2019 02 04

NABO ØSTERBRO
REFERAT af bestyrelsesmøde den 4/2. 2019
DAGSORDEN

1. TILSTEDE/ FRAVÆRENDE
2. REFERAT FRA SIDST TIL GODKENDELSE
3. NYT NAVN TIL VÆRESTEDET
4. DAGLIG NYT
5. NYE FÆLLESSKABER
6. LØBENDE SAGER/ARRANGEMENTER
a. Spisearrangementer
b. Lokaludvalgsbanko
c. Off. møde om kommunens ældrepolitiske målsætning
d. Lystige musikanter
e. CNCT
f. Rickshaw-arrangement
8. EVENTUELT. Nyt møde OBS !

MØDET INDLEDES MED
PRÆSENTATION AF ULF SØNDERGAARD
NYANSAT DAGLIG LEDER

7. GENERALFORSAMLING 21/3. 2019. Vedtægtsændringer a. b. c.

Ad 1.
TILSTEDE: Jan. Kirsten. Bente. Ann. Bendt. Berthel. Ruth
AFBUD: (syg) + melding om, at Anne-Lise trækker sig
ved generalforsamlingen p.gr af for megen sygdom.

Ad 2.
Referat fra sidste møde GODKENDT med de tilførte rettelser
i afsnittet om økonomi og udlejningspriser.

Ad 3.
Nyt navn til VÆRESTEDET.
Efter lang drøftelse og mange meningsudvekslinger kommer vi frem til beslutningen
Mødestedet Nabo-Østerbro, Odensegade
Og Mødestedet Nabo-Østerbro, Vibenshave

(NB ! I skrivende stund er kommet flere indsigelser, og processen er
ikke slut endnu!)

AD 4.
DAGLIG NYT
ØKONOMI v/ Ann: Udkast til årsregnskab fremlagt og gennemgået.
Det ser pænt ud, vi er ved at være i mål med restancerne.
Alligevel vil vi ved generalforsamlingen fremlægge forslag om
Kontingentforhøjelse: a. pristalsreguleret/ b. med et bestemt beløb.
Vi kan til næste møde komme med forslag om indkøb, renovering m.v.
Brainstorming mht. ønsker. En del forslag kom på bordet ved dette møde, men vi fortsætter.
Personalet skal gøres opmærksom på at det er tid til at fremkomme med ønsker.
Det vil blive nødvendigt med et ekstra møde om afslutning af årsregnskabet.

Ad 5.
NYE FÆLLESSKABER
Nabo Østerbro og Lægeforeningen er nu indgået i et nyt fællesskab, et
projekt med økonomisk bistand fra kommunen.
Der har været holdt møde om dette, hvor 65 personer
deltog, og det ser ud til, at en hel del vil melde sig ind i Nabo Ø.
D.d. omdelt brochurer vedr. det første fælles arrangement, er fællesspisning søndag den 17/2.
Der vil være opslag begge steder, hvor man kan tilmelde sig.
Det er en svaghed, at Nabo Østerbros medlemmer ikke er orienteret lige så godt som beboerne i Lægeforeningen.
27/2. åbent hus med forskellige aktiviteter.
Initiativgruppen har gjort et stort arbejde.
Gerne flere NØ-medlemmer (som ikke er beboere) ind i arbejdet.

Ad 6.
LØBENDE SAGER/ARRANGEMENTER
a. SPISEARRANGEMENTER:
Tirsdag 26/2. Nyborggade – hvem er Ann og Jan er tovholder ?
Onsdag 13/3. Odensegade – Bente er tovholder
Tirsdag. 23/4. Nyborggade – landsdækkende “VI SPISER SAMMEN”
med økonomisk tilskud fra kommunen.
Vi skal finde frem til endnu en ny kok, da Steffen fra sidste år ikke er ledig til jobbet nu
Onsdag 22/5. Odensegade – Ruth tovholder

b. LOKALUDVALGSBANKO:
Søndag. 7/4. i Odensegade – Frivillig hjælp ? + Gurli
Søndag 14/4. I Nyborggade – Jan + Ann + Gurli

c. OFF. MØDE OM KOMMUNENS ÆLDREPLOLITISKE MÅLSÆTNING
Mandag 25/2. kl 14 – 17 i Odensegade v/ Lokaludvalget.
Altså lige i forlængelse af mandagsforedraget. Vi må afh. foredragsholder og tilhørere have tid til at afslutte i god ro og. og lade stolene stå til det næste møde.
Tovholder: Ruth og ? til kaffe og brød m.v.

d. LYSTIGE MUSIKANTER
En forening der spiller op til dans, har henvendt sig til Nabo Ø for at spørge om brug af vores lokaler og annoncering i vores blad.
De har indtil nu spillet i Medborgerhuset i Århusgade, men huslejen der er meget dyr, og dette er årsagen til deres henvendelse.
Vi er enige om at give dem en positiv tilbagemelding og lade dem annoncere i bladet og også bruge lokalerne til sædvanlig leje-pris. Og vi er interesserede i at lave fælles arrangementer.

e. C:NTACT
En selvstændig fond der har til huse i Edison på Frederiksberg. C:NTACT arbejder med forskellige projekter som bl.a. debatteater, film, radio m.m. De vil gerne i kontakt med ældre mænd til skuespillere. Vi tilbyder at de kan besøge os og forsøge at caste.

f. CYKLING FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE/ RICHAW
Som tidligere ville det være en god ide at få op at stå igen.
Jan vil prøve sammen med Lars Thorborg at få nogen til at engagere sig i et sådant projekt.
Bendt vil kontakte Helle Sjelle, som var med tidligere.

Ad 7.
GENERALFORSAMLING TORSDAG 21/3. kl. 14 i VIBENSHAVE.
Der er indkaldt gennem det netop udsendte medlemsblad.
Rent praktisk må vi aftale med Sara i køkkenet, hvordan denne torsdag skal løbe af stablen mht. måltidet 12:00
Måske udsætte tidspunktet, så det bliver starten på generalforsamling?
Måske ændre det til sandwich?
Dette skal være afklaret ved vores næste møde.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Formand genopstiller, –
Bendt (indtrådt for Lisbeth) Bente, og Kirsten er på valg. Kirsten genopstiller ikke.
Ruth og Ann er ikke på valg. Annelise er ikke på valg men ønsker at fratræde.
Suppleanter: Der skal vælges suppleant for 1 år og en fro 2 år.
Vedtægtsændringer:
§ 1 Nyt navn MØDESTEDET ( i st.f. Værestedet)

§ 4. Om bestyrelsens sammensætning / Bentes ændringsforslag drøftet og vedtaget til afstemning ved generalforsamlingen.

§ 5. Om Kontingentforhøjelse/ to forskellige forslag til afstemning ved generalforsamlingen.

Ad 8.
EVENTUELT
Intet

NÆSTE MØDE fremskyndet til
MANDAG 4/3. kl.14:00? -14:30? pga. punkter, der skal færdiggøres til GENERALFORSAMLINGEN.

Referent:
Ruth og Bente 14/2. 2019