ligeså drøftes elektroniske betalingsmåder i cafeerne, mobilpay som nu er i gang, men som ikke alle medlemmer kan betjene.
Og så en kedelig hændelse: Tyveri fra Vibenshave mellem jul og nytår. Videoovervågning udendørs smadret og det er nøgleboxen til pengeskabet også. Ingen penge stjålet. Der har også været tyveri i Odensegade.
Der tilstræbes altid to om at gennemgå indkomne beløb efter spisning og kaffe
BUDGETFORSLAG 2019 GENNEMGÅET: Overskud kr.16.000! inkl. beløb til hensættelser til forbedringer. Dertil kommer PENGEGAVE FRA EN ANONYM GIVER: kr.50.000 til renovering af køkkenet i Odensegade. TAK FOR DET!! Vi drøfter, om vi til disse penge selv vil lægge 20.000 oven i – og så gå i gang med køkkenet. Frivillig hjælp til nedrivning, som vi alle kan give en hånd til, og så kan håndværkerne gå i gang. Dette er vi enige om at gøre.
PENGE TIL SPROGØ-TUREN BEVILGET.
PENGE TIL TO LOKALUDVALGSBANKO BEVILGET

Ad 4. NYT NAVN TIL VÆRESTEDET
Med bidrag fra ansatte og frivillige besluttes det endeligt: VÆRESTEDET ændres til MØDESTEDET for begge huse.
Odensegade døbes ROSENLY
Nyborggade forbliver VIBENSHAVE
FREMTIDIG ADRESSE:
NABO ØSTERBRO, MØDESTEDET ROSENLY, Odensegade 6, 2100 Østerbro
NABO ØSTERBRO, MØDESTEDET VIBENSHAVE, Nyborggade 9, Østerbro

Ad 5. LØBENDE SAGER
SPISEARRANGEMENTER:
SIDSTE TIRSDAG I VIBENSHAVE med indbagt mørbrad og salat, tilberedt af Jan og et hjælpende hold. Et vellykket arrangement med mange mennesker og fyldte borde. Og det gav overskud.
ONSDAG, den 13/3. I ODENSEGADE/ NU ROSENLY. BENTE er tovholder og sørger for at sammensætte et madhold.
TIRSDAG DEN 23/4.: VIBENSHAVE, “DANMARK SPISER SAMMEN “ et arrangement over helle landet – i lighed med sidste år. Ulf og Jan sender ansøgning.
Vi får penge dertil fra Kbh’s Kommune til kok og indkøb af alt. Sidste års kok er forhindret i at komme i år, og vi drøfter flere muligheder. Såsom juleaftens kokke.
Ulf har nogle muligheder og også andre nævnes. Måske kunne vi også gå ind på en facebookside for frivilliges tilbud om hjælp? Faktisk skal det jo op at stå ret hurtigt! Så det må der gang i.
Onsdag den 22/5. Odensegade/ ROSENLY. Ruth tovholder
LOKALUDVALGSBANKO I BEGGE:
Søndag den 7/4. I Odensegade/ ROSENLY. Tovholder? + Gurli
Søndag den 14/4. i Vibenshave/ Jan og Ann +Gurli
NYE FÆLLESSKABER/ NABO Ø OG LÆGEFORENINGEN/v Bendt:
Beretning om det første store fællesmøde, som var godt besøgt. Det drøftes, hvordan alle – også medlemmer ikke-boende i lægeforeningens boliger – kan få information om, hvad der sker.
Et evalueringsmøde er planlagt til kommende onsdag, hvor Ulf – som ny leder – vil gå med og blive deltager i forløbet.
ØSTERBRO- WEEKEND LØDAG/ SØNDAG 1. og 2. JUNI I FÆLLEDPARKEN. Arrangeres af Lokaludvalget med stande af forskellige foreninger på Østerbro, hvor vi kan møde op og gøre
en indsats for kendskab til Nabo Østerbro. Ulf Henning og Paul Erik vil være der. Ruth vil kunne den ene dag.

Ad 6. GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21/3. kl.14:00 I VIBENSHAVE.
Offentliggørelse af dagsorden, regnskab og forslag onsdag den 6/3.
Formøde med bestyrelse og dirigent kl.12:00 på dagen.
Bestyrelsen foreslår Lars Thorborg som dirigent (formand i Hans& Trine)
a. Praktisk arrangement:
Forplejning/ Ruth aftaler med Sara, hvad der er mest praktisk (på en torsdag med vanlig servering af varm mad) I skrivende stund er det besluttet, at der kl.12.30 – 13.15
serveres pølser med brød på små paptallerkener, alm. glas til vand, vin og øl. Kaffe i pausen.
Sang/ Ruth finder en passende forårssang som start på mødet
b. Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer. Dette drøftes.
c. Start kl.14:00 på generalforsamlingen med præsentation af ny daglig leder, Ulf Søndergaard.
d. Vedtægtsændringer præsenteres iflg. dagsordenen.
Det besluttes at sende dem ud med overstregninger og røde understregninger for at give det bedste overblik over de ændrede punkter. De to ændringsforslag til kontingentstigning skal præsenteres og stemmes om hver for sig, fordi de kræver forskellige afstemningsprocedure.
Forretningsudvalget indkalder til ekstraordinær GF vedr. vedtægtsændringer senest 4 uger efter den ordinære GF. Vi aftaler mandag den 8/4. efter foredraget.
e. Valg af bestyrelse og revisor.
Tre bestyrelsesmedlemmer går af. Der skal således vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer 1 for 1år og 2 for 2 år og én ny suppleant for et år og én for to år.
Vi aftaler, at ingen navne på nye foreslåede bestyrelsesmedlemmer offentliggøres nu eller skrives i referatet. De må præsenteres på generalforsamlingen. Der ser ud til at være flere, der vil
opstille.

Ad 7. EVENTUELT
Jan har sendt et brev til formanden for Vibenshaves Venner. Indholdet er et spørgsmål om hvad V.V. ser som sin opgave og formål.
Der er kritik af, at Jan ikke havde drøftet med bestyrelsen, før det blev sendt.

Det første ordinære bestyrelsesmøde foreslås til mandag den 1.april (efter foredrag).

Mødet slut kl.17:00.

Referent
Ruth +Bente 11/3. 2019.